Strona główna Mapa serwisu
Farmakopea Polska XI do nabycia w Polskim Towarzystwie Farmaceutycznym   ***    Do nabycia Urzędowy Wykaz 2017   ***    Szkolenia internetowe   ***    Do nabycia prenumerata Farmacji Polskiej na 2017 r.   ***    już w sprzedaży "Farmaceutyczne standardy sporządzania mieszanin do żywienia pozajelitowego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego    ***   
Newsletter
Jeśli chcesz otrzymywać na bieżąco informacje z życia PTFarm zapisz się do naszego biuletynu informacyjnego.
OK
Strefa Wewnętrzna
Aby uzykać dostęp do materiałów wewnętrznych zaloguj się używając swojej nazwy użytkownika i hasła.
OK
Przypomnienie hasła
O Towarzystwie
Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne ma 60 lat


Home Page » Struktura organizacyjna » Ogólnopolskie Sekcje Naukowe i Zespoły Sekcji » Zespół Sekcji Studenckich » Struktura organizacyjna » Statut i regulamin
Statut i regulamin
  
REGULAMIN MŁODEJ FARMACJI –
ZESPOŁU SEKCJI STUDENCKICH
POLSKIEGO TOWARZYSTWA FARMACEUTYCZNEGO
(Wszedł w życie dnia 7 grudnia 2006 roku.)

Rozdział 1
Nazwa, siedziba, działalność

§ 1

 1. Nazwą Zespołu Sekcji Studenckich Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego jest „Młoda Farmacja”. Wersja angielska nazwy brzmi „Young Pharmacy”.
 2. Uznawanym skrótem jest MF oraz jego angielski odpowiednik YP.

§ 2

 1. Młoda Farmacja, zwana dalej „Zespołem Sekcji”, zrzesza studentów studiów magisterskich na kierunku farmacja Wydziałów Farmaceutycznych w Polsce.
 2. Zespół Sekcji powołany jest w oparciu o § 31 pkt 4 i 5 Statutu Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego oraz § 4 Regulaminu Sekcji Naukowych PTFarm, na podstawie których stanowi strukturę Towarzystwa. Nie posiada samodzielnej osobowości prawnej.
 3. Na Zespół Sekcji składają się jego Sekcje lokalne, zwane dalej „Sekcjami”, działające przy poszczególnych Oddziałach PTFarm.
 4. Siedzibę Zespołu Sekcji w danej kadencji wskazuje jego Przewodniczący.

§ 3

Zespół Sekcji posługuje się emblematem, którego wzór określa załącznik do niniejszego Regulaminu.

Rozdział 2
Cele i środki działania

§ 4

Do celów Zespołu Sekcji należą:
 1. Pomoc studentom farmacji w zdobywaniu praktycznych doświadczeń i wiedzy teoretycznej w zakresie nauk farmaceutycznych,
 2. Rozwój idei humanitaryzmu oraz etyki zawodowej,
 3. Rozwój programu przeddyplomowego kształcenia farmaceutycznego,
 4. Propagowanie postępów nauki wśród studentów farmacji,
 5. Pomoc w aktywnym wchodzeniu studentów na farmaceutyczny rynek pracy,
 6. Integracja środowiska studentów farmacji na szczeblu ogólnopolskim oraz międzynarodowym.
Cele te Zespół Sekcji realizuje przez:
 1. Propagowanie swoich celów, zadań i zasad organizacyjnych wśród studentów farmacji Wydziałów Farmaceutycznych w Polsce oraz zagranicą,
 2. Zajmowanie się sprawami studentów farmacji poprzez stałą współpracę z władzami poszczególnych Uczelni i PTFarm w zakresie:
  1. informowania studentów o uchwałach władz poszczególnych Uczelni i PTFarm związanych ze studiami tudzież pracą zawodową farmaceutów,
  2. zgłaszania wniosków do władz poszczególnych Uczelni i PTFarm w sprawach studenckich,
  3. konsultacji z przedstawicielami władz poszczególnych Uczelni i PTFarm,
 3. Ścisłą współpracę z międzynarodowymi organizacjami studentów farmacji:
  1. IPSF – International Pharmaceutical Students’ Federation,
  2. EPSA – European Pharmaceutical Students’ Association   

              w ramach programów działania tychże organizacji,

 1. Organizowanie wymian międzyuczelnianych oraz zagranicznych praktyk wakacyjnych w porozumieniu z odpowiednimi władzami,
 2. Organizowanie konferencji naukowych, szkoleń, wykładów, seminariów, warsztatów oraz konkursów prac naukowych i innych,
 3. Współpracę z innymi organizacjami oraz samorządami studenckimi, działającymi na terenie poszczególnych Uczelni,
 4. Współpracę ze studenckimi towarzystwami naukowymi w sprawie kół naukowych oraz propagowania rozwoju nauki,
 5. Kultywowanie tradycji historycznych zawodu farmaceuty,
 6. Organizowanie imprez o charakterze kulturalnym i towarzyskim,
 7. Podejmowanie innych działań, które Zespół Sekcji uzna za korzystne dla studentów farmacji.

§ 5

Zespół Sekcji opiera swą działalność na pracy społecznej ogółu członków, zrzeszonych we właściwych Sekcjach.

Rozdział 3
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 6

Członkowie Zespołu Sekcji dzielą się na:
 1. zwyczajnych,
 2. nadzwyczajnych.

§ 7

 1. Otrzymanie statusu członka zwyczajnego właściwej Sekcji jest równoznaczne z przyjęciem w poczet członków zwyczajnych Zespołu Sekcji.
 2. Decyzje w sprawie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych podejmują Zarządy właściwych Sekcji zgodnie z zasadami ujętymi w regulaminach Sekcji, dotyczącymi rekrutacji członków.
 3. Od odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych kandydatowi przysługuje odwołanie do Zarządu Zespołu Sekcji Młoda Farmacja, którego decyzja w tym przedmiocie jest ostateczna.

§ 8

 1. Otrzymanie statusu członka nadzwyczajnego właściwej Sekcji jest równoznaczne z przyjęciem w poczet członków nadzwyczajnych Zespołu Sekcji.
 2. Członkostwo nadzwyczajne nadają Zarządy właściwych Sekcji osobom, które złożyły szczególne zasługi dla Młodej Farmacji.
 3. Członkiem nadzwyczajnym może zostać absolwent kierunku farmacja do 2 lat po ukończeniu studiów magisterskich, pod warunkiem, że osoba ta przystąpiła do Sekcji w okresie studiów.
 4. Członek nadzwyczajny korzysta z praw członka zwyczajnego za wyjątkiem biernego prawa wyborczego.

§ 9

Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
 1. przestrzegania postanowień regulaminów i uchwał władz Zespołu Sekcji oraz właściwej Sekcji lokalnej,
 2. aktywnego udziału w realizacji celów Młodej Farmacji,
 3. wywiązywania się z powierzonych mu funkcji,
 4. przestrzegania norm współżycia społecznego,
 5. dbania o dobre imię Młodej Farmacji.

Członek zwyczajny ma:
 1. czynne i bierne prawo wyborcze w obrębie właściwej Sekcji oraz w obrębie Zespołu Sekcji, jeśli uzyskał status delegata na Walne Zgromadzenie Delegatów,
 2. prawo zgłaszania wniosków do władz Zespołu Sekcji oraz właściwej Sekcji lokalnej,
 3. prawo do uczestnictwa we wszystkich projektach i inicjatywach Młodej Farmacji zgodnie z obowiązującymi zasadami.

§ 10

Członkostwo w Zespole Sekcji wygasa:
 1. na wniosek złożony przez członka do władz właściwej Sekcji - z dniem wskazanym we wniosku,
 2. z chwilą śmierci członka,
 3. wskutek działania niezgodnego z regulaminami i uchwałami władz Młodej Farmacji - z chwilą podjęcia przez Zarząd właściwej Sekcji uchwały o wykreśleniu. Od uchwały o wykreśleniu przysługuje prawo odwołania do Zarządu Zespołu Sekcji Młoda Farmacja w terminie 14 dni od daty doręczenia członkowi uchwały o wykreśleniu, którego decyzja w tym przedmiocie jest ostateczna,
 4. z chwilą skreślenia członka z listy studentów,
 5. z chwilą otrzymania dyplomu ukończenia studiów magisterskich na kierunku farmacja, za wyjątkiem sytuacji, w której nadane zostało członkostwo nadzwyczajne.


§ 11

Członkowie Zespołu Sekcji, którzy zaliczyli co najmniej dwa lata studiów, mogą stać się kandydatami na członków PTFarm, po wypełnieniu deklaracji członkowskiej PTFarm, zgodnie ze Statutem Towarzystwa.


Rozdział 4
Władze Sekcji

§ 12

Władzami Zespołu Sekcji są:
   1. Walne Zgromadzenie Delegatów,
   2. Zarząd Zespołu Sekcji Młoda Farmacja,
   3. Główna Komisja Rewizyjna.

§ 13

 1. Najwyższą władzą Zespołu Sekcji jest Walne Zgromadzenie Delegatów.
 2. Walne Zgromadzenie Delegatów może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 14

Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów należy:
  1. podejmowanie uchwał wytyczających kierunki działania Zespołu Sekcji,
  2. wybór Zarządu Zespołu Sekcji oraz Głównej Komisji Rewizyjnej,
  3. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Zespołu Sekcji oraz Głównej Komisji Rewizyjnej,
  4. podejmowanie uchwał w przedmiocie absolutorium,
  5. uchwalanie zmian w regulaminach Zespołu Sekcji,
  6. podejmowanie decyzji w sprawie rozwiązania Zespołu Sekcji,
  7. podejmowanie uchwał o przystąpieniu lub wystąpieniu ze stowarzyszeń, o których mowa w § 4,
  8. podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych przez Zarząd Zespołu Sekcji oraz Główną Komisję Rewizyjną.


§ 15

Uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania.

§ 16

 1. W Walnym Zgromadzeniu Delegatów z głosem stanowiącym biorą udział delegaci poszczególnych Sekcji, wybrani na daną kadencję na Walnych Zgromadzeniach Członków Sekcji lub, w uzasadnionych wypadkach, ich zastępcy. Każda Sekcja reprezentowana jest przez jednego delegata. Delegatów obowiązuje obecność i czynny udział w Walnych Zgromadzeniach Delegatów.
 2. W Walnym Zgromadzeniu Delegatów z głosem doradczym mogą brać udział:
  1. członkowie ustępujących władz, jeżeli nie zostali wybrani delegatami,
  2. goście zaproszeni przez Zarząd Zespołu Sekcji.
Dopuszcza się także udział w Walnym Zgromadzeniu Delegatów po dwóch obserwatorów zgłoszonych każdorazowo przez Zarządy poszczególnych Sekcji.

§ 17

 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów zwoływane jest przez Przewodniczącego Zespołu Sekcji dwa razy do roku.
 2. O terminie i miejscu obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Delegatów Zarząd Zespołu Sekcji zawiadamia Zarządy wszystkich Sekcji co najmniej na cztery tygodnie przed zwołaniem Walnego Zgromadzenia z podaniem proponowanego porządku obrad.

§ 18

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów może być zwoływane przez Zarząd Zespołu Sekcji:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,
  3. na wspólny wniosek Zarządów co najmniej trzech Sekcji złożony na piśmie do Zarządu Zespołu Sekcji,
  4. na wniosek Prezesa Zarządu Głównego PTFarm.
 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów jest zwoływane przez Zarząd Zespołu Sekcji w terminie do czterech tygodni od daty podjęcia uchwały bądź zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 3. O miejscu i terminie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów Zarząd Sekcji informuje Zarządy wszystkich Sekcji przynajmniej na dwa tygodnie przed ustalonym terminem zgromadzenia, podając porządek obrad.


§ 19

 1. Zarząd Zespołu Sekcji składa się z przynajmniej 6 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Delegatów i jest władzą wykonawczą Zespołu Sekcji.
 2. Kadencja Zarządu Zespołu Sekcji trwa jeden rok, rozpoczyna się 15 października i kończy 14 października roku następnego.
 3. W skład Zarządu Zespołu Sekcji wchodzą:
  1. Przewodniczący,
  2. Wiceprzewodniczący,
  3. Sekretarz,
  4. Skarbnik,
  5. Koordynator ds. Praktyk IPSF (Student Exchange Officer - SEO),
  6. Koordynator ds. Kontaktów z EPSA (Liaison Secretary - LS)
oraz inne osoby, jeśli tak postanowi Walne Zgromadzenie Delegatów.
 1. Funkcje pełnione w Zarządzie Zespołu Sekcji nie mogą być łączone ze sobą. Jedna osoba może sprawować tylko jedną funkcję w Zarządzie Zespołu Sekcji, może jednak pełnić jednocześnie funkcję w Zarządzie właściwej Sekcji lokalnej.


§ 20

 1. Przewodniczący Zespołu Sekcji wybierany jest bezwzględną większością głosów przez Walne Zgromadzenie Delegatów w głosowaniu tajnym.
 2. Pozostali członkowie Zarządu Sekcji proponowani są przez Przewodniczącego oraz zatwierdzani przez Walne Zgromadzenie Delegatów w głosowaniu łącznym tajnym.
 3. W przypadku braku zatwierdzenia składu Zarządu Zespołu Sekcji według pkt 2, delegaci zgłaszają propozycje kandydatur na nie zatwierdzone stanowiska Zarządu Zespołu Sekcji. Są oni wybierani zwykłą większością głosów w głosowaniach odrębnych tajnych.

§ 21

 1. Przewodniczący Zespołu Sekcji ma prawo zawiesić w czynnościach członka Zarządu Zespołu Sekcji w wyniku:
  1. długotrwałego nie wywiązywania się z obowiązków wynikających z pełnionej funkcji,
  2. działania wbrew regulaminom oraz uchwałom władz Zespołu Sekcji,
  3. braku aktywnego udziału w pracach Zarządu Zespołu Sekcji.
 2. W przypadku braku zatwierdzenia decyzji Przewodniczącego na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Delegatów decyzja ta przestaje obowiązywać.
 3. Z uzasadnionych powodów Walne Zgromadzenie Delegatów może odwołać członków Zarządu Zespołu Sekcji. W przypadku odwołania Przewodniczącego ustępuje cały Zarząd Sekcji, a Walne Zgromadzenie Delegatów niezwłocznie dokonuje wyboru nowego Zarządu.

§ 22

Do kompetencji Zarządu Zespołu Sekcji należy:
  1. reprezentowanie Zespołu Sekcji na zewnątrz i działanie w jej imieniu,
  2. kierowanie działalnością Zespołu Sekcji zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz uchwałami i wytycznymi Walnego Zgromadzenia Delegatów oraz Głównej Komisji Rewizyjnej,
  3. ustalanie terminu i miejsca obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów oraz innych spotkań,
  4. występowanie z wnioskami do Walnego Zgromadzenia Delegatów o przystąpienie do stowarzyszeń krajowych i zagranicznych,
  5. ogłaszanie konkursów i przyznawanie nagród,
  6. utrzymywanie stałego kontaktu z władzami PTFarm,
  7. składanie sprawozdań z działalności Zespołu Sekcji Zarządowi Głównemu PTFarm,
  8. składanie wniosków o przyznanie funduszy na działalność Zespołu Sekcji,
  9. ustalanie rocznego planu pracy i preliminarza dochodów i wydatków, zatwierdzanego przez Walne Zgromadzenie Delegatów,
  10. pozyskiwanie sponsorów,
  11. zarządzanie majątkiem i funduszami Zespołu Sekcji w granicach określonych przez Walne Zgromadzenie Delegatów,
  12. prowadzenie imiennego spisu członków Zespołu Sekcji,
  13. dbanie o ciągłość działań Zespołu Sekcji oraz współpracę między wszystkimi Sekcjami.

§ 23

 1. Posiedzenia Zarządu Zespołu Sekcji odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.
 2. Posiedzenia Zarządu Zespołu Sekcji zwołuje Przewodniczący.
 3. Uchwały Zarządu Zespołu Sekcji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.

§ 24

 1. Główna Komisja Rewizyjna:
  1. składa się z trzech członków, spośród których Komisja wybiera Przewodniczącego,
  2. jest powołana do przeprowadzenia co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Zespołu Sekcji, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,
  3. ma prawo występowania do Zarządu Zespołu Sekcji z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli oraz żądania wyjaśnień,
  4. składa sprawozdania i wnioski pokontrolne Walnemu Zgromadzeniu Delegatów,
  5. jest wybierana w czasie Walnego Zgromadzenia Delegatów zwykłą większością głosów w głosowaniu odrębnym tajnym na okres jednego roku.
 2. Mandat członka Głównej Komisji Rewizyjnej wygasa:
   1. z upływem kadencji, na którą został wybrany,
   2. z chwilą zrzeczenia się mandatu,
   3. z chwilą ustania członkostwa w Zespole Sekcji,
   4. z chwilą podjęcia przez Walne Zgromadzenie Delegatów uchwały o usunięciu członka z Głównej Komisji Rewizyjnej z powodu nie wywiązywania się z obowiązków wynikających z pełnionej funkcji.


Rozdział 5
Majątek i fundusze Zespołu Sekcji

§ 25

Fundusze Zespołu Sekcji stanowią:
   1. środki przyznane przez Zarząd Główny PTFarm,
   2. środki przyznane przez władze poszczególnych Uczelni,
   3. inne, m.in. dotacje, zapisy, darowizny.

§ 26

Fundusze Zespołu Sekcji znajdujące się na koncie Zarządu Głównego PTFarm mogą być użyte na działalność na szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym. Wniosek o udostępnienie składa Zarząd Zespołu Sekcji do Prezesa oraz Skarbnika Zarządu Głównego PTFarm. Wymagane są podpisy Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego oraz Skarbnika Zarządu Zespołu Sekcji.

§ 27

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd Zespołu Sekcji może, na wniosek odpowiedniego Zarządu Sekcji lokalnej, zwrócić się do Prezydium Zarządu Głównego PTFarm o przesunięcie określonej sumy z konta Zarządu Głównego PTFarm na konto odpowiedniego Oddziału PTFarm, z przeznaczeniem na określoną działalność Sekcji wnoszącej wniosek. Wymaga to akceptacji wszystkich członków Zarządu Zespołu Sekcji.

Rozdział 6
Zmiana Regulaminu

Zmiana Regulaminu Młodej Farmacji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów przyjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.

Rozdział 7
Postanowienia końcowe

§ 28

Likwidacja Sekcji następuje w trybie określonym w § 13 Regulaminu Sekcji Naukowych Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.

§ 29

W przypadkach nie ujętych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy PTFarm.

§ 30

W przypadkach szczególnych ostateczną decyzję w kontrowersyjnej sprawie podejmuje Zarząd Główny PTFarm.

§ 31

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą podjęcia uchwały przez Zarząd Główny PTFarm.


>> Pobierz regulamin w formacie PDF

Szukaj
OK
Sekcje ogólnopolskie
Młoda Farmacja
Oddziały terenowe
Kliknij na mapę aby przejść do listy oddziałów lokalnych PTFarm.
Nasze wydawnictwa
 1. Farmacja Polska
 2. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna
 3. Acta Poloniae Pharmaceutica
 4. Urzędowy Wykaz Produktów
  Leczniczych
 5. Farmakopea Polska
 6. Almanach
 7. Weterynaria
Archiwum wydawnicze


Copyright PTF 2007 Nota prawna Polityka prywatności Projekt i wykonanie: Enigmatis