Strona główna Mapa serwisu
Farmakopea Polska XI do nabycia w Polskim Towarzystwie Farmaceutycznym   ***    Do nabycia Urzędowy Wykaz 2017   ***    Szkolenia internetowe   ***    Do nabycia prenumerata Farmacji Polskiej na 2017 r.   ***    już w sprzedaży "Farmaceutyczne standardy sporządzania mieszanin do żywienia pozajelitowego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego    ***   
Newsletter
Jeśli chcesz otrzymywać na bieżąco informacje z życia PTFarm zapisz się do naszego biuletynu informacyjnego.
OK
Strefa Wewnętrzna
Aby uzykać dostęp do materiałów wewnętrznych zaloguj się używając swojej nazwy użytkownika i hasła.
OK
Przypomnienie hasła
O Towarzystwie
Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne ma 60 lat


Home Page » Działalność » Kształcenie podyplomowe i ciągłe
Kształcenie podyplomowe i ciągłe

W 2003 roku Minister Zdrowia wydał rozporządzenie w sprawie ciągłych szkoleń far­maceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych (Dz.U. nr 132, poz. 1238), które nakłada na farmaceutów obowiązek ustawicznego doskonalenia swojej wiedzy i umiejętności, w pięcioletnich okresach rozliczeniowych. Szkolenia ciągłe obejmować mają zakres wiedzy teoretycznej dotyczący zagadnień z zakresu postępu nauk farmaceutycznych, a w szczególności: farmakoterapii, technologii postaci leków, farmacji aptecznej, szpitalnej i klinicznej, leku roślinnego, farmakologii, homeopatii, biotechnologii farmaceutycznej, farmakoekonomiki, zdrowia publicznego, prawa wykonywania zawodu farmaceuty oraz nowo­czesnych metod zarządzania apteką i hurtownią farmaceutyczną.

W myśl zarządzenia szkolenia ciągłe mogą odbywać się w następujących formach:
 • kursy (wykłady, internetowe programy edukacyjne, w ramach specjalizacji),
 • przygotowanie i wygłoszenie referatu na posiedzeniu naukowo-szkoleniowym, kon­gresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum (np. towarzystwa naukowego),
 • przygotowanie rozprawy doktorskiej lub habilitacyjnej,
 • udział w kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym,
 • opublikowanie jako autor lub współautor książki naukowej bądź rozdziału, popularno­naukowej, oryginalnego lub popularnonaukowego artykułu, tłumaczenia książki lub
  artykułu.
Do prowadzenia kursów wyłączność uprawnień mają jednostki szkolące (akademie medy­czne), natomiast w innych formach mogły uczestniczyć inne podmioty np. towarzystwa naukowe.
Wstępne prace w sprawie włączenia Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w proces szkoleń ciągłych rozpoczęto już w poprzedniej kadencji. Rozmawiano na ten temat z Depar­tamentem Nauki Ministerstwa Zdrowia, zapoznawano się z postanowieniami zarządzenia oraz dyskutowano nad założeniami i sposobem włączenia się w ten proces poszczególnych jedno­stek organizacyjnych PTFarm.
W obecnej kadencji władz Towarzystwa kontynuowano rozpoczęte wcześniej prace. Zorganizowano wówczas wspólne spotkanie PTFarm z NRA w Morach celem wymiany po­glądów i ustalenia zasad współpracy w tym zakresie. Jednostki organizacyjne PTFarm ustaliły plany pracy i czynnie włączyły się w sam proces szkoleń. W tym celu podpisano umowy o akredytacji szkoleń z jednostkami szkolącymi - akademiami medycznymi w: Białymstoku, Bydgoszczy, Katowicach, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu. Szkoda, że pozostałe wydziały farmaceutyczne nie zdążyły z Towarzystwem takich umów nawiązać, podczas gdy nawiązywały je z izbami aptekarskimi.
Zgodnie z podjętymi postanowieniami szkolenia zawodowe odbywają się w Polskim Towarzystwie Farmaceutycznym w ramach: a.zjazdów naukowych (łącznie z kursami), konferencji i sympozjów naukowych bądź naukowo-szkoleniowych organizowanych bezpośrednio przez sekcje naukowe PTFarm,
b.posiedzeń i konferencji naukowych i naukowo-szkoleniowych odbywających się ryt­micznie w oddziałach terenowych PTFarm c.konferencji i posiedzeń organizowanych wspólnie z innymi podmiotami (np. „Gazetą Farmaceutyczną" i innymi stowarzyszeniami naukowymi).
Sprawy ewentualnych zmian w organizacji szkolenia podyplomowego pojawiły się pod koniec obecnej kadencji władz PTFarm w związku z pracami nad nową ustawą o zawodzie farmaceuty, której opracowanie wyniknęło z konieczności dostosowania prawa polskiego w tym zakresie do Dyrektywy 2005/36/WE z września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych. W czasie prac nad tą ustawą pojawiły się próby zmodyfikowania opisanego wyżej systemu zmierzające do przesunięcia całości nadzoru merytorycznego nad kursami doszkalającymi i samokształceniem farmaceutów z wydziałów farmaceutycznych do jednostek izb aptekarskich, mimo rozszerzenia zasad szkolenia na wszystkie dziedziny farmacji, a nie tylko na farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach. Jak wspomniano wyżej właściwe uregulowanie tego zagadnienia będzie stanowiło poważne wyzwanie dla władz PTFarm 21. kadencji.

Szukaj
OK
Sekcje ogólnopolskie
Młoda Farmacja
Oddziały terenowe
Kliknij na mapę aby przejść do listy oddziałów lokalnych PTFarm.
Nasze wydawnictwa
 1. Farmacja Polska
 2. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna
 3. Acta Poloniae Pharmaceutica
 4. Urzędowy Wykaz Produktów
  Leczniczych
 5. Farmakopea Polska
 6. Almanach
 7. Weterynaria
Archiwum wydawnicze


Copyright PTF 2007 Nota prawna Polityka prywatności Projekt i wykonanie: Enigmatis