Strona główna Mapa serwisu
Farmakopea Polska XI do nabycia w Polskim Towarzystwie Farmaceutycznym   ***    Do nabycia Urzędowy Wykaz 2017   ***    Szkolenia internetowe   ***    Do nabycia prenumerata Farmacji Polskiej na 2017 r.   ***    już w sprzedaży "Farmaceutyczne standardy sporządzania mieszanin do żywienia pozajelitowego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego    ***   
Newsletter
Jeśli chcesz otrzymywać na bieżąco informacje z życia PTFarm zapisz się do naszego biuletynu informacyjnego.
OK
Strefa Wewnętrzna
Aby uzykać dostęp do materiałów wewnętrznych zaloguj się używając swojej nazwy użytkownika i hasła.
OK
Przypomnienie hasła
O Towarzystwie
Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne ma 60 lat


Home Page » Działalność » Działalność bieżąca » Prace prezydium i ZG PTFarm (archiwum) » Prace prezydium i ZG PTFarm w XIX i XX kadencji
Prace prezydium i ZG PTFarm w XIX i XX kadencji

Prace prezydium i ZG PTFarm od lipca do grudnia 2001 r.


Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego XIX kadencji ukonstytuowało się 10 lipca 2000 r. Zakres obowiązków poszczególnych jego członków jest następujący:

dr hab. Janusz Pluta (prezes):
ogólna koordynacja działań Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, reprezentowanie Towarzystwa w kontaktach zewnętrznych, nadzór nad sprawami wydawniczymi PTFarm, kontakty z samorządem aptekarskim, przygotowywanie i prowadzenie posiedzeń Prezydium oraz plenarnych posiedzeń Zarządu Głównego, nadzór nad pracami Biura ZG
PTFarm oraz nadzór nad bieżącą korespondencją.

prof. dr hab. Aleksander Mazurek (wiceprezes):
udział w pracach legislacyjnych PTFarm (wraz z dr. hab. J. Plutą, dr E. Telejko i prof. B. Gutkowską) – formułowanie postulatów, opinii, reprezentowanie Towarzystwa we wszystkich sprawach związanych z tworzeniem i nowelizacją aktów prawnych dotyczących farmacji; koordynacja organizowanych przez PTFarm sympozjów i konferencji oraz współpraca ze stowarzyszeniami producentów leków i przedstawicieli firm farmaceutycznych.

prof. dr hab.
Jan Pachecka (wiceprezes):

nadzór nad protokołowaniem posiedzeń Prezydium i Zarządu Głównego PTFarm, nadzór nad prowadzeniem bieżącej korespondencji i bieżących prac Towarzystwa, opieka nad środowiskiem historyków farmacji oraz nadzór nad sprawami związanymi z Muzeum Farmacji im. A. Leśniewskiej w Warszawie.

prof. dr hab. Daria Orszulak-Michalak (wiceprezes):
nadzór nad sprawami związanymi z farmacją szpitalną, formułowanie postulatów i opinii dotyczących tworzenia programów studiów farmaceutycznych oraz nadzór nad pracami Ogólnopolskiej Sekcji Akademickiej PTFarm.

dr Jadwiga Nartowska (skarbnik):

nadzór nad gospodarką finansową Towarzystwa.

prof. dr hab. Marek Wesołowski (członek):
nadzór i opieka nad Zespołem Sekcji Studenckich „Młoda Farmacja“, nadzór nad organizacją Ogólnopolskiego Konkursu Prac Magisterskich oraz nad kontaktami zagranicznymi studentów farmacji.

prof. dr. hab. Barbara Filipek (członek):
nadzór nad pracą sekcji naukowych oraz jednostek terenowych PTFarm.

prof. dr hab. Aleksander Kubis (członek):
nadzorowanie spraw związanych z nadawaniem godności i odznaczeń honorowych PTFarm oraz nad pracami zmierzającymi do nowelizacji statutu Towarzystwa i obowiązujących regulaminów, koordynacja działań związanych z realizacją uchwał i wniosków Walnego Zgromadzenia Delegatów PTFarm, a także – we współpracy z samorządem zawodowym – stymulowanie prac nad nowelizacją kodeksu etyczno-deontologicznego farmaceutów.

dr Elwira Telejko (członek):
stymulowanie prac legislacyjnych PTFarm w sprawach dotyczących aptekarstwa oraz współpraca w imieniu Towarzystwa ze Stowarzyszeniem Techników Farmaceutycznych w zakresie ewentualnej organizacji szkoleń dla tej grupy zawodowej.   

 
Główne założenia pracy Prezydium w bieżącej kadencji

Na pierwszym posiedzeniu Prezydium wytyczono główne kierunki działalności PTFarm w latach 2001-2004, które zostały następnie zaakceptowane przez Zarząd Główny. Są one następujące:


Prace związane z działalnością naukową Towarzystwa:


organizacja konferencji, zjazdów i sympozjów naukowych, wsparcie finansowe i organizacyjne Ogólnopolskiej Sekcji Akademickiej PTFarm, koordynacja działań środowiska farmaceutycznego na rzecz wyboru przedstawicieli nauk farmaceutycznych do Komitetu Badań Naukowych i Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej, przyznawanie nagród za najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie oraz organizacja Ogólnopolskiego Konkursu Prac Magisterskich, rozszerzenie listy nagród za najlepsze publikacje w czasopismach naukowych PTFarm o kategorię najlepszej pracy szkoleniowej zamieszczonej na łamach Farmacji Polskiej, wspieranie finansowe wyjazdów pracowników naukowych i studentów farmacji na krajowe i międzynarodowe zjazdy i sympozja naukowe, udzielanie finansowego i organizacyjnego wsparcia działalności sekcji naukowych i zespołów sekcji działających przy Towarzystwie.

Działania na rzecz środowiska zawodowego: 
propagowanie i wspieranie zebrań naukowych organizowanych w oddziałach Towarzystwa wspólnie z okręgowymi izbami aptekarskimi, zorganizowanie wspólnie z Naczelną Radą Aptekarską konferencji, na której opracowany zostanie plan wspólnych działań i projekt wspólnego kodeksu etyki farmaceutycznej, kontynuacja starań o uregulowanie sprawy specjalizacji farmaceutycznych, podjęcie starań na rzecz podnoszenia wiedzy zawodowej techników farmaceutycznych.

Starania mające na celu podniesienie prestiżu naukowego i zawodowego farmaceutów:
współpraca z samorządami zawodowymi i towarzystwami naukowymi zrzeszającymi przedstawicieli zawodów medycznych, współpraca z producentami leków, ich stowarzyszeniami, a także przedstawicielami firm farmaceutycznych oraz współpraca z instytucjami o dużym znaczeniu dla środowiska farmaceutycznego – Instytutem Leków, Głównym Inspektoratem Farmaceutycznym i kasami chorych.

Sprawy organizacyjne:
podjęcie starań na rzecz zwiększenia liczby członków PTFarm, stworzenie centralnej bazy danych członków Towarzystwa z adnotacją o opłacanych przez nich składkach, zobligowanie oddziałów Towarzystwa do poprawnego prowadzenia dokumentacji merytorycznej i finansowej, opracowanie szczegółowego regulaminu rozliczania przedsięwzięć organizowanych przez jednostki organizacyjne PTFarm, opracowanie minimów aktywności oddziałów Towarzystwa oraz definitywne rozwiązanie problemów narosłych między Zarządem Głównym a Oddziałem Katowickim PTFarm.

Sprawy legislacyjne:
doprowadzenie do końca prac związanych z ustawami o zawodzie farmaceuty i o izbach aptekarskich, wypracowanie stanowiska i udział w pracach nad ustawą „Prawo Farmaceutyczne” oraz ścisła współpraca z instytucjami, których będą dotyczyć poszczególne rozwiązania legislacyjne.

Sprawy finansowe:
racjonalna gospodarka środkami posiadanymi przez Towarzystwo i poszukiwanie sensownych oszczędności, poszukiwanie nowych źródeł finansowania PTFarm z zachowaniem, w miarę możliwości, istniejących (dotyczy to przede wszystkim spraw wydawniczych), uzależnienie wysokości przyznawanych dotacji od faktycznej liczby członków oraz aktywności poszczególnych jednostek organizacyjnych Towarzystwa.

Współpraca międzynarodowa:
kontynuacja współpracy z Międzynarodową Federacją Farmaceutyczną (FIP), Europejską Federacją Nauk Farmaceutycznych (EUFEPS), Europejskim Towarzystwem Biotechnologii Farmaceutycznej (EAPB), Międzynarodowym Towarzystwem Historii Farmacji, Europejskim Towarzystwem Farmacji Onkologicznej (ESOP) i EuroPharm Forum, a także starania o przyjęcie w poczet obserwatorów Grupy Farmaceutycznej Unii Europejskiej. 

 
Zrealizowane zadania
Od początku nowej kadencji władz do końca 2001 r. odbyły się 3 posiedzenia Prezydium i 2 posiedzenia Zarządu Głównego PTFarm. Zaowocowały one podjęciem przez ZG PTFarm 4 uchwał: w sprawie powierzenia prof. dr. hab. W. Wieniawskiemu funkcji pełnomocnika prezesa do spraw wydawniczych; w sprawie kont bankowych, podstawowej dokumentacji finansowej i zasad dokumentowania imprez organizowanych przez jednostki organizacyjne PTFarm; w sprawie działalności wydawniczej PTFarm oraz w sprawie prowadzenia podstawowej dokumentacji jednostek organizacyjnych PTFarm. 

Sprawy legislacyjne:
Prezydium omawiało aktualne problemy wynikające z przyjęcia przez parlament ustawy „Polskie Prawo Farmaceutyczne”. W wyniku dyskusji powołano zespół w składzie: prof. Bożenna Gutkowska (przewodnicząca), prof. dr hab. Aleksander Mazurek i dr Elwira Telejko, który zajmować się będzie szeroko rozumianymi sprawami prawa farmaceutycznego i włączy się w proces prawnych regulacji specjalizacji zawodowych.

Poparto treść listu Naczelnej Izby Aptekarskiej w sprawie przywrócenia w Ministerstwie Zdrowia stanowiska podsekretarza stanu do spraw farmaceutycznych. Funkcję tę, jak również stanowisko Głównego Inspektora Farmaceutycznego, powinni sprawować kompetentni farmaceuci.  

Sprawy szkolenia i specjalizacji zawodowych farmaceutów:
Omawiano pismo prof. L. Samochowca z Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, który zwrócił się do PTFarm z prośbą o zaopiniowanie propozycji powołania na tej uczelni wydziału farmaceutycznego. Sprawę przekazano prof. D. Orszulak-Michalak, która wspólnie z Ogólnopolską Sekcją Akademicką PTFarm opracuje stosowną opinię.

W związku z powstawaniem nowych, prywatnych szkół wyższych, nie mających zgody Ministerstwa Edukacji Narodowej na prowadzenie studiów magisterskich, Prezydium wyraziło obawę, że wiedza przyszłych farmaceutów kończących studia licencjackie mogłaby być niepełna i stwierdziło, że studia mogą być prowadzone tylko w oparciu o wydziały farmaceutyczne, dysponujące odpowiednią kadrą i warunkami lokalowo-technicznymi.

Prezydium wyraziło także zastrzeżenia dotyczące kształcenia techników farmaceutycznych, wynikające z niekompetencji osób zakładających i prowadzących kształcące ich szkoły. Do wszystkich wojewódzkich kuratoriów oświaty wysłano pismo zwracające uwagę na ten problem.

Sprawa funkcjonowania Muzeum Farmacji im. A. Leśniewskiej w Warszawie:
W wyniku dyskusji Prezydium zdecydowało, że inicjatywa kontynuacji działalności Muzeum musi pozostać środowiskowa. Upoważniono Oddział Warszawski PTFarm do prowadzenia rozmów w tej sprawie z Okręgową Izbą Aptekarską w Warszawie. Obie instytucje rozważą możliwość i sposób przejęcia zbiorów Muzeum. Prezydium wysłało pismo do obecnego właściciela zbiorów – warszawskiego „Cefarmu” z prośbą o przedłużenie terminu podjęcia ostatecznej decyzji w tej sprawie i o udzielenie wyjaśnień dotyczących tytułu własności placówki i jej wartości inwentarzowej. Powyższą decyzję przekazano także obecnej na posiedzeniu Prezydium kustosz Muzeum – dr Iwonie Arabas.

6 listopada 2001 r. na prośbę prezesa dr. hab. J. Pluty odbyło się spotkanie zarządu Oddziału Warszawskiego PTFarm z Prezydium Warszawskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej, z udziałem dyrektora Biura ZG PTFarm dr. J. Szewczyńskiego i dziekana Wydziału Farmaceutycznego AM w Warszawie prof. dr. hab. J. Pachecka. Celem spotkania było omówienie planów wszystkich wspomnianych instytucji w związku z ewentualnym przejęciem Muzeum. Stanowisko PTFarm w tej sprawie nie uległo zmianie.


Sytuacja organizacyjna oddziałów sekcji naukowych PTFarm:

Prezydium zdecydowało, że do końca I kwartału 2002 r. zbada stan działalności sekcji naukowych Towarzystwa. Zalecono także zaktualizowanie składów osobowych ich zarządów i opracowanie nowych programów działania.

Do końca II kwartału br. powinna także powstać centralna  kartoteka członków Towarzystwa, co umożliwi ocenę aktywności poszczególnych oddziałów PTFarm na podstawie faktycznej liczby ich członków

5 grudnia 2001 r. odbyło się pierwsze w XIX kadencji spotkanie przewodniczących oddziałowych komisji rewizyjnych oraz sekretarzy i skarbników zarządów oddziałów PTFarm. Tematem spotkania były sprawy związane z prowadzeniem przez jednostki Towarzystwa dokumentacji ogólnej i finansowej.

Powołano zespół do spraw opracowania projektu regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu Prac Magisterskich, w którego skład weszli prof. dr hab. M. Wesołowski oraz zarząd Zespołu Sekcji „Młoda Farmacja”. 

Sprawy finansowe:
Prezydium przyjęło rozliczenie organizacji konferencji XIX Dni Farmacji Szpitalnej – Jurata 2001. Impreza zamknęła się nadwyżką finansową w kwocie 60.618 zł, którą postanowiono przekazać Zespołowi Sekcji Aptek Szpitalnych na cel organizacji XX Dni Farmacji Szpitalnej.

Analizowano stan finansów Towarzystwa na koniec poprzedniej kadencji władz (30 czerwca 2001 r.) i na dzień 30 września 2001 r. Planowane na 2001 r. koszty 30 czerwca były zrealizowane w 40,3 proc., a 30 września w 49,8 proc., natomiast przychody odpowiednio w 43,9 oraz 60,9 proc.

Prezydium zdecydowało także o dofinansowaniu III Multidyscyplinarnej Konferencji Nauk o Leku, a także przyznało dotacje na indywidualne wyjazdy naukowe członków PTFarm. 

Sprawy wynikające z Walnego Zgromadzenia Delegatów PTFarm:
Prezydium rozpatrzyło projekty uchwał skierowane na Walne Zgromadzenie Delegatów przez Oddział Katowicki PTFarm. Wnioski zostały podzielone na kilka kategorii tematycznych. Stwierdzono, że wiele z nich zawiera treści słuszne i pozytywne, ale znaczna ich część wykracza poza prawne, statutowe i organizacyjne możliwości towarzystwa naukowego i PTFarm nie jest władne zajmować się poruszanymi w nich problemami. Opinię tę poparł Zarząd Główny. 
 
Sprawy wydawnicze:
Prezydium wyraziło zgodę na wydanie III Suplementu do Urzędowego Wykazu Środków Farmaceutycznych i I Suplementu do Urzędowego Wykazu Materiałów Medycznych. Omawiano także aktualną sytuację wydawniczą PTFarm, zwracając szczególną uwagę na poziom wydawanych przez Towarzystwo czasopism. Powołano nowy komitet redakcyjny Farmacji Polskiej, który wspólnie z redakcją pisma powinien poddać analizie jego profil oraz opracować nowe założenia, pomocne w szerszym propagowaniu materiałów szkoleniowych i docieraniu do różnych grup zawodowych środowiska farmaceutycznego.

Omawiano sprawę ewentualnego przejęcia przez Dział Wydawnictw PTFarm publikacji kwartalnika Polish Journal of Cosmetology. Prezydium zdecydowało, że przejęcie przez Towarzystwo wydawania tego czasopisma nie jest możliwe, PTFarm może je jednak objąć patronatem naukowym. Zarząd Główny poparł tę decyzję, wydając zalecenie, by w komitecie naukowym Polish Journal of Cosmetology znalazło się dwóch przedstawicieli Towarzystwa. 

Współpraca z zagranicą:
Prezes dr hab. J. Pluta wspólnie z dr. J. Łazowskim we wrześniu 2001 r. reprezentowali PTFarm na konferencji EuroPharm Forum w Dubrowniku. Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne zostało oficjalnie przyjęte w poczet członków tej organizacji, będzie to miało konsekwencje finansowe – jako pełnoprawny członek Forum Towarzystwo jest zobowiązane do opłacania składek członkowskich.

Na przełomie sierpnia i września 2001 r. dr hab. J. Pluta i dr J. Łazowski reprezentowali PTFarm na kongresie FIP w Singapurze. Prezes uczestniczył w posiedzeniu Rady Federacji. Sprawozdania z tego kongresu zostaną opublikowane w następnym numerze Farmacji Polskiej.

Prof. dr hab. Regina Olędzka reprezentowała PTFarm w jubileuszowym posiedzeniu Rady EUFEPS, a wiceprzewodniczący Zespołu Sekcji „Młoda Farmacja” uczestniczył w konferencji Międzynarodowej Federacji Studentów Farmacji (IPSF) w Egipcie.

Podczas XVIII Naukowego Zjazdu PTFarm podpisano umowę dotyczącą przyjęcia Sekcji Biotechnologii Farmaceutycznej Towarzystwa do Europejskiego Stowarzyszenia Biotechnologii Farmaceutycznej (EAPB). 

Wizyty, spotkania i sprawy różne:
Prezes prof. dr hab. J. Pluta spotkał się z Głównym Inspektorem Farmaceutycznym mgr M. Głowniak, dyrektorem Departamentu Gospodarki Lekiem w Ministerstwie Zdrowia P. Mierzejewskim i wiceministrem zdrowia A. Rysiem. Rezultaty tych spotkań powinny być korzystne dla Towarzystwa. Uczestniczył także w uroczystych obchodach wspólnego jubileuszu Wydziału Farmaceutycznego Śl. AM w Sosnowcu, Katowickiej Okręgowej Izby Aptekarskiej i Oddziału Katowickiego PTFarm. Przy tej okazji wziął udział w posiedzeniu zarządu Oddziału Katowickiego. Był także gościem honorowym konferencji Etyka marketingowa w farmacji, zorganizowanej przez redakcję Czasopisma Aptekarskiego oraz uczestniczył w jubileuszu 10-lecia Okręgowej Izby Aptekarskiej w Bydgoszczy. Spotkał się też z przewodniczącym Zespołu Sekcji „Młoda Farmacja” i poprosił go o opracowanie szczegółowego planu pracy Zespołu.

Prezes uczestniczył także w zorganizowanej przez Naczelną Izbę Aptekarską naradzie na temat specjalizacji farmaceutycznych. Na spotkaniu, które odbyło się 7 listopada 2001 r. omawiano projekt rozporządzenia w tej sprawie i zdecydowano, że w związku z nowelizacją prawa farmaceutycznego należy opracować nowy projekt, gdyż stary jest już nieaktualny.

10 listopada 2001 r. dr hab. J. Pluta i dr. T. Szuba spotkali się z prezesem Urzędu Antymonopolowego w celu omówienia niektórych zapisów „Prawa Farmaceutycznego”. Stanowisko Urzędu wobec ustawy jest przyjazne i nie wystąpi on przeciwko zapisowi stwierdzającemu, że właścicielem apteki może być tylko farmaceuta.

4 grudnia 2001 r. prezes złożył wizytę dyrektorowi Instytutu Leków w Warszawie prof. dr. hab. P. Januszewiczowi. W czasie spotkania omówiono aktualne sprawy związane z obustronną współpracą. 11 grudnia 2001 r. prezes reprezentował Towarzystwo podczas uroczystych obchodów 10-lecia Naczelnej Izby Aptekarskiej.

Członkowie Prezydium uczestniczyli w XVIII Naukowym Zjeździe PTFarm. Szczegółowe sprawozdanie ze Zjazdu ukazało się w 21 numerze "Farmacji Polskiej" w 2001 r.

Prof. J. Pachecka 19 listopada 2001 r. wziął udział w posiedzeniu Oddziału Białostockiego PTFarm, na którym w imieniu Zarządu Głównego wręczył prof. W. Gałasińskiemu dyplom Honorowego Prezesa Oddziału Białostockiego PTFarm, przyznany przez Walne Zgromadzenie Delegatów.

Delegowana przez Prezydium prof. B. Gutkowska 5 grudnia 2001 r. uczestniczyła w posiedzeniu na temat specjalizacji farmaceutycznych, zorganizowanym przez Naczelną Izbę Aptekarską.

Prace prezydium i ZG PTFarm od stycznia do września 2002 r.

W pierwszym półroczu 2002 r. Prezydium ZG Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego obradowało trzykrotnie, natomiast Zarząd Główny spotkał się raz. Na posiedzeniach omawiano sprawy organizacyjne Towarzystwa, podejmowano decyzje finansowe oraz dyskutowano o bieżących pracach legislacyjnych nad pakietem ustaw farmaceutycznych – Prawem farmaceutycznym oraz ustawą o samorządzie zawodowym.

            Na przełomie kwietnia i maja br. Biuro ZG otrzymało z rejestru sądowego potwierdzenie rejestracji nowych władz PTFarm. W najbliższym czasie nastąpi wpisanie Towarzystwa do rejestru jednostek prowadzących działalność gospodarczą. Na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Delegatów konieczne będzie wprowadzenie odpowiedniego zapisu do statutu PTFarm.

            Zakończono prace nad ostatecznym uregulowaniem spraw własności budynków PTFarm przy ul. Długiej 16 w Warszawie oraz dzierżawy wieczystej terenu, na którym się znajdują. Sprawa została rozstrzygnięta korzystnie dla Towarzystwa. 

 
Sprawy organizacyjne
Prezydium wytypowało kandydata na członka Rady Naukowej przy ministrze zdrowia. Został nim prezes PTFarm prof. dr hab. Janusz Pluta. Ministerstwo zaakceptowało tę kandydaturę i prof. Pluta wziął udział w 2 posiedzeniach Rady, na których omawiano zagadnienia związane z polityką lekową ministra Łapińskiego.

Ogólnopolska Sekcja Akademicka PTFarm, w której skład wchodzą dziekani wszystkich wydziałów farmaceutycznych, opracowała i przekazała Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego minimum programowe dla studiów farmaceutycznych. Obecnie trwają prace nad wprowadzeniem go w formie rozporządzenia. Sekcja zaaprobowała także projekt powołania wydziału farmaceutycznego przy Akademii Medycznej w Bydgoszczy.

Zarząd Główny zatwierdził powołanie w łonie PTFarm Ogólnopolskiej Sekcji Kosmetologicznej. Omówiono przy tej okazji możliwość przynależności do Towarzystwa osób legitymujących się wyższym wykształceniem zawodowym (posiadających tytuł licencjata, jaki uzyskują absolwenci studium kosmetologicznego). Po konsultacji z radcą prawnym PTFarm stwierdzono, że nie ma przeciwwskazań do przyjmowania do Towarzystwa takich osób.

Prezydium powołało nowy skład Komisji Nagród Naukowych PTFarm. Jej przewodniczącym został prof. J. Pachecka. Oprócz niego w skład komisji weszli prof. P. Mazurek, prof. H. Hopkała, prof. A. Kubis i prof. M. Wesołowski. Ustalono, że prace typowane do nagrody w kategorii najlepszych rozpraw habilitacyjnych obronionych w ubiegłym roku, a także najlepszych publikacji ogłoszonych na łamach czasopism PTFarm, powinny wpłynąć do Biura ZG przed 15 maja.

Przedstawiciele Zespołu Sekcji Studenckich PTFarm „Młoda Farmacja” pod kierunkiem jego przewodniczącego – S. Małychy i przy współpracy prof. M. Wesołowskiego opracowali regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Prac Magisterskich. Zdecydowano, że zgłaszane do konkursu prace będą oceniane przez sześcioosobową komisję. Jej przewodniczącym został prof. Wesołowski, a członkami prof. A. Kubis, prof. J. Pachecka, prof. D. Orszulak-Michalak oraz ze strony „Młodej Farmacji” – S. Małycha i D. Owczarek. Studenci opracowali również formularz recenzji zgłaszanych do konkursu prac. Będą one oceniane w pięciopunktowej skali, a recenzenci będą brali pod uwagę 8 kryteriów dotyczących merytorycznej i technicznej strony danej pracy. Konkurs trwa, zgłoszone do niego prace są obecnie w recenzji. Zaplanowano, że rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się na kolejnym posiedzeniu Zarządu Głównego i będzie połączone z krótką prezentacją nagrodzonych prac.

Prezydium rozważyło możliwość powołania przy PTFarm instytucji rzecznika prasowego, a Zarząd Główny wstępnie zaaprobował ten projekt. To, czy rzecznik prasowy PTFarm miałby być powołany spośród członków Towarzystwa, czy też miałaby to być osoba z zewnątrz, pozostaje sprawą otwartą. 

 
Sprawy wydawnicze
Zakończono prace edytorskie nad Urzędowym Wykazem Środków Farmaceutycznych według stanu na 31 grudnia 2001 r. Publikacja ta jest obecnie rozprowadzana.

Pełnomocnik Prezydium do spraw wydawniczych prof. W. Wieniawski dokonał oceny sytuacji finansowej Działu Wydawnictw PTFarm. Wydawnictwa zwarte (Urzędowy Wykaz Środków Farmaceutycznych i Farmakopea Polska) są dla Towarzystwa zyskowne, natomiast wszystkie czasopisma wymagają pewnych nakładów.

Prof. Wieniawski stwierdził, że PTFarm powinno aktywnie włączyć się w przekazywanie wiedzy niezbędnej w kształceniu podyplomowym farmaceutów. Należałoby wykorzystać do tego celu Dział Wydawnictw PTFarm i łamy „Farmacji Polskiej”. Zdecydowano, że w Dziale Wydawnictw powołana zostanie redakcja wydawnictw szkolenia podyplomowego, wstępnie pod kierunkiem mgr E. Leciejewicz-Ziemeckiej, pracownicy biura Komisji Farmakopei Polskiej. Przy redakcji zostanie powołany zespół doradczy, w którego skład wejdą krajowi specjaliści w dziedzinie farmacji oraz kierownicy jednostek prowadzących szkolenie podyplomowe na wydziałach farmaceutycznych. Jego zadaniem będzie wskazanie autorów, którzy będą przygotowywać materiały szkoleniowe z różnych dziedzin farmacji. Uzyskane materiały będą drukowane w Farmacji Polskiej, co zwiększy rangę i poczytność czasopisma.

PTFarm objęło patronatem naukowym czasopismo Polish Journal of Cosmetology, wydawane w Łodzi i publikujące materiały z dziedziny kosmetologii. 

 
Sprawy finansowe
W lutym br. Urząd Skarbowy przeprowadził wyrywkową kontrolę centralnej dokumentacji finansowej Towarzystwa. Stwierdzono, że jest ona prowadzona w sposób prawidłowy.

Zarząd Główny przyjął sprawozdanie z realizacji budżetu PTFarm za ubiegły rok i zatwierdził plan finansowy na rok bieżący. Zatwierdzono również zaktualizowany cennik usług świadczonych przez PTFarm (dzierżawa linii telefonicznych, najem lokali, usługi gastronomiczne).Opracowano i przyjęto regulamin przyznawania członkom PTFarm dofinansowania do zagranicznych wyjazdów naukowych. Rozmiar dotacji będzie zróżnicowany. Młodzi pracownicy naukowi (poniżej 35 roku życia) będą otrzymywać dofinansowanie nie wyższe niż 2.000 zł, w uzasadnionych przypadkach wyznaczona granica wieku nie będzie przestrzegana. Działacze PTFarm będą otrzymywać dotacje do 80 proc. kosztów udziału w danym kongresie, a jeżeli wyjazd będzie wiązał się z reprezentowaniem Towarzystwa w międzynarodowych organizacjach, refundacja będzie całkowita.

Przyjęto także regulamin dofinansowywania jednostek PTFarm (oddziałów i sekcji naukowych Towarzystwa). Warunkiem dofinansowania będzie rozliczenie się przez daną jednostkę ze wszystkich przyznanych wcześniej dotacji. Regulamin nie różnicuje oddziałów i sekcji pod względem liczebności, przyjmując ogólną zasadę, że każda jednostka może ubiegać się o dofinansowanie w kwocie 3.000 zł, zaś w przypadku organizowania spotkania naukowego w skali ogólnopolskiej – 5.000 zł. W przypadku organizowania prestiżowego przedsięwzięcia – np. międzynarodowej konferencji, Prezydium indywidualnie rozważy możliwość przyznania na ten cel większej kwoty.

Zatwierdzono końcowe rozliczenie XVIII Naukowego Zjazdu PTFarm. Zamknęło się ono nadwyżką finansową w kwocie 30.000 zł, którą podzielono pomiędzy Zarząd Główny, Oddział Poznański PTFarm i Wydział Farmaceutyczny AM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.

Dofinansowano poszczególne sekcje i oddziały PTFarm. Dotacje przyznano Ogólnopolskiej Sekcji Biotechnologii Farmaceutycznej, Ogólnopolskiej Sekcji Bromatologicznej, Oddziałowi Białostockiemu oraz Fundacji Słownika Biograficznego Farmaceutów Polskich. Nie przyznano dofinansowania Oddziałowi Katowickiemu ze względu na nierozliczenie wcześniej przyznanych kwot, natomiast Sekcja Historii Farmacji Oddziału Poznańskiego otrzymała dofinansowanie pośrednie – przeznaczone dla niej pieniądze przekazano Oddziałowi i z nim Sekcja będzie prowadzić rozliczenia. Przyznano także dotacje na indywidualne wyjazdy naukowe członków Towarzystwa. oraz nagrody dla pracowników etatowych Biura ZG. 

 
Wizyty, spotkania i konferencje
Prof. J. Pluta, w towarzystwie dr. J. Szewczyńskiego i p. H. Platy złożył 6 lutego br. wizytę nowego Głównego Inspektora Farmaceutycznego – mgr I. Duliban. Wizyta miała na celu utrzymanie kontaktów z urzędem GIF i uzyskanie akceptacji dla spraw wydawniczych Towarzystwa.

PTFarm objęło patronatem sesję Biochemia i Chemia na Kongresie Młodych Medyków, który odbył się w kwietniu i nagrodziło najlepszą pracę przedstawioną podczas tej sesji.

Zespół Ekonomiki, Organizacji i Zarządzania PTFarm zorganizował w maju sympozjum dotyczące reklamy i promocji leków, którego współorganizatorem było między innymi stowarzyszenie „Polfarmed”. Uczestnicy spotkania ocenili je jako ważne i potrzebne.

W dniach 26-28 maja odbyły się w Juracie jubileuszowe, XX Dni Farmacji Szpitalnej. Podsumowując to spotkanie prof. J. Pluta uznał je za bardzo konstruktywne.

W Pile odbyła się Multidyscyplinarna Konferencja Nauk o Leku, współorganizowana przez Instytut Farmaceutyczny i PTFarm, zaś w hotelu „Sheraton” w Warszawie – współorganizowane przez PTFarm, Polfarmed” i kancelarię prawniczą „Baker & McKenzie” seminarium na temat wybranych problemów prawnych firm farmaceutycznych w Polsce.


Prace prezydium i ZG PTFarm od października 2002 r. do lutego 2003 r.Sprawy legislacyjne
Prezes PTFarm prof. J. Pluta uczestniczył w 2002 r. w posiedzeniach Sejmowej Komisji Zdrowia, na których omawiano sprawy związane z nowelizacją ustawy Prawo Farmaceutyczne. Niestety, przedstawiciele towarzystw naukowych mogą na tych posiedzeniach mieć tylko głos doradczy.

Po wdrożeniu Prawa farmaceutycznego powstał komitet obywatelski do spraw nowelizacji tej ustawy, którego działania są koordynowane przez Naczelną Izbę Aptekarską. W skład komitetu, oprócz przedstawicieli samorządu zawodowego wchodzą między innymi izby gospodarcze „Farmacja Polska” i „Apteka Polska”. Ze strony PTFarm w pracach tego gremium uczestniczy prof. B. Gutkowska. W styczniu i lutym br. odbyło się kilka spotkań komitetu z udziałem licznego grona przedstawicieli instytucji związanych z farmacją. Towarzystwo stoi na stanowisku, że nie należy rozpoczynać prac od pisania nowego projektu ustawy, a jedynie skupić się nad sprawami zawartymi w jej obowiązującej wersji, które są niekorzystne dla zawodu. Sugestie PTFarm dotyczące ewentualnej nowelizacji ustawy zostały przekazane Komitetowi.

PTFarm i Naczelna Rada Aptekarska zaprotestowały przeciwko brakowi Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego wśród instytucji opiniujących wyszczególnionych w rozporządzeniu ministra zdrowia w sprawie trybu powoływania członków Komisji Rejestracji Produktów Medycznych. 

 
Sprawy specjalizacji zawodowych
W Ministerstwie Zdrowia kontynuowane są prace związane z wydaniem rozporządzenia ministra na temat specjalizacji zawodowych farmaceutów. Projektodawcy 10 grudnia 2002 r. zaproponowali swoje opracowanie, w którym wymienia się 11 jednostopniowych specjalizacji (farmacja apteczna, szpitalna, przemysłowa, analityka farmaceutyczna, toksykologia, bromatologia, lek roślinny, farmacja kliniczna, farmakologia, zdrowie środowiskowe, zdrowie publiczne). Wydział Farmaceutyczny AM w Warszawie, przy poparciu PTFarm proponuje stworzenie również specjalizacji z mikrobiologii i biotechnologii.

Większa niż dotychczas będzie rola wydziałów farmaceutycznych jako jednostek szkolących. Kwalifikacja na specjalizację będzie odbywać się na wydziałach. Dziekan będzie podpisywać umowę z osobą specjalizującą się i z opiekunem specjalizacji. Osoba specjalizująca się będzie także podpisywać umowę ze swoim pracodawcą. Egzaminy specjalizacyjne będą organizowane centralnie, w pojedynczych, uzasadnionych przypadkach procedura może być zdecentralizowana – wtedy odbywać się będą w ośrodkach akademickich. Z powodu braku środków w Ministerstwie Finansów, specjalizacje będą finansowane przez ubiegające się o nie osoby.

Specjalistów I stopnia, którzy uzyskali tytuł na dotychczasowych zasadach, obowiązywać będzie staż specjalizacyjny skrócony do 1,5 roku i będą zdawać ponowny egzamin. Osoby ze specjalizacją I stopnia będące jednocześnie pracownikami naukowymi będą miały staż skrócony do 6 miesięcy, w ich przypadku przebieg i zakres stażu zostanie zatwierdzony przez ministra na wniosek CMKP. Specjaliści II stopnia nie będą zdawać ponownego egzaminu, wyjątek stanowić tu będą osoby z II stopniem specjalizacji aptecznej zatrudnione w aptekach szpitalnych, które będą zobowiązane do zdania egzaminu specjalizacyjnego z farmacji szpitalnej, ale nie będzie ich obowiązywać staż specjalizacyjny. 

 
Sprawy szkolenia przeddyplomowego
Na prośbę prodziekanów wydziałów farmaceutycznych do spraw oddziałów analityki medycznej prof. J. Pachecka podjął się organizacji konferencji na temat aktualnych problemów tych oddziałów, zwłaszcza w kontekście istniejących propozycji wprowadzenia licencjatu z tej dziedziny oraz zgłaszaną przez niektóre ośrodki chęcią zmiany nazewnictwa tej specjalności. Omawiano możliwość wprowadzenia na tych oddziałach tzw. modelu szkolenia „3 + 2” (3 lata studiów licencjackich i 2 lata magisterskich). Ministerstwo Zdrowia przyjęło i zaakceptowało ten model, przy jednoczesnym utrzymaniu stanowiska, że studia na kierunku farmacja powinny pozostać jednostopniowe.

Rozważano także problematykę szkolenia oraz perspektyw zawodowych techników farmaceutycznych. Zdecydowano, że Ogólnopolska Sekcja Akademicka PTFarm powinna szeroko omówić ten temat i przedstawić Zarządowi Głównemu wnioski wynikające z tej dyskusji.

11 lutego br. odbyło się zebranie Sekcji Akademickiej z udziałem kierowników katedr i zakładów farmacji stosowanej oraz technologii postaci leku – głównych wykonawców specjalizacji z farmacji aptecznej. Tematem zebrania były problemy związane ze szkoleniem przed- i podyplomowym, a udział w nim wzięła między innymi dyrektor Chmielewska z Ministerstwa Zdrowia. 

 
Realizacja zaleceń Walnego Zgromadzenia Delegatów
Prezydium przeanalizowało 15 zaleceń Walnego Zgromadzenia Delegatów PTFarm. Z analizy tej wynika, że wiele z nich już zrealizowano lub są aktualnie realizowane. Zastanawiano się nad niektórymi kwestiami oraz sposobami ich wprowadzenia w życie. Na ostatnim posiedzeniu Prezydium podjęto decyzję dotyczącą realizacji jednego z zaleceń – wprowadzenia odznaki honorowej Towarzystwa. Powołano zespół pod przewodnictwem prof. Wieniawskiego, który opracuje regulamin i formułę tego odznaczenia. Ustalono, że odznaka taka powinna być przyznawana z okazji kolejnych zjazdów naukowych Towarzystwa. 
 
Sprawy wydawnicze
W Dziale Wydawnictw PTFarm powołano nową redakcję – Redakcję Wydawnictw Szkolenia Podyplomowego PTFarm. i zespół doradczy w składzie: prof. R. Jachowicz, prof. R. Kaliszan, prof. J. Pluta, prof. W. Wieniawski i prof. M. Wolbiś. Zdecydowano, że materiały do szkolenia podyplomowego będą ukazywać się w specjalnie oznakowanych zeszytach „Farmacji Polskiej”, numerów takich ukazywać się będzie 6-8 rocznie. W pierwszym etapie pracy redakcji opracowywano plan koncepcyjny jej działania i gromadzono pierwsze materiały, których publikacja rozpoczęła się w marcu br. (nr 5/2003). Redaktorem prowadzącym redakcję szkoleniową została p. H. Plata. Prowadzone są rozmowy z firmami farmaceutycznymi zainteresowanymi współpracą z Towarzystwem w zakresie wydawnictw o tematyce szkoleniowej.

 

Opublikowano skrypt „Zasady przygotowania roztworów cytostatyków w aptece szpitalnej oraz organizacja pracowni”. Była to część materiałów konferencyjnych III Ogólnopolskiego Spotkania Farmacji Onkologicznej. Koszt publikacji był całkowicie pokryty przez sponsorujące ją firmy. Nakład skryptu został wyczerpany.

Dział Wydawnictw uzyskał zgodę na publikację części II Urzędowego Wykazu Środków Farmaceutycznych – Materiały Medyczne w nakładzie 6.000 egzemplarzy i Suplementu I do części I w nakładzie 8.000 egzemplarzy. Obydwie publikacje są obecnie dostępne w sprzedaży wysyłkowej i w siedzibie PTFarm.

W związku z wygraniem przetargu na skład i druk VI wydania Farmakopei Polskiej trwają prace redakcyjne oraz starania o uzyskanie zgody również na sprzedaż tej publikacji.

Na wniosek pełnomocnika prezesa do spraw wydawniczych prof. W. Wieniawskiego powołano redaktorów naczelnych czasopism naukowych PTFarm na rok 2003. Redaktorem naczelnym Acta Poloniae Pharmaceutica został prof. A. Mazurek, Bromatologii i Chemii Toksykologicznej – prof. A. Wędzisz, Farmacji Polskiej – w części ogólnej dr J. Łazowski. Redaktorem prowadzącym część szkoleniową Farmacji Polskiej została p. H. Plata – kierownik Działu Wydawnictw PTFarm. 

Organizacja XIX Naukowego Zjazdu PTFarm
Zarząd Główny zdecydował, że XIX Naukowy Zjazd PTFarm odbędzie się we Wrocławiu, w dniach 22-24 września 2004 r. Obrady przebiegać będą pod hasłem Farmacja – tradycja i nowoczesność. Na posiedzeniu Zarządu Oddziału Wrocławskiego Towarzystwa powołano Komitet Organizacyjny Zjazdu. Przewodniczącym Komitetu został prof. A. Kubis, wiceprzewodniczącymi dr O. Gubrynowicz i dr S. Han (prezes Hasco-Lek Polska), sekretarzem mgr W. Musiał, a skarbnikiem dr J. Meler. Powołano również Radę Programową (pod przewodnictwem prof. J. Pluty), komisję do spraw wydawnictw i komunikatów (pod przewodnictwem dr J. Biernat), do spraw imprez towarzyszących (pod przewodnictwem dr J. Palczewskiej), do spraw organizacyjnych (pod przewodnictwem prof. W. Cisowskiego), do spraw gości zagranicznych (pod przewodnictwem prof. M. Woźniaka) i do spraw zakwaterowania (pod przewodnictwem dr. S. Rynga). Obrady Zjazdu odbywać się będą w sekcjach naukowych, podobnie jak dotychczas. Przewodniczyć im będą uznani specjaliści w poszczególnych dziedzinach, nie tylko z ośrodka wrocławskiego

 


Nagrody naukowe PTFarm
Komisja pod przewodnictwem prof. J. Pachecka rozstrzygnęła konkurs na najlepsze prace habilitacyjne zatwierdzone w 2002 r. oraz na najlepsze publikacje w czasopismach naukowych Towarzystwa. W kategorii prac habilitacyjnych przyznano 1 nagrodę główną i 4 równorzędne. Nagrodę główną otrzymał dr hab. S. Ryng z Zakładu Chemii Organicznej AM we Wrocławiu za pracę pt. Synteza, struktura i aktywność biologiczna nowych pochodnych izoksazolu. Pozostałe nagrody przyznano dr hab. A. Jelińskiej z Zakładu Chemii Farmaceutycznej AM w Poznaniu za pracę pt. Ocena trwałości niektórych pochodnych puryny, dr hab. D. Maciejewskiej z Zakładu Chemii Organicznej AM w Warszawie za pracę pt. Modelowanie molekularne w interpretowaniu widm NMR oraz projektowaniu leków, dr hab. A. Sułkowskiej z Katedry Farmacji Fizycznej AM w Sosnowcu za pracę pt. Oddziaływania hydrofobowe w kompleksach zasad azotowych i ich pochodnych alifatycznych z albuminą surowicy krwi (BSA) i dr hab. B. Modzelewskiej-Banackiewicz z Katedry Chemii Organicznej AM w Lublinie za pracę pt. Zastosowanie N3-podstawionych amidrazonów do syntezy związków o działaniu biologicznym.

Przyznano 3 nagrody zespołowe za prace opublikowane w Acta Poloniae Pharmaceutica,

 

 • za cykl 4 prac przygotowanych pod kierunkiem dr hab. I. Matławskiej z Zakładu Farmakognozji AM w Poznaniu: W. Bylka, I. Matławska Flavonoids and free phenolic acids from Phytolacca americana L. leaves, I. Matławska: Flavonoid compounds in the flowers of Kitaibelia vitifolia Willd., M. Sikorska, I. Matławska, R. Frański: Kaempferol and its glycosides in the seeds hair of Asclepias syriaca L., M. Sikorska, I. Matławska: Kaempferol, isoharmnetin and their glycosides in the flowetrs of Asclepias syriaca L; za pracę J. Pluty i B. Grimling z Zakładu Farmacji Stosowanej AM we Wrocławiu: Study of interaction of gastrointestinal agents in the presence of cytoprotective drugs. Part 2. In vitro study on the adsorption of selected spasmolytic drugs on suctralfate;
 • za pracę E. Bednarek, J.Cz. Dobrowolskiego i A.P. Mazurka z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego: NMR studies on three optical active drug molecules.

W kategorii prac opublikowanych w Bromatologii i Chemii Toksykologicznej przyznano 1 nagrodę zespołową za pracę E. Kulki i E. Wcisło z Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach: Wstępna ocena przydatności biokinetycznego modelu zintegrowanego narażenia na ołów (IEUBK) do szacowania narażenia dzieci przedszkolnych.

Uroczyste wręczenie nagród nastąpiło na posiedzeniu Zarządu Głównego 28 lutego br.Rozstrzygnięto także Ogólnopolski Konkurs Prac Magisterskich. Przyznano 4 nagrody (I, II i ex aequo dwie III) oraz 3 wyróżnienia. Pierwszą nagrodę otrzymał mgr P. Niewiadomski za pracę pt. Stymulacja syntezy cyklicznego AMP w korze mózgowej kurczęcia przez polipeptyd aktywujący przysadkową cyklazę adenylanową (PACAP) – rola kinazy białkowej C wykonaną w Zakładzie Farmakodynamiki AM w Łodzi pod kierunkiem prof. dr hab. J. Zawilskiej. Drugą nagrodę przyznano mgr K. Nasiadce za pracę pt. Toksykologiczne i społeczne aspekty działania amfetaminy i jej analogów wykonaną w Katedrze Toksykologii CM UJ w Krakowie pod kierunkiem dr A. Rutkowskiej. Trzecie nagrody ex aequo przyznano mgr J. Kuleszy za pracę pt. Aktywność przeciwnowotworowa genisteiny i jej pochodnych w warunkach in vitro wobec komórek mysiej białaczki L1210 wykonaną w Katedrze i Zakładzie Biochemii i Chemii Klinicznej AM w Warszawie przy współpracy z Instytutem Leków pod kierunkiem prof. dr. hab. J. Pachecka i mgr K. Woźniak za pracę pt. Badania fitochemiczne owoców Schisandra chinensis Baill. wykonaną w Katedrze i Zakładzie Botaniki Farmaceutycznej AM w Lublinie pod kierunkiem prof. dr. hab. T. Krzaczka. Wyróżniono prace: mgr. M. Zapały pt. Badania wpływu pochodnych kwasu antrachinono-2-karboksylowego na syntezę DNA oraz inhibicję topoizomerazy I i topoizomerazy II wykonaną w Samodzielnej Pracowni Syntezy i Technologii Środków Leczniczych AM w Białymstoku pod kierunkiem dr. K. Bielawskiego, mgr M. Bednarskiego pt. Właścowości farmakologiczne nowych 7,8-dipodstawionych pochodnych teofiliny wykonaną w Pracowni Wstępnych Badań Farmakologicznych CM UJ w Krakowie pod kierunkiem prof. dr hab. B. Filipek i mgr M. Kołaczkowskiego pt. Synteza i analiza konformacyjna wybranych trójcyklicznych pochodnych teofiliny o potencjalnym wpływie na receptory ośrodkowego układu nerwowego wykonaną w Katedrze i Zakładzie Chemii Farmaceutycznej CM UJ pod kierunkiem prof. dr. hab. M. Pawłowskiego.

Laureaci I, II i III nagrody wygłosili streszczenia swoich prac na uroczystym posiedzeniu Zarządu Głównego 25 października 2002 r. 

Sprawy organizacyjne
Na wniosek prof. J. Pluty zdecydowano o powołaniu pełnomocnika prezesa ds. współpracy z zagranicą. Funkcje tę powierzono mgr Ewie Zygadło, która pełnić ją będzie społecznie.

 

Zdecydowano o opłaceniu składek członkowskich Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w Zrzeszeniu Polskich Towarzystw Medycznych, Międzynarodowej Federacji Farmaceutycznej (FIP), EuroPharm Forum i Międzynarodowej Federacji Studentów Farmacji (IPSF).Dobiegają końca prace nad stworzeniem bazy danych obejmującej wszystkich członków PTFarm. 

Wizyty, spotkania, konferencje
W związku z objęciem przez dr. Marka Balickiego stanowiska ministra zdrowia, Prezydium ZG skierowało do niego list gratulacyjny, w którym wyrażono chęć ścisłej współpracy dla dobra polskiej farmacji. Otrzymano przychylną odpowiedź z odręcznym dopiskiem ministra. Okazją do pierwszego spotkania z nowym ministrem będzie wystąpienie z prośbą o objęcie przez niego patronatem obrad XIX Naukowego Zjazdu PTFarm.

Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne włączyło się jako współorganizator w prace przygotowawcze do International Meeting on Pharmaceutics, Biopharmaceutics and Pharmaceutical Technology, zjazdu, który odbędzie się w 2004 r. w Niemczech (Norymberga). Prezesa PTFarm reprezentuje w tej sprawie prof. A. Chmiel – przewodniczący Ogólnopolskiej Sekcji Biotechnologicznej. W prace komitetu organizacyjnego tego spotkania włączyli się prof. A. Kubis, prof. J. Pachecka i prof. D. Orszulak-Michalak. Przewodniczącym zjazdu będzie prof. A. Mazurek.

Prezes PTFarm i dr J. Łazowski reprezentowali Towarzystwo na Międzynarodowym Kongresie Farmacji FIP i na posiedzeniu Rady tej organizacji. Sprawozdanie z Kongresu FIP zostało zamieszczone w numerze 1/2003 Farmacji Polskiej.

We wrześniu 2002 r. odbyła się współorganizowana przez Oddział Łódzki PTFarm konferencja Polscy producenci środków farmaceutycznych i materiałów medycznych przed wejściem Polski do Unii Europejskiej, a w październiku 2 krajowe konferencje organizowane przez jednostki Towarzystwa – Ogólnopolska Konferencja Bromatologiczna i III Ogólnopolskie Spotkanie Farmacji Onkologicznej. Towarzystwo objęło także patronatem naukowym dwa sympozja na temat Jak walczyć ze stresem i przemęczeniem w XXI wieku, organizowanymi przez firmę Boehringer Ingelheim w Warszawie i Katowicach w dniach 22–23 stycznia 2003 r.

Trwają prace nad organizacją XXI Dni Farmacji Szpitalnej. Tegoroczna konferencja odbędzie się w dniach 18-21 maja 2003 r. w Szczyrku. Przygotowaniem części ogólnej zajmuje się Biuro ZG PTFarm, natomiast części naukowo-szkoleniowej zarząd Zespołu Sekcji Farmacji Szpitalnej.

Prof. J. Pluta spotkał się z przedstawicielami firm Boehringer Ingelheim Marketing i Servier Polska. Tematem spotkania były sprawy związane ze współpracą Towarzystwa z tymi firmami. 

 
Sprawy finansowe
Zdecydowano, że każda z sekcji naukowych działających przy Zarządzie Głównym PTFarm dysponować będzie kwotą 3.000 zł, która może być przeznaczona wyłącznie na prowadzenie bieżących prac. W przypadku organizowania konferencji o zasięgu krajowym każda z sekcji może się ubiegać o przyznanie przez Prezydium ZG dotacji celowej. Organizatorzy takich konferencji powinni jednak przede wszystkim starać się o pozyskanie środków ze sponsoringu.

 

Po rozpatrzeniu złożonych wniosków przyznano jednostkom Towarzystwa następujące dotacje:dla Ogólnopolskiej Sekcji Farmacji Klinicznej na organizację konferencji Pharmaceutical care in Oncology, dla Oddziału Łódzkiego PTFarm na organizację konferencji Polscy producenci środków farmaceutycznych i materiałów medycznych przed wejściem Polski do Unii Europejskiej, dla Ogólnopolskiej Sekcji Chemii Medycznej na organizację ogólnopolskiej konferencji naukowej, dla Oddziału Katowickiego PTFarm na prowadzenie bieżącej działalności, dla Oddziału Krakowskiego PTFarm na organizację konferencji Neurobiologia i terapia zaburzeń psychicznych oraz na organizację XII Sympozjum Historii Farmacji, dla Oddziału Warszawskiego PTFarm na prowadzenie bieżącej działalności referatowej

Przyznano także dotacje do indywidualnych wyjazdów naukowych.

Po wnikliwej analizie przedstawionych propozycji Zarząd Główny zatwierdził budżet PTFarm na rok 2003. 

Sprawy różne
Zarząd Główny wyraził zgodę na stworzenie przez warszawską sekcję Zespołu Sekcji Studenckich „Młoda Farmacja” własnej witryny internetowej.

Prezydium z pełną aprobatą przyjęło propozycję doc. W. Szczepańskiego dotyczącą uczczenia 150 rocznicy zapalenia pierwszej lampy naftowej. Zwrócono się do Zespołu Sekcji Historii Farmacji z prośbą o podanie bliższych szczegółów tej uroczystości oraz podjęcie się jej organizacji.

W związku z powołaniem Fundacji na rzecz Seniorów Polskiej Farmacji z siedzibą w Łęczycy, Prezydium skierowało stosowne pismo, w którym wyraziło chęć ścisłej współpracy organizacyjnej oraz wyraziło opinię, że kwestie znajdujące się w akcie powoławczym wymagają szerszych dyskusji na forum Zarządu Głównego.

W lipcu i sierpniu 2002 r. w budynkach PTFarm przeprowadzono remont dachów, rynien i instalacji elektrycznej.

 


Szukaj
OK
Sekcje ogólnopolskie
Młoda Farmacja
Oddziały terenowe
Kliknij na mapę aby przejść do listy oddziałów lokalnych PTFarm.
Nasze wydawnictwa
 1. Farmacja Polska
 2. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna
 3. Acta Poloniae Pharmaceutica
 4. Urzędowy Wykaz Produktów
  Leczniczych
 5. Farmakopea Polska
 6. Almanach
 7. Weterynaria
Archiwum wydawnicze


Copyright PTF 2007 Nota prawna Polityka prywatności Projekt i wykonanie: Enigmatis