Strona główna Mapa serwisu
Farmakopea Polska XI do nabycia w Polskim Towarzystwie Farmaceutycznym   ***    Do nabycia Urzędowy Wykaz 2017   ***    Szkolenia internetowe   ***    Do nabycia prenumerata Farmacji Polskiej na 2017 r.   ***    już w sprzedaży "Farmaceutyczne standardy sporządzania mieszanin do żywienia pozajelitowego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego    ***   
Newsletter
Jeśli chcesz otrzymywać na bieżąco informacje z życia PTFarm zapisz się do naszego biuletynu informacyjnego.
OK
Strefa Wewnętrzna
Aby uzykać dostęp do materiałów wewnętrznych zaloguj się używając swojej nazwy użytkownika i hasła.
OK
Przypomnienie hasła
O Towarzystwie
Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne ma 60 lat


Home Page » Działalność » Działalność bieżąca » Prace prezydium i ZG PTFarm (archiwum) » Prace prezydium i ZG PTFarm w XIX i XX kadencji » Prace prezydium i ZG PTFarm od lipca do grudnia 2001 r.
Prace prezydium i ZG PTFarm od lipca do grudnia 2001 r.

Prace prezydium i ZG PTFarm od lipca do grudnia 2001 r.


Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego XIX kadencji ukonstytuowało się 10 lipca 2000 r. Zakres obowiązków poszczególnych jego członków jest następujący:

dr hab. Janusz Pluta (prezes):
ogólna koordynacja działań Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, reprezentowanie Towarzystwa w kontaktach zewnętrznych, nadzór nad sprawami wydawniczymi PTFarm, kontakty z samorządem aptekarskim, przygotowywanie i prowadzenie posiedzeń Prezydium oraz plenarnych posiedzeń Zarządu Głównego, nadzór nad pracami Biura ZG
PTFarm oraz nadzór nad bieżącą korespondencją.

prof. dr hab. Aleksander Mazurek (wiceprezes):
udział w pracach legislacyjnych PTFarm (wraz z dr. hab. J. Plutą, dr E. Telejko i prof. B. Gutkowską) – formułowanie postulatów, opinii, reprezentowanie Towarzystwa we wszystkich sprawach związanych z tworzeniem i nowelizacją aktów prawnych dotyczących farmacji; koordynacja organizowanych przez PTFarm sympozjów i konferencji oraz współpraca ze stowarzyszeniami producentów leków i przedstawicieli firm farmaceutycznych.

prof. dr hab.
Jan Pachecka (wiceprezes):

nadzór nad protokołowaniem posiedzeń Prezydium i Zarządu Głównego PTFarm, nadzór nad prowadzeniem bieżącej korespondencji i bieżących prac Towarzystwa, opieka nad środowiskiem historyków farmacji oraz nadzór nad sprawami związanymi z Muzeum Farmacji im. A. Leśniewskiej w Warszawie.

prof. dr hab. Daria Orszulak-Michalak (wiceprezes):
nadzór nad sprawami związanymi z farmacją szpitalną, formułowanie postulatów i opinii dotyczących tworzenia programów studiów farmaceutycznych oraz nadzór nad pracami Ogólnopolskiej Sekcji Akademickiej PTFarm.

dr Jadwiga Nartowska (skarbnik):

nadzór nad gospodarką finansową Towarzystwa.

prof. dr hab. Marek Wesołowski (członek):
nadzór i opieka nad Zespołem Sekcji Studenckich „Młoda Farmacja“, nadzór nad organizacją Ogólnopolskiego Konkursu Prac Magisterskich oraz nad kontaktami zagranicznymi studentów farmacji.

prof. dr. hab. Barbara Filipek (członek):
nadzór nad pracą sekcji naukowych oraz jednostek terenowych PTFarm.

prof. dr hab. Aleksander Kubis (członek):
nadzorowanie spraw związanych z nadawaniem godności i odznaczeń honorowych PTFarm oraz nad pracami zmierzającymi do nowelizacji statutu Towarzystwa i obowiązujących regulaminów, koordynacja działań związanych z realizacją uchwał i wniosków Walnego Zgromadzenia Delegatów PTFarm, a także – we współpracy z samorządem zawodowym – stymulowanie prac nad nowelizacją kodeksu etyczno-deontologicznego farmaceutów.

dr Elwira Telejko (członek):
stymulowanie prac legislacyjnych PTFarm w sprawach dotyczących aptekarstwa oraz współpraca w imieniu Towarzystwa ze Stowarzyszeniem Techników Farmaceutycznych w zakresie ewentualnej organizacji szkoleń dla tej grupy zawodowej.   

 
Główne założenia pracy Prezydium w bieżącej kadencji

Na pierwszym posiedzeniu Prezydium wytyczono główne kierunki działalności PTFarm w latach 2001-2004, które zostały następnie zaakceptowane przez Zarząd Główny. Są one następujące:


Prace związane z działalnością naukową Towarzystwa:


organizacja konferencji, zjazdów i sympozjów naukowych, wsparcie finansowe i organizacyjne Ogólnopolskiej Sekcji Akademickiej PTFarm, koordynacja działań środowiska farmaceutycznego na rzecz wyboru przedstawicieli nauk farmaceutycznych do Komitetu Badań Naukowych i Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej, przyznawanie nagród za najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie oraz organizacja Ogólnopolskiego Konkursu Prac Magisterskich, rozszerzenie listy nagród za najlepsze publikacje w czasopismach naukowych PTFarm o kategorię najlepszej pracy szkoleniowej zamieszczonej na łamach Farmacji Polskiej, wspieranie finansowe wyjazdów pracowników naukowych i studentów farmacji na krajowe i międzynarodowe zjazdy i sympozja naukowe, udzielanie finansowego i organizacyjnego wsparcia działalności sekcji naukowych i zespołów sekcji działających przy Towarzystwie.

Działania na rzecz środowiska zawodowego: 
propagowanie i wspieranie zebrań naukowych organizowanych w oddziałach Towarzystwa wspólnie z okręgowymi izbami aptekarskimi, zorganizowanie wspólnie z Naczelną Radą Aptekarską konferencji, na której opracowany zostanie plan wspólnych działań i projekt wspólnego kodeksu etyki farmaceutycznej, kontynuacja starań o uregulowanie sprawy specjalizacji farmaceutycznych, podjęcie starań na rzecz podnoszenia wiedzy zawodowej techników farmaceutycznych.

Starania mające na celu podniesienie prestiżu naukowego i zawodowego farmaceutów:
współpraca z samorządami zawodowymi i towarzystwami naukowymi zrzeszającymi przedstawicieli zawodów medycznych, współpraca z producentami leków, ich stowarzyszeniami, a także przedstawicielami firm farmaceutycznych oraz współpraca z instytucjami o dużym znaczeniu dla środowiska farmaceutycznego – Instytutem Leków, Głównym Inspektoratem Farmaceutycznym i kasami chorych.

Sprawy organizacyjne:
podjęcie starań na rzecz zwiększenia liczby członków PTFarm, stworzenie centralnej bazy danych członków Towarzystwa z adnotacją o opłacanych przez nich składkach, zobligowanie oddziałów Towarzystwa do poprawnego prowadzenia dokumentacji merytorycznej i finansowej, opracowanie szczegółowego regulaminu rozliczania przedsięwzięć organizowanych przez jednostki organizacyjne PTFarm, opracowanie minimów aktywności oddziałów Towarzystwa oraz definitywne rozwiązanie problemów narosłych między Zarządem Głównym a Oddziałem Katowickim PTFarm.

Sprawy legislacyjne:
doprowadzenie do końca prac związanych z ustawami o zawodzie farmaceuty i o izbach aptekarskich, wypracowanie stanowiska i udział w pracach nad ustawą „Prawo Farmaceutyczne” oraz ścisła współpraca z instytucjami, których będą dotyczyć poszczególne rozwiązania legislacyjne.

Sprawy finansowe:
racjonalna gospodarka środkami posiadanymi przez Towarzystwo i poszukiwanie sensownych oszczędności, poszukiwanie nowych źródeł finansowania PTFarm z zachowaniem, w miarę możliwości, istniejących (dotyczy to przede wszystkim spraw wydawniczych), uzależnienie wysokości przyznawanych dotacji od faktycznej liczby członków oraz aktywności poszczególnych jednostek organizacyjnych Towarzystwa.

Współpraca międzynarodowa:
kontynuacja współpracy z Międzynarodową Federacją Farmaceutyczną (FIP), Europejską Federacją Nauk Farmaceutycznych (EUFEPS), Europejskim Towarzystwem Biotechnologii Farmaceutycznej (EAPB), Międzynarodowym Towarzystwem Historii Farmacji, Europejskim Towarzystwem Farmacji Onkologicznej (ESOP) i EuroPharm Forum, a także starania o przyjęcie w poczet obserwatorów Grupy Farmaceutycznej Unii Europejskiej. 

 
Zrealizowane zadania
Od początku nowej kadencji władz do końca 2001 r. odbyły się 3 posiedzenia Prezydium i 2 posiedzenia Zarządu Głównego PTFarm. Zaowocowały one podjęciem przez ZG PTFarm 4 uchwał: w sprawie powierzenia prof. dr. hab. W. Wieniawskiemu funkcji pełnomocnika prezesa do spraw wydawniczych; w sprawie kont bankowych, podstawowej dokumentacji finansowej i zasad dokumentowania imprez organizowanych przez jednostki organizacyjne PTFarm; w sprawie działalności wydawniczej PTFarm oraz w sprawie prowadzenia podstawowej dokumentacji jednostek organizacyjnych PTFarm. 

Sprawy legislacyjne:
Prezydium omawiało aktualne problemy wynikające z przyjęcia przez parlament ustawy „Polskie Prawo Farmaceutyczne”. W wyniku dyskusji powołano zespół w składzie: prof. Bożenna Gutkowska (przewodnicząca), prof. dr hab. Aleksander Mazurek i dr Elwira Telejko, który zajmować się będzie szeroko rozumianymi sprawami prawa farmaceutycznego i włączy się w proces prawnych regulacji specjalizacji zawodowych.

Poparto treść listu Naczelnej Izby Aptekarskiej w sprawie przywrócenia w Ministerstwie Zdrowia stanowiska podsekretarza stanu do spraw farmaceutycznych. Funkcję tę, jak również stanowisko Głównego Inspektora Farmaceutycznego, powinni sprawować kompetentni farmaceuci.  

Sprawy szkolenia i specjalizacji zawodowych farmaceutów:
Omawiano pismo prof. L. Samochowca z Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, który zwrócił się do PTFarm z prośbą o zaopiniowanie propozycji powołania na tej uczelni wydziału farmaceutycznego. Sprawę przekazano prof. D. Orszulak-Michalak, która wspólnie z Ogólnopolską Sekcją Akademicką PTFarm opracuje stosowną opinię.

W związku z powstawaniem nowych, prywatnych szkół wyższych, nie mających zgody Ministerstwa Edukacji Narodowej na prowadzenie studiów magisterskich, Prezydium wyraziło obawę, że wiedza przyszłych farmaceutów kończących studia licencjackie mogłaby być niepełna i stwierdziło, że studia mogą być prowadzone tylko w oparciu o wydziały farmaceutyczne, dysponujące odpowiednią kadrą i warunkami lokalowo-technicznymi.

Prezydium wyraziło także zastrzeżenia dotyczące kształcenia techników farmaceutycznych, wynikające z niekompetencji osób zakładających i prowadzących kształcące ich szkoły. Do wszystkich wojewódzkich kuratoriów oświaty wysłano pismo zwracające uwagę na ten problem.

Sprawa funkcjonowania Muzeum Farmacji im. A. Leśniewskiej w Warszawie:
W wyniku dyskusji Prezydium zdecydowało, że inicjatywa kontynuacji działalności Muzeum musi pozostać środowiskowa. Upoważniono Oddział Warszawski PTFarm do prowadzenia rozmów w tej sprawie z Okręgową Izbą Aptekarską w Warszawie. Obie instytucje rozważą możliwość i sposób przejęcia zbiorów Muzeum. Prezydium wysłało pismo do obecnego właściciela zbiorów – warszawskiego „Cefarmu” z prośbą o przedłużenie terminu podjęcia ostatecznej decyzji w tej sprawie i o udzielenie wyjaśnień dotyczących tytułu własności placówki i jej wartości inwentarzowej. Powyższą decyzję przekazano także obecnej na posiedzeniu Prezydium kustosz Muzeum – dr Iwonie Arabas.

6 listopada 2001 r. na prośbę prezesa dr. hab. J. Pluty odbyło się spotkanie zarządu Oddziału Warszawskiego PTFarm z Prezydium Warszawskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej, z udziałem dyrektora Biura ZG PTFarm dr. J. Szewczyńskiego i dziekana Wydziału Farmaceutycznego AM w Warszawie prof. dr. hab. J. Pachecka. Celem spotkania było omówienie planów wszystkich wspomnianych instytucji w związku z ewentualnym przejęciem Muzeum. Stanowisko PTFarm w tej sprawie nie uległo zmianie.


Sytuacja organizacyjna oddziałów sekcji naukowych PTFarm:

Prezydium zdecydowało, że do końca I kwartału 2002 r. zbada stan działalności sekcji naukowych Towarzystwa. Zalecono także zaktualizowanie składów osobowych ich zarządów i opracowanie nowych programów działania.

Do końca II kwartału br. powinna także powstać centralna  kartoteka członków Towarzystwa, co umożliwi ocenę aktywności poszczególnych oddziałów PTFarm na podstawie faktycznej liczby ich członków

5 grudnia 2001 r. odbyło się pierwsze w XIX kadencji spotkanie przewodniczących oddziałowych komisji rewizyjnych oraz sekretarzy i skarbników zarządów oddziałów PTFarm. Tematem spotkania były sprawy związane z prowadzeniem przez jednostki Towarzystwa dokumentacji ogólnej i finansowej.

Powołano zespół do spraw opracowania projektu regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu Prac Magisterskich, w którego skład weszli prof. dr hab. M. Wesołowski oraz zarząd Zespołu Sekcji „Młoda Farmacja”. 

Sprawy finansowe:
Prezydium przyjęło rozliczenie organizacji konferencji XIX Dni Farmacji Szpitalnej – Jurata 2001. Impreza zamknęła się nadwyżką finansową w kwocie 60.618 zł, którą postanowiono przekazać Zespołowi Sekcji Aptek Szpitalnych na cel organizacji XX Dni Farmacji Szpitalnej.

Analizowano stan finansów Towarzystwa na koniec poprzedniej kadencji władz (30 czerwca 2001 r.) i na dzień 30 września 2001 r. Planowane na 2001 r. koszty 30 czerwca były zrealizowane w 40,3 proc., a 30 września w 49,8 proc., natomiast przychody odpowiednio w 43,9 oraz 60,9 proc.

Prezydium zdecydowało także o dofinansowaniu III Multidyscyplinarnej Konferencji Nauk o Leku, a także przyznało dotacje na indywidualne wyjazdy naukowe członków PTFarm. 

Sprawy wynikające z Walnego Zgromadzenia Delegatów PTFarm:
Prezydium rozpatrzyło projekty uchwał skierowane na Walne Zgromadzenie Delegatów przez Oddział Katowicki PTFarm. Wnioski zostały podzielone na kilka kategorii tematycznych. Stwierdzono, że wiele z nich zawiera treści słuszne i pozytywne, ale znaczna ich część wykracza poza prawne, statutowe i organizacyjne możliwości towarzystwa naukowego i PTFarm nie jest władne zajmować się poruszanymi w nich problemami. Opinię tę poparł Zarząd Główny. 
 
Sprawy wydawnicze:
Prezydium wyraziło zgodę na wydanie III Suplementu do Urzędowego Wykazu Środków Farmaceutycznych i I Suplementu do Urzędowego Wykazu Materiałów Medycznych. Omawiano także aktualną sytuację wydawniczą PTFarm, zwracając szczególną uwagę na poziom wydawanych przez Towarzystwo czasopism. Powołano nowy komitet redakcyjny Farmacji Polskiej, który wspólnie z redakcją pisma powinien poddać analizie jego profil oraz opracować nowe założenia, pomocne w szerszym propagowaniu materiałów szkoleniowych i docieraniu do różnych grup zawodowych środowiska farmaceutycznego.

Omawiano sprawę ewentualnego przejęcia przez Dział Wydawnictw PTFarm publikacji kwartalnika Polish Journal of Cosmetology. Prezydium zdecydowało, że przejęcie przez Towarzystwo wydawania tego czasopisma nie jest możliwe, PTFarm może je jednak objąć patronatem naukowym. Zarząd Główny poparł tę decyzję, wydając zalecenie, by w komitecie naukowym Polish Journal of Cosmetology znalazło się dwóch przedstawicieli Towarzystwa. 

Współpraca z zagranicą:
Prezes dr hab. J. Pluta wspólnie z dr. J. Łazowskim we wrześniu 2001 r. reprezentowali PTFarm na konferencji EuroPharm Forum w Dubrowniku. Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne zostało oficjalnie przyjęte w poczet członków tej organizacji, będzie to miało konsekwencje finansowe – jako pełnoprawny członek Forum Towarzystwo jest zobowiązane do opłacania składek członkowskich.

Na przełomie sierpnia i września 2001 r. dr hab. J. Pluta i dr J. Łazowski reprezentowali PTFarm na kongresie FIP w Singapurze. Prezes uczestniczył w posiedzeniu Rady Federacji. Sprawozdania z tego kongresu zostaną opublikowane w następnym numerze Farmacji Polskiej.

Prof. dr hab. Regina Olędzka reprezentowała PTFarm w jubileuszowym posiedzeniu Rady EUFEPS, a wiceprzewodniczący Zespołu Sekcji „Młoda Farmacja” uczestniczył w konferencji Międzynarodowej Federacji Studentów Farmacji (IPSF) w Egipcie.

Podczas XVIII Naukowego Zjazdu PTFarm podpisano umowę dotyczącą przyjęcia Sekcji Biotechnologii Farmaceutycznej Towarzystwa do Europejskiego Stowarzyszenia Biotechnologii Farmaceutycznej (EAPB). 

Wizyty, spotkania i sprawy różne:
Prezes prof. dr hab. J. Pluta spotkał się z Głównym Inspektorem Farmaceutycznym mgr M. Głowniak, dyrektorem Departamentu Gospodarki Lekiem w Ministerstwie Zdrowia P. Mierzejewskim i wiceministrem zdrowia A. Rysiem. Rezultaty tych spotkań powinny być korzystne dla Towarzystwa. Uczestniczył także w uroczystych obchodach wspólnego jubileuszu Wydziału Farmaceutycznego Śl. AM w Sosnowcu, Katowickiej Okręgowej Izby Aptekarskiej i Oddziału Katowickiego PTFarm. Przy tej okazji wziął udział w posiedzeniu zarządu Oddziału Katowickiego. Był także gościem honorowym konferencji Etyka marketingowa w farmacji, zorganizowanej przez redakcję Czasopisma Aptekarskiego oraz uczestniczył w jubileuszu 10-lecia Okręgowej Izby Aptekarskiej w Bydgoszczy. Spotkał się też z przewodniczącym Zespołu Sekcji „Młoda Farmacja” i poprosił go o opracowanie szczegółowego planu pracy Zespołu.

Prezes uczestniczył także w zorganizowanej przez Naczelną Izbę Aptekarską naradzie na temat specjalizacji farmaceutycznych. Na spotkaniu, które odbyło się 7 listopada 2001 r. omawiano projekt rozporządzenia w tej sprawie i zdecydowano, że w związku z nowelizacją prawa farmaceutycznego należy opracować nowy projekt, gdyż stary jest już nieaktualny.

10 listopada 2001 r. dr hab. J. Pluta i dr. T. Szuba spotkali się z prezesem Urzędu Antymonopolowego w celu omówienia niektórych zapisów „Prawa Farmaceutycznego”. Stanowisko Urzędu wobec ustawy jest przyjazne i nie wystąpi on przeciwko zapisowi stwierdzającemu, że właścicielem apteki może być tylko farmaceuta.

4 grudnia 2001 r. prezes złożył wizytę dyrektorowi Instytutu Leków w Warszawie prof. dr. hab. P. Januszewiczowi. W czasie spotkania omówiono aktualne sprawy związane z obustronną współpracą. 11 grudnia 2001 r. prezes reprezentował Towarzystwo podczas uroczystych obchodów 10-lecia Naczelnej Izby Aptekarskiej.

Członkowie Prezydium uczestniczyli w XVIII Naukowym Zjeździe PTFarm. Szczegółowe sprawozdanie ze Zjazdu ukazało się w 21 numerze "Farmacji Polskiej" w 2001 r.

Prof. J. Pachecka 19 listopada 2001 r. wziął udział w posiedzeniu Oddziału Białostockiego PTFarm, na którym w imieniu Zarządu Głównego wręczył prof. W. Gałasińskiemu dyplom Honorowego Prezesa Oddziału Białostockiego PTFarm, przyznany przez Walne Zgromadzenie Delegatów.

Delegowana przez Prezydium prof. B. Gutkowska 5 grudnia 2001 r. uczestniczyła w posiedzeniu na temat specjalizacji farmaceutycznych, zorganizowanym przez Naczelną Izbę Aptekarską.


Szukaj
OK
Sekcje ogólnopolskie
Młoda Farmacja
Oddziały terenowe
Kliknij na mapę aby przejść do listy oddziałów lokalnych PTFarm.
Nasze wydawnictwa
  1. Farmacja Polska
  2. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna
  3. Acta Poloniae Pharmaceutica
  4. Urzędowy Wykaz Produktów
    Leczniczych
  5. Farmakopea Polska
  6. Almanach
  7. Weterynaria
Archiwum wydawnicze


Copyright PTF 2007 Nota prawna Polityka prywatności Projekt i wykonanie: Enigmatis