Strona główna Mapa serwisu
Farmakopea Polska XI do nabycia w Polskim Towarzystwie Farmaceutycznym   ***    Do nabycia Urzędowy Wykaz 2017   ***    Szkolenia internetowe   ***    Do nabycia prenumerata Farmacji Polskiej na 2017 r.   ***    już w sprzedaży "Farmaceutyczne standardy sporządzania mieszanin do żywienia pozajelitowego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego    ***   
Newsletter
Jeśli chcesz otrzymywać na bieżąco informacje z życia PTFarm zapisz się do naszego biuletynu informacyjnego.
OK
Strefa Wewnętrzna
Aby uzykać dostęp do materiałów wewnętrznych zaloguj się używając swojej nazwy użytkownika i hasła.
OK
Przypomnienie hasła
O Towarzystwie
Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne ma 60 lat


Home Page » Działalność » Działalność bieżąca » Prace prezydium i ZG PTFarm (archiwum) » Prace prezydium i ZG PTFarm w XIX i XX kadencji » Prace prezydium i ZG PTFarm od stycznia do września 2002 r.
Prace prezydium i ZG PTFarm od stycznia do września 2002 r.

Prace prezydium i ZG PTFarm od stycznia do września 2002 r.

W pierwszym półroczu 2002 r. Prezydium ZG Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego obradowało trzykrotnie, natomiast Zarząd Główny spotkał się raz. Na posiedzeniach omawiano sprawy organizacyjne Towarzystwa, podejmowano decyzje finansowe oraz dyskutowano o bieżących pracach legislacyjnych nad pakietem ustaw farmaceutycznych – Prawem farmaceutycznym oraz ustawą o samorządzie zawodowym.

            Na przełomie kwietnia i maja br. Biuro ZG otrzymało z rejestru sądowego potwierdzenie rejestracji nowych władz PTFarm. W najbliższym czasie nastąpi wpisanie Towarzystwa do rejestru jednostek prowadzących działalność gospodarczą. Na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Delegatów konieczne będzie wprowadzenie odpowiedniego zapisu do statutu PTFarm.

            Zakończono prace nad ostatecznym uregulowaniem spraw własności budynków PTFarm przy ul. Długiej 16 w Warszawie oraz dzierżawy wieczystej terenu, na którym się znajdują. Sprawa została rozstrzygnięta korzystnie dla Towarzystwa. 

 
Sprawy organizacyjne
Prezydium wytypowało kandydata na członka Rady Naukowej przy ministrze zdrowia. Został nim prezes PTFarm prof. dr hab. Janusz Pluta. Ministerstwo zaakceptowało tę kandydaturę i prof. Pluta wziął udział w 2 posiedzeniach Rady, na których omawiano zagadnienia związane z polityką lekową ministra Łapińskiego.

Ogólnopolska Sekcja Akademicka PTFarm, w której skład wchodzą dziekani wszystkich wydziałów farmaceutycznych, opracowała i przekazała Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego minimum programowe dla studiów farmaceutycznych. Obecnie trwają prace nad wprowadzeniem go w formie rozporządzenia. Sekcja zaaprobowała także projekt powołania wydziału farmaceutycznego przy Akademii Medycznej w Bydgoszczy.

Zarząd Główny zatwierdził powołanie w łonie PTFarm Ogólnopolskiej Sekcji Kosmetologicznej. Omówiono przy tej okazji możliwość przynależności do Towarzystwa osób legitymujących się wyższym wykształceniem zawodowym (posiadających tytuł licencjata, jaki uzyskują absolwenci studium kosmetologicznego). Po konsultacji z radcą prawnym PTFarm stwierdzono, że nie ma przeciwwskazań do przyjmowania do Towarzystwa takich osób.

Prezydium powołało nowy skład Komisji Nagród Naukowych PTFarm. Jej przewodniczącym został prof. J. Pachecka. Oprócz niego w skład komisji weszli prof. P. Mazurek, prof. H. Hopkała, prof. A. Kubis i prof. M. Wesołowski. Ustalono, że prace typowane do nagrody w kategorii najlepszych rozpraw habilitacyjnych obronionych w ubiegłym roku, a także najlepszych publikacji ogłoszonych na łamach czasopism PTFarm, powinny wpłynąć do Biura ZG przed 15 maja.

Przedstawiciele Zespołu Sekcji Studenckich PTFarm „Młoda Farmacja” pod kierunkiem jego przewodniczącego – S. Małychy i przy współpracy prof. M. Wesołowskiego opracowali regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Prac Magisterskich. Zdecydowano, że zgłaszane do konkursu prace będą oceniane przez sześcioosobową komisję. Jej przewodniczącym został prof. Wesołowski, a członkami prof. A. Kubis, prof. J. Pachecka, prof. D. Orszulak-Michalak oraz ze strony „Młodej Farmacji” – S. Małycha i D. Owczarek. Studenci opracowali również formularz recenzji zgłaszanych do konkursu prac. Będą one oceniane w pięciopunktowej skali, a recenzenci będą brali pod uwagę 8 kryteriów dotyczących merytorycznej i technicznej strony danej pracy. Konkurs trwa, zgłoszone do niego prace są obecnie w recenzji. Zaplanowano, że rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się na kolejnym posiedzeniu Zarządu Głównego i będzie połączone z krótką prezentacją nagrodzonych prac.

Prezydium rozważyło możliwość powołania przy PTFarm instytucji rzecznika prasowego, a Zarząd Główny wstępnie zaaprobował ten projekt. To, czy rzecznik prasowy PTFarm miałby być powołany spośród członków Towarzystwa, czy też miałaby to być osoba z zewnątrz, pozostaje sprawą otwartą. 

 
Sprawy wydawnicze
Zakończono prace edytorskie nad Urzędowym Wykazem Środków Farmaceutycznych według stanu na 31 grudnia 2001 r. Publikacja ta jest obecnie rozprowadzana.

Pełnomocnik Prezydium do spraw wydawniczych prof. W. Wieniawski dokonał oceny sytuacji finansowej Działu Wydawnictw PTFarm. Wydawnictwa zwarte (Urzędowy Wykaz Środków Farmaceutycznych i Farmakopea Polska) są dla Towarzystwa zyskowne, natomiast wszystkie czasopisma wymagają pewnych nakładów.

Prof. Wieniawski stwierdził, że PTFarm powinno aktywnie włączyć się w przekazywanie wiedzy niezbędnej w kształceniu podyplomowym farmaceutów. Należałoby wykorzystać do tego celu Dział Wydawnictw PTFarm i łamy „Farmacji Polskiej”. Zdecydowano, że w Dziale Wydawnictw powołana zostanie redakcja wydawnictw szkolenia podyplomowego, wstępnie pod kierunkiem mgr E. Leciejewicz-Ziemeckiej, pracownicy biura Komisji Farmakopei Polskiej. Przy redakcji zostanie powołany zespół doradczy, w którego skład wejdą krajowi specjaliści w dziedzinie farmacji oraz kierownicy jednostek prowadzących szkolenie podyplomowe na wydziałach farmaceutycznych. Jego zadaniem będzie wskazanie autorów, którzy będą przygotowywać materiały szkoleniowe z różnych dziedzin farmacji. Uzyskane materiały będą drukowane w Farmacji Polskiej, co zwiększy rangę i poczytność czasopisma.

PTFarm objęło patronatem naukowym czasopismo Polish Journal of Cosmetology, wydawane w Łodzi i publikujące materiały z dziedziny kosmetologii. 

 
Sprawy finansowe
W lutym br. Urząd Skarbowy przeprowadził wyrywkową kontrolę centralnej dokumentacji finansowej Towarzystwa. Stwierdzono, że jest ona prowadzona w sposób prawidłowy.

Zarząd Główny przyjął sprawozdanie z realizacji budżetu PTFarm za ubiegły rok i zatwierdził plan finansowy na rok bieżący. Zatwierdzono również zaktualizowany cennik usług świadczonych przez PTFarm (dzierżawa linii telefonicznych, najem lokali, usługi gastronomiczne).Opracowano i przyjęto regulamin przyznawania członkom PTFarm dofinansowania do zagranicznych wyjazdów naukowych. Rozmiar dotacji będzie zróżnicowany. Młodzi pracownicy naukowi (poniżej 35 roku życia) będą otrzymywać dofinansowanie nie wyższe niż 2.000 zł, w uzasadnionych przypadkach wyznaczona granica wieku nie będzie przestrzegana. Działacze PTFarm będą otrzymywać dotacje do 80 proc. kosztów udziału w danym kongresie, a jeżeli wyjazd będzie wiązał się z reprezentowaniem Towarzystwa w międzynarodowych organizacjach, refundacja będzie całkowita.

Przyjęto także regulamin dofinansowywania jednostek PTFarm (oddziałów i sekcji naukowych Towarzystwa). Warunkiem dofinansowania będzie rozliczenie się przez daną jednostkę ze wszystkich przyznanych wcześniej dotacji. Regulamin nie różnicuje oddziałów i sekcji pod względem liczebności, przyjmując ogólną zasadę, że każda jednostka może ubiegać się o dofinansowanie w kwocie 3.000 zł, zaś w przypadku organizowania spotkania naukowego w skali ogólnopolskiej – 5.000 zł. W przypadku organizowania prestiżowego przedsięwzięcia – np. międzynarodowej konferencji, Prezydium indywidualnie rozważy możliwość przyznania na ten cel większej kwoty.

Zatwierdzono końcowe rozliczenie XVIII Naukowego Zjazdu PTFarm. Zamknęło się ono nadwyżką finansową w kwocie 30.000 zł, którą podzielono pomiędzy Zarząd Główny, Oddział Poznański PTFarm i Wydział Farmaceutyczny AM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.

Dofinansowano poszczególne sekcje i oddziały PTFarm. Dotacje przyznano Ogólnopolskiej Sekcji Biotechnologii Farmaceutycznej, Ogólnopolskiej Sekcji Bromatologicznej, Oddziałowi Białostockiemu oraz Fundacji Słownika Biograficznego Farmaceutów Polskich. Nie przyznano dofinansowania Oddziałowi Katowickiemu ze względu na nierozliczenie wcześniej przyznanych kwot, natomiast Sekcja Historii Farmacji Oddziału Poznańskiego otrzymała dofinansowanie pośrednie – przeznaczone dla niej pieniądze przekazano Oddziałowi i z nim Sekcja będzie prowadzić rozliczenia. Przyznano także dotacje na indywidualne wyjazdy naukowe członków Towarzystwa. oraz nagrody dla pracowników etatowych Biura ZG. 

 
Wizyty, spotkania i konferencje
Prof. J. Pluta, w towarzystwie dr. J. Szewczyńskiego i p. H. Platy złożył 6 lutego br. wizytę nowego Głównego Inspektora Farmaceutycznego – mgr I. Duliban. Wizyta miała na celu utrzymanie kontaktów z urzędem GIF i uzyskanie akceptacji dla spraw wydawniczych Towarzystwa.

PTFarm objęło patronatem sesję Biochemia i Chemia na Kongresie Młodych Medyków, który odbył się w kwietniu i nagrodziło najlepszą pracę przedstawioną podczas tej sesji.

Zespół Ekonomiki, Organizacji i Zarządzania PTFarm zorganizował w maju sympozjum dotyczące reklamy i promocji leków, którego współorganizatorem było między innymi stowarzyszenie „Polfarmed”. Uczestnicy spotkania ocenili je jako ważne i potrzebne.

W dniach 26-28 maja odbyły się w Juracie jubileuszowe, XX Dni Farmacji Szpitalnej. Podsumowując to spotkanie prof. J. Pluta uznał je za bardzo konstruktywne.

W Pile odbyła się Multidyscyplinarna Konferencja Nauk o Leku, współorganizowana przez Instytut Farmaceutyczny i PTFarm, zaś w hotelu „Sheraton” w Warszawie – współorganizowane przez PTFarm, Polfarmed” i kancelarię prawniczą „Baker & McKenzie” seminarium na temat wybranych problemów prawnych firm farmaceutycznych w Polsce


Szukaj
OK
Sekcje ogólnopolskie
Młoda Farmacja
Oddziały terenowe
Kliknij na mapę aby przejść do listy oddziałów lokalnych PTFarm.
Nasze wydawnictwa
  1. Farmacja Polska
  2. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna
  3. Acta Poloniae Pharmaceutica
  4. Urzędowy Wykaz Produktów
    Leczniczych
  5. Farmakopea Polska
  6. Almanach
  7. Weterynaria
Archiwum wydawnicze


Copyright PTF 2007 Nota prawna Polityka prywatności Projekt i wykonanie: Enigmatis