Strona główna Mapa serwisu
Farmakopea Polska XI do nabycia w Polskim Towarzystwie Farmaceutycznym   ***    Do nabycia Urzędowy Wykaz 2017   ***    Szkolenia internetowe   ***    Do nabycia prenumerata Farmacji Polskiej na 2017 r.   ***    już w sprzedaży "Farmaceutyczne standardy sporządzania mieszanin do żywienia pozajelitowego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego    ***   
Newsletter
Jeśli chcesz otrzymywać na bieżąco informacje z życia PTFarm zapisz się do naszego biuletynu informacyjnego.
OK
Strefa Wewnętrzna
Aby uzykać dostęp do materiałów wewnętrznych zaloguj się używając swojej nazwy użytkownika i hasła.
OK
Przypomnienie hasła
O Towarzystwie
Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne ma 60 lat


Home Page » Działalność » Działalność bieżąca » Prace prezydium i ZG PTFarm (archiwum) » Prace prezydium i ZG PTFarm w XIX i XX kadencji » Prace prezydium i ZG PTFarm od października 2002 r. do lutego 2003 r.
Prace prezydium i ZG PTFarm od października 2002 r. do lutego 2003 r.
Prace prezydium i ZG PTFarm od października 2002 r. do lutego 2003 r.
 
Sprawy legislacyjne
            Prezes PTFarm prof. J. Pluta uczestniczył w 2002 r. w posiedzeniach Sejmowej Komisji Zdrowia, na których omawiano sprawy związane z nowelizacją ustawy Prawo Farmaceutyczne. Niestety, przedstawiciele towarzystw naukowych mogą na tych posiedzeniach mieć tylko głos doradczy.
            Po wdrożeniu Prawa farmaceutycznego powstał komitet obywatelski do spraw nowelizacji tej ustawy, którego działania są koordynowane przez Naczelną Izbę Aptekarską. W skład komitetu, oprócz przedstawicieli samorządu zawodowego wchodzą między innymi izby gospodarcze „Farmacja Polska” i „Apteka Polska”. Ze strony PTFarm w pracach tego gremium uczestniczy prof. B. Gutkowska. W styczniu i lutym br. odbyło się kilka spotkań komitetu z udziałem licznego grona przedstawicieli instytucji związanych z farmacją. Towarzystwo stoi na stanowisku, że nie należy rozpoczynać prac od pisania nowego projektu ustawy, a jedynie skupić się nad sprawami zawartymi w jej obowiązującej wersji, które są niekorzystne dla zawodu. Sugestie PTFarm dotyczące ewentualnej nowelizacji ustawy zostały przekazane Komitetowi.
            PTFarm i Naczelna Rada Aptekarska zaprotestowały przeciwko brakowi Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego wśród instytucji opiniujących wyszczególnionych w rozporządzeniu ministra zdrowia w sprawie trybu powoływania członków Komisji Rejestracji Produktów Medycznych. 
 
Sprawy specjalizacji zawodowych
            W Ministerstwie Zdrowia kontynuowane są prace związane z wydaniem rozporządzenia ministra na temat specjalizacji zawodowych farmaceutów. Projektodawcy 10 grudnia 2002 r. zaproponowali swoje opracowanie, w którym wymienia się 11 jednostopniowych specjalizacji (farmacja apteczna, szpitalna, przemysłowa, analityka farmaceutyczna, toksykologia, bromatologia, lek roślinny, farmacja kliniczna, farmakologia, zdrowie środowiskowe, zdrowie publiczne). Wydział Farmaceutyczny AM w Warszawie, przy poparciu PTFarm proponuje stworzenie również specjalizacji z mikrobiologii i biotechnologii.
            Większa niż dotychczas będzie rola wydziałów farmaceutycznych jako jednostek szkolących. Kwalifikacja na specjalizację będzie odbywać się na wydziałach. Dziekan będzie podpisywać umowę z osobą specjalizującą się i z opiekunem specjalizacji. Osoba specjalizująca się będzie także podpisywać umowę ze swoim pracodawcą. Egzaminy specjalizacyjne będą organizowane centralnie, w pojedynczych, uzasadnionych przypadkach procedura może być zdecentralizowana – wtedy odbywać się będą w ośrodkach akademickich. Z powodu braku środków w Ministerstwie Finansów, specjalizacje będą finansowane przez ubiegające się o nie osoby.
            Specjalistów I stopnia, którzy uzyskali tytuł na dotychczasowych zasadach, obowiązywać będzie staż specjalizacyjny skrócony do 1,5 roku i będą zdawać ponowny egzamin. Osoby ze specjalizacją I stopnia będące jednocześnie pracownikami naukowymi będą miały staż skrócony do 6 miesięcy, w ich przypadku przebieg i zakres stażu zostanie zatwierdzony przez ministra na wniosek CMKP. Specjaliści II stopnia nie będą zdawać ponownego egzaminu, wyjątek stanowić tu będą osoby z II stopniem specjalizacji aptecznej zatrudnione w aptekach szpitalnych, które będą zobowiązane do zdania egzaminu specjalizacyjnego z farmacji szpitalnej, ale nie będzie ich obowiązywać staż specjalizacyjny. 
 
Sprawy szkolenia przeddyplomowego
            Na prośbę prodziekanów wydziałów farmaceutycznych do spraw oddziałów analityki medycznej prof. J. Pachecka podjął się organizacji konferencji na temat aktualnych problemów tych oddziałów, zwłaszcza w kontekście istniejących propozycji wprowadzenia licencjatu z tej dziedziny oraz zgłaszaną przez niektóre ośrodki chęcią zmiany nazewnictwa tej specjalności. Omawiano możliwość wprowadzenia na tych oddziałach tzw. modelu szkolenia „3 + 2” (3 lata studiów licencjackich i 2 lata magisterskich). Ministerstwo Zdrowia przyjęło i zaakceptowało ten model, przy jednoczesnym utrzymaniu stanowiska, że studia na kierunku farmacja powinny pozostać jednostopniowe.
            Rozważano także problematykę szkolenia oraz perspektyw zawodowych techników farmaceutycznych. Zdecydowano, że Ogólnopolska Sekcja Akademicka PTFarm powinna szeroko omówić ten temat i przedstawić Zarządowi Głównemu wnioski wynikające z tej dyskusji.
            11 lutego br. odbyło się zebranie Sekcji Akademickiej z udziałem kierowników katedr i zakładów farmacji stosowanej oraz technologii postaci leku – głównych wykonawców specjalizacji z farmacji aptecznej. Tematem zebrania były problemy związane ze szkoleniem przed- i podyplomowym, a udział w nim wzięła między innymi dyrektor Chmielewska z Ministerstwa Zdrowia. 
 
Realizacja zaleceń Walnego Zgromadzenia Delegatów
            Prezydium przeanalizowało 15 zaleceń Walnego Zgromadzenia Delegatów PTFarm. Z analizy tej wynika, że wiele z nich już zrealizowano lub są aktualnie realizowane. Zastanawiano się nad niektórymi kwestiami oraz sposobami ich wprowadzenia w życie. Na ostatnim posiedzeniu Prezydium podjęto decyzję dotyczącą realizacji jednego z zaleceń – wprowadzenia odznaki honorowej Towarzystwa. Powołano zespół pod przewodnictwem prof. Wieniawskiego, który opracuje regulamin i formułę tego odznaczenia. Ustalono, że odznaka taka powinna być przyznawana z okazji kolejnych zjazdów naukowych Towarzystwa. 
 
Sprawy wydawnicze
            W Dziale Wydawnictw PTFarm powołano nową redakcję – Redakcję Wydawnictw Szkolenia Podyplomowego PTFarm. i zespół doradczy w składzie: prof. R. Jachowicz, prof. R. Kaliszan, prof. J. Pluta, prof. W. Wieniawski i prof. M. Wolbiś. Zdecydowano, że materiały do szkolenia podyplomowego będą ukazywać się w specjalnie oznakowanych zeszytach „Farmacji Polskiej”, numerów takich ukazywać się będzie 6-8 rocznie. W pierwszym etapie pracy redakcji opracowywano plan koncepcyjny jej działania i gromadzono pierwsze materiały, których publikacja rozpoczęła się w marcu br. (nr 5/2003). Redaktorem prowadzącym redakcję szkoleniową została p. H. Plata. Prowadzone są rozmowy z firmami farmaceutycznymi zainteresowanymi współpracą z Towarzystwem w zakresie wydawnictw o tematyce szkoleniowej.
            Opublikowano skrypt „Zasady przygotowania roztworów cytostatyków w aptece szpitalnej oraz organizacja pracowni”. Była to część materiałów konferencyjnych III Ogólnopolskiego Spotkania Farmacji Onkologicznej. Koszt publikacji był całkowicie pokryty przez sponsorujące ją firmy. Nakład skryptu został wyczerpany.
            Dział Wydawnictw uzyskał zgodę na publikację części II Urzędowego Wykazu Środków Farmaceutycznych – Materiały Medyczne w nakładzie 6.000 egzemplarzy i Suplementu I do części I w nakładzie 8.000 egzemplarzy. Obydwie publikacje są obecnie dostępne w sprzedaży wysyłkowej i w siedzibie PTFarm.
            W związku z wygraniem przetargu na skład i druk VI wydania Farmakopei Polskiej trwają prace redakcyjne oraz starania o uzyskanie zgody również na sprzedaż tej publikacji.
            Na wniosek pełnomocnika prezesa do spraw wydawniczych prof. W. Wieniawskiego powołano redaktorów naczelnych czasopism naukowych PTFarm na rok 2003. Redaktorem naczelnym Acta Poloniae Pharmaceutica został prof. A. Mazurek, Bromatologii i Chemii Toksykologicznej – prof. A. Wędzisz, Farmacji Polskiej – w części ogólnej dr J. Łazowski. Redaktorem prowadzącym część szkoleniową Farmacji Polskiej została p. H. Plata – kierownik Działu Wydawnictw PTFarm. 
 
Organizacja XIX Naukowego Zjazdu PTFarm
            Zarząd Główny zdecydował, że XIX Naukowy Zjazd PTFarm odbędzie się we Wrocławiu, w dniach 22-24 września 2004 r. Obrady przebiegać będą pod hasłem Farmacja – tradycja i nowoczesność. Na posiedzeniu Zarządu Oddziału Wrocławskiego Towarzystwa powołano Komitet Organizacyjny Zjazdu. Przewodniczącym Komitetu został prof. A. Kubis, wiceprzewodniczącymi dr O. Gubrynowicz i dr S. Han (prezes Hasco-Lek Polska), sekretarzem mgr W. Musiał, a skarbnikiem dr J. Meler. Powołano również Radę Programową (pod przewodnictwem prof. J. Pluty), komisję do spraw wydawnictw i komunikatów (pod przewodnictwem dr J. Biernat), do spraw imprez towarzyszących (pod przewodnictwem dr J. Palczewskiej), do spraw organizacyjnych (pod przewodnictwem prof. W. Cisowskiego), do spraw gości zagranicznych (pod przewodnictwem prof. M. Woźniaka) i do spraw zakwaterowania (pod przewodnictwem dr. S. Rynga). Obrady Zjazdu odbywać się będą w sekcjach naukowych, podobnie jak dotychczas. Przewodniczyć im będą uznani specjaliści w poszczególnych dziedzinach, nie tylko z ośrodka wrocławskiego. 
 
Nagrody naukowe PTFarm
            Komisja pod przewodnictwem prof. J. Pachecka rozstrzygnęła konkurs na najlepsze prace habilitacyjne zatwierdzone w 2002 r. oraz na najlepsze publikacje w czasopismach naukowych Towarzystwa. W kategorii prac habilitacyjnych przyznano 1 nagrodę główną i 4 równorzędne. Nagrodę główną otrzymał dr hab. S. Ryng z Zakładu Chemii Organicznej AM we Wrocławiu za pracę pt. Synteza, struktura i aktywność biologiczna nowych pochodnych izoksazolu. Pozostałe nagrody przyznano dr hab. A. Jelińskiej z Zakładu Chemii Farmaceutycznej AM w Poznaniu za pracę pt. Ocena trwałości niektórych pochodnych puryny, dr hab. D. Maciejewskiej z Zakładu Chemii Organicznej AM w Warszawie za pracę pt. Modelowanie molekularne w interpretowaniu widm NMR oraz projektowaniu leków, dr hab. A. Sułkowskiej z Katedry Farmacji Fizycznej AM w Sosnowcu za pracę pt. Oddziaływania hydrofobowe w kompleksach zasad azotowych i ich pochodnych alifatycznych z albuminą surowicy krwi (BSA) i dr hab. B. Modzelewskiej-Banackiewicz z Katedry Chemii Organicznej AM w Lublinie za pracę pt. Zastosowanie N3-podstawionych amidrazonów do syntezy związków o działaniu biologicznym.
            Przyznano 3 nagrody zespołowe za prace opublikowane w Acta Poloniae Pharmaceutica,
Ø      za cykl 4 prac przygotowanych pod kierunkiem dr hab. I. Matławskiej z Zakładu Farmakognozji AM w Poznaniu: W. Bylka, I. Matławska Flavonoids and free phenolic acids from Phytolacca americana L. leaves, I. Matławska: Flavonoid compounds in the flowers of Kitaibelia vitifolia Willd., M. Sikorska, I. Matławska, R. Frański: Kaempferol and its glycosides in the seeds hair of Asclepias syriaca L., M. Sikorska, I. Matławska: Kaempferol, isoharmnetin and their glycosides in the flowetrs of Asclepias syriaca L;
Ø      za pracę J. Pluty i B. Grimling z Zakładu Farmacji Stosowanej AM we Wrocławiu: Study of interaction of gastrointestinal agents in the presence of cytoprotective drugs. Part 2. In vitro study on the adsorption of selected spasmolytic drugs on suctralfate;
Ø      za pracę E. Bednarek, J.Cz. Dobrowolskiego i A.P. Mazurka z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego: NMR studies on three optical active drug molecules.
            W kategorii prac opublikowanych w Bromatologii i Chemii Toksykologicznej przyznano 1 nagrodę zespołową za pracę E. Kulki i E. Wcisło z Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach: Wstępna ocena przydatności biokinetycznego modelu zintegrowanego narażenia na ołów (IEUBK) do szacowania narażenia dzieci przedszkolnych.
            Uroczyste wręczenie nagród nastąpiło na posiedzeniu Zarządu Głównego 28 lutego br.Rozstrzygnięto także Ogólnopolski Konkurs Prac Magisterskich. Przyznano 4 nagrody (I, II i ex aequo dwie III) oraz 3 wyróżnienia. Pierwszą nagrodę otrzymał mgr P. Niewiadomski za pracę pt. Stymulacja syntezy cyklicznego AMP w korze mózgowej kurczęcia przez polipeptyd aktywujący przysadkową cyklazę adenylanową (PACAP) – rola kinazy białkowej C wykonaną w Zakładzie Farmakodynamiki AM w Łodzi pod kierunkiem prof. dr hab. J. Zawilskiej. Drugą nagrodę przyznano mgr K. Nasiadce za pracę pt. Toksykologiczne i społeczne aspekty działania amfetaminy i jej analogów wykonaną w Katedrze Toksykologii CM UJ w Krakowie pod kierunkiem dr A. Rutkowskiej. Trzecie nagrody ex aequo przyznano mgr J. Kuleszy za pracę pt. Aktywność przeciwnowotworowa genisteiny i jej pochodnych w warunkach in vitro wobec komórek mysiej białaczki L1210 wykonaną w Katedrze i Zakładzie Biochemii i Chemii Klinicznej AM w Warszawie przy współpracy z Instytutem Leków pod kierunkiem prof. dr. hab. J. Pachecka i mgr K. Woźniak za pracę pt. Badania fitochemiczne owoców Schisandra chinensis Baill. wykonaną w Katedrze i Zakładzie Botaniki Farmaceutycznej AM w Lublinie pod kierunkiem prof. dr. hab. T. Krzaczka. Wyróżniono prace: mgr. M. Zapały pt. Badania wpływu pochodnych kwasu antrachinono-2-karboksylowego na syntezę DNA oraz inhibicję topoizomerazy I i topoizomerazy II wykonaną w Samodzielnej Pracowni Syntezy i Technologii Środków Leczniczych AM w Białymstoku pod kierunkiem dr. K. Bielawskiego, mgr M. Bednarskiego pt. Właścowości farmakologiczne nowych 7,8-dipodstawionych pochodnych teofiliny wykonaną w Pracowni Wstępnych Badań Farmakologicznych CM UJ w Krakowie pod kierunkiem prof. dr hab. B. Filipek i mgr M. Kołaczkowskiego pt. Synteza i analiza konformacyjna wybranych trójcyklicznych pochodnych teofiliny o potencjalnym wpływie na receptory ośrodkowego układu nerwowego wykonaną w Katedrze i Zakładzie Chemii Farmaceutycznej CM UJ pod kierunkiem prof. dr. hab. M. Pawłowskiego.
            Laureaci I, II i III nagrody wygłosili streszczenia swoich prac na uroczystym posiedzeniu Zarządu Głównego 25 października 2002 r. 
 
Sprawy organizacyjne
            Na wniosek prof. J. Pluty zdecydowano o powołaniu pełnomocnika prezesa ds. współpracy z zagranicą. Funkcje tę powierzono mgr Ewie Zygadło, która pełnić ją będzie społecznie.
            Zdecydowano o opłaceniu składek członkowskich Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w Zrzeszeniu Polskich Towarzystw Medycznych, Międzynarodowej Federacji Farmaceutycznej (FIP), EuroPharm Forum i Międzynarodowej Federacji Studentów Farmacji (IPSF).Dobiegają końca prace nad stworzeniem bazy danych obejmującej wszystkich członków PTFarm. 
 
Wizyty, spotkania, konferencje
            W związku z objęciem przez dr. Marka Balickiego stanowiska ministra zdrowia, Prezydium ZG skierowało do niego list gratulacyjny, w którym wyrażono chęć ścisłej współpracy dla dobra polskiej farmacji. Otrzymano przychylną odpowiedź z odręcznym dopiskiem ministra. Okazją do pierwszego spotkania z nowym ministrem będzie wystąpienie z prośbą o objęcie przez niego patronatem obrad XIX Naukowego Zjazdu PTFarm.
            Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne włączyło się jako współorganizator w prace przygotowawcze do International Meeting on Pharmaceutics, Biopharmaceutics and Pharmaceutical Technology, zjazdu, który odbędzie się w 2004 r. w Niemczech (Norymberga). Prezesa PTFarm reprezentuje w tej sprawie prof. A. Chmiel – przewodniczący Ogólnopolskiej Sekcji Biotechnologicznej. W prace komitetu organizacyjnego tego spotkania włączyli się prof. A. Kubis, prof. J. Pachecka i prof. D. Orszulak-Michalak. Przewodniczącym zjazdu będzie prof. A. Mazurek.
            Prezes PTFarm i dr J. Łazowski reprezentowali Towarzystwo na Międzynarodowym Kongresie Farmacji FIP i na posiedzeniu Rady tej organizacji. Sprawozdanie z Kongresu FIP zostało zamieszczone w numerze 1/2003 Farmacji Polskiej.
            We wrześniu 2002 r. odbyła się współorganizowana przez Oddział Łódzki PTFarm konferencja Polscy producenci środków farmaceutycznych i materiałów medycznych przed wejściem Polski do Unii Europejskiej, a w październiku 2 krajowe konferencje organizowane przez jednostki Towarzystwa – Ogólnopolska Konferencja Bromatologiczna i III Ogólnopolskie Spotkanie Farmacji Onkologicznej. Towarzystwo objęło także patronatem naukowym dwa sympozja na temat Jak walczyć ze stresem i przemęczeniem w XXI wieku, organizowanymi przez firmę Boehringer Ingelheim w Warszawie i Katowicach w dniach 22–23 stycznia 2003 r.
            Trwają prace nad organizacją XXI Dni Farmacji Szpitalnej. Tegoroczna konferencja odbędzie się w dniach 18-21 maja 2003 r. w Szczyrku. Przygotowaniem części ogólnej zajmuje się Biuro ZG PTFarm, natomiast części naukowo-szkoleniowej zarząd Zespołu Sekcji Farmacji Szpitalnej.
            Prof. J. Pluta spotkał się z przedstawicielami firm Boehringer Ingelheim Marketing i Servier Polska. Tematem spotkania były sprawy związane ze współpracą Towarzystwa z tymi firmami. 
 
Sprawy finansowe
            Zdecydowano, że każda z sekcji naukowych działających przy Zarządzie Głównym PTFarm dysponować będzie kwotą 3.000 zł, która może być przeznaczona wyłącznie na prowadzenie bieżących prac. W przypadku organizowania konferencji o zasięgu krajowym każda z sekcji może się ubiegać o przyznanie przez Prezydium ZG dotacji celowej. Organizatorzy takich konferencji powinni jednak przede wszystkim starać się o pozyskanie środków ze sponsoringu.
            Po rozpatrzeniu złożonych wniosków przyznano jednostkom Towarzystwa następujące dotacje:dla Ogólnopolskiej Sekcji Farmacji Klinicznej na organizację konferencji Pharmaceutical care in Oncology, dla Oddziału Łódzkiego PTFarm na organizację konferencji Polscy producenci środków farmaceutycznych i materiałów medycznych przed wejściem Polski do Unii Europejskiej, dla Ogólnopolskiej Sekcji Chemii Medycznej na organizację ogólnopolskiej konferencji naukowej, dla Oddziału Katowickiego PTFarm na prowadzenie bieżącej działalności, dla Oddziału Krakowskiego PTFarm na organizację konferencji Neurobiologia i terapia zaburzeń psychicznych oraz na organizację XII Sympozjum Historii Farmacji, dla Oddziału Warszawskiego PTFarm na prowadzenie bieżącej działalności referatowej
            Przyznano także dotacje do indywidualnych wyjazdów naukowych.
            Po wnikliwej analizie przedstawionych propozycji Zarząd Główny zatwierdził budżet PTFarm na rok 2003. 
 
Sprawy różne
            Zarząd Główny wyraził zgodę na stworzenie przez warszawską sekcję Zespołu Sekcji Studenckich „Młoda Farmacja” własnej witryny internetowej.
            Prezydium z pełną aprobatą przyjęło propozycję doc. W. Szczepańskiego dotyczącą uczczenia 150 rocznicy zapalenia pierwszej lampy naftowej. Zwrócono się do Zespołu Sekcji Historii Farmacji z prośbą o podanie bliższych szczegółów tej uroczystości oraz podjęcie się jej organizacji.
            W związku z powołaniem Fundacji na rzecz Seniorów Polskiej Farmacji z siedzibą w Łęczycy, Prezydium skierowało stosowne pismo, w którym wyraziło chęć ścisłej współpracy organizacyjnej oraz wyraziło opinię, że kwestie znajdujące się w akcie powoławczym wymagają szerszych dyskusji na forum Zarządu Głównego.
            W lipcu i sierpniu 2002 r. w budynkach PTFarm przeprowadzono remont dachów, rynien i instalacji elektrycznej.

Szukaj
OK
Sekcje ogólnopolskie
Młoda Farmacja
Oddziały terenowe
Kliknij na mapę aby przejść do listy oddziałów lokalnych PTFarm.
Nasze wydawnictwa
  1. Farmacja Polska
  2. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna
  3. Acta Poloniae Pharmaceutica
  4. Urzędowy Wykaz Produktów
    Leczniczych
  5. Farmakopea Polska
  6. Almanach
  7. Weterynaria
Archiwum wydawnicze


Copyright PTF 2007 Nota prawna Polityka prywatności Projekt i wykonanie: Enigmatis