Strona główna Mapa serwisu
Farmakopea Polska XI do nabycia w Polskim Towarzystwie Farmaceutycznym   ***    Do nabycia Urzędowy Wykaz 2017   ***    Szkolenia internetowe   ***    Do nabycia prenumerata Farmacji Polskiej na 2017 r.   ***    już w sprzedaży "Farmaceutyczne standardy sporządzania mieszanin do żywienia pozajelitowego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego    ***   
Newsletter
Jeśli chcesz otrzymywać na bieżąco informacje z życia PTFarm zapisz się do naszego biuletynu informacyjnego.
OK
Strefa Wewnętrzna
Aby uzykać dostęp do materiałów wewnętrznych zaloguj się używając swojej nazwy użytkownika i hasła.
OK
Przypomnienie hasła
O Towarzystwie
Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne ma 60 lat


Home Page » Działalność » Działalność bieżąca » Prace prezydium i ZG PTFarm (archiwum) » Prace prezydium i ZG PTFarm w XIX i XX kadencji » Prace prezydium i ZG PTFarm od lutego do czerwca 2003 r.
Prace prezydium i ZG PTFarm od lutego do czerwca 2003 r.
Prace prezydium i ZG PTFarm od lutego do czerwca 2003 r.
 
Sprawy legislacyjne
            Obywatelski Komitet Inicjatywy Ustawodawczej działający przy Naczelnej Izbie Aptekarskiej przygotował projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo Farmaceutyczne, ustawy o izbach aptekarskich oraz niektórych przepisów wykonawczych. Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne było na posiedzeniach komitetu reprezentowane przez prof. Bożennę Gutkowską. Po zapoznaniu się z tym dokumentem uznano, że w projekcie nowelizacji znalazły się korzystne dla środowiska zapisy, takie jak rozmieszczenie aptek dostosowane do sieci demograficznej czy apteka dla aptekarza. Wprowadzono kontrowersyjną propozycję zmiany terminu „farmaceuta" na „aptekarz", komentując to stwierdzeniem faktu, że czym innym jest uzyskanie dyplomu magistra, a czym innym wykonywanie zawodu aptekarza. Inicjatorzy tej zmiany argumentowali ją stwierdzając, że wszyscy aptekarze muszą być zrzeszeni w samorządzie zawodowym, a obowiązek ten nie dotyczy wszystkich farmaceutów. W tej sytuacji farmaceuci zatrudnieni w innych dziedzinach zawodowych mogą stworzyć własne samorządy. Aptekarze bowiem są wśród farmaceutów jedyną grupą legitymującą się oficjalnym prawem wykonywania zawodu oraz starają się o uznanie zawodu aptekarza jako wolnego zawodu.
            Zdaniem członków Prezydium wiele zastrzeżeń budzi zawarty w projekcie zapis dotyczący prowadzenia specjalizacji i staży zawodowych, oddający wszystkie kompetencje z tym związane w ręce Naczelnej Rady Aptekarskiej, natomiast finansowanie staży zawodowych złożono na wydziały farmaceutyczne. Projekt nie rozwiązuje spraw nomenklatury i funkcjonowania wszystkich zawodów w łonie farmacji.
            W dyskusji podkreślono, że w propozycjach nowelizacji należało położyć nacisk na zmianę 4-5 zapisów niekorzystnych dla farmaceutów, natomiast pisanie nowych projektów ustaw było niecelowe. Upoważniono prof. B. Gutkowską do opracowania pisma, w którym Prezydium w imieniu Towarzystwa wyrazi opinię na temat projektu nowelizacji. W piśmie tym będzie zaznaczone, że PTFarm ogólnie popiera ideę nowelizacji ustaw farmaceutycznych, jednak uważa, że nie jest w nim uporządkowana sprawa nazewnictwa farmaceuta/aptekarz, kontrowersje budzą również zapisy w sprawie specjalizacji.
            Dyskutowano nad projektem regulaminu przyznawania "Odznaki Honorowej PTFarm" opracowanego przez prof. Witolda Wieniawskiego. Zgodnie z projektem odznaką mogą być wyróżniani zarówno członkowie Towarzystwa, jak i osoby nie będące jego członkami, które wyróżniły się aktywną działalnością na rzecz PTFarm, bądź działaniem na rzecz rozwoju farmacji lub nauk farmaceutycznych i jednocześnie cieszą się ogólnym szacunkiem środowiska. Ostateczna wersja regulaminu zostanie wraz z projektem uchwały przedstawiona Zarządowi Głównemu.
            Komentowano projekty dwóch rozporządzeń ministra zdrowia dotyczących standardów kształcenia specjalizacyjnego farmaceutów dla jednostek szkolących oraz wzór certyfikatu akredytacyjnego. Uwagi Prezydium przekaże zainteresowanym prof. B. Gutkowska, odpowiedzialna w Towarzystwie za sprawy legislacyjne.
 
Sprawy szkolenia przeddyplomowego
            Ogólnopolska Sekcja Akademicka PTFarm prowadziła intensywne prace nad ustaleniem minimum programowego dla studiów farmaceutycznych. Minimum ustalone przez dziekanów wydziałów farmaceutycznych zostało po uzgodnieniach międzyresortowych poważnie ograniczone - dotyczy to przede wszystkim metodologii pracy naukowej, zaś przedmiot "medycyna katastrof" został połączony z przedmiotem "doraźna pomoc medyczna". Ostatecznie opracowany projekt po uzgodnieniach międzyresortowych zostanie przekazany Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego.
            Trwa ostateczne ustalanie minimum programowego dla oddziałów analityki medycznej. Projekt został przesłany do prodziekanów wydziałów farmaceutycznych do spraw tych oddziałów.
            Rozpoczęto prace nad nową edycją Ogólnopolskiego Konkursu Prac Magisterskich. Koordynatorem tych prac i opiekunem samego Konkursu będzie prof. Marek Wesołowski. Tegoroczny konkurs przygotowują studenci warszawskiego Wydziału Farmaceutycznego. Rozpoczęto już prace przygotowawcze - na konkurs wpłynęło 18 prac magisterskich, które zostały przekazane do recenzji. Recenzenci wyłonią 8 prac, które w półfinale konkursu zostaną zaprezentowane przez autorów, a jury konkursowe wyłoni prace, które zakwalifikują się do ostatecznego finału.
 
Brano udział
            Na zaproszenie ministra Leszka Sikorskiego wiceprezes PTFarm prof. Jan Pachecka 20 kwietnia 2003 r. wziął udział w spotkaniu okrągłego stołu w Ministerstwie Zdrowia. Spotkanie przebiegało dwuetapowo. W pierwszym etapie wypowiadali się przedstawiciele organizacji związkowych i samorządowych, w drugim powołano 5 zespołów roboczych. Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, podobnie jak inne towarzystwa naukowe, znalazło się w zespole roboczym do spraw społecznych. Głównym celem działania zespołów będzie poszukiwanie dróg spłacenia długu, jakim obciążony jest system ochrony zdrowia. Podstawowym wnioskiem była propozycja zwiększenia składki na ubezpieczenie zdrowotne.
            Zgodnie z decyzją Prezydium, prof. Barbara Filipek uczestniczy w konferencjach uzgodnieniowych na temat specjalizacji farmaceutycznych, które odbywają się w Ministerstwie Zdrowia. Oficjalnie zatwierdzono 12 dziedzin specjalizacji, łącznie z postulowanymi przez Wydział Farmaceutyczny AM w Warszawie mikrobiologią i biotechnologią farmaceutyczną. Niejasność dotyczy finansowania - koszty będą musiały prawdopodobnie pokrywać osoby specjalizujące się z własnych funduszy. Standardy są częściowo opracowywane przez krajowych specjalistów, jednak ich postulaty są zmieniane (dotyczy to np. specjalizacji z toksykologii).
            Prezydium było reprezentowane w uroczystych obchodach 10-lecia Polskiej Izby Przemysłu Farmaceutycznego i Wyrobów Medycznych "Polfarmed", które odbywały się w dniach 24-30 maja 2003 r. w Zegrzu koło Warszawy. Z okazji jubileuszu skierowano do prezesa "Polfarmedu" adres gratulacyjny.
 
Objęto patronatem honorowym
            II Międzynarodową Konferencję Młodych Medyków, organizowaną przez Studenckie Towarzystwo Naukowe Akademii Medycznej w Warszawie. Zapoznano się z tekstami 19 prac, które zostały na konferencji zaprezentowane przez młodych farmaceutów, a a dla jednej z nich PTFarm ufundowało nagrodę.
            Obchody "Dnia Polskiej Farmacji" organizowane przez "Gazetę Farmaceutyczną", które odbyły się 14 maja 2003 r. w warszawskim Teatrze Narodowym. W uroczystości wzięła udział grupa przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego pod przewodnictwem prof. Janusza Pluty. Warto wspomnieć, że patronat nad uroczystością objął prezydent RP Aleksander Kwaśniewski, a patronat medialny sprawowało stowarzyszenie "Dziennikarze dla Zdrowia".
            Cykl konferencji lokalnych na temat "EuroApteka", które będą organizowane przez Gazetę Farmaceutyczną, firmę Era-Biznes oraz Instytut Wspierania Przedsiębiorstw. Zgodnie z opinią organizatorów, planowany cykl spotkań to duże i prestiżowe przedsięwzięcie, w którym planowany jest udział około 1.500 osób. Towarzystwo poproszono także o aktywne włączenie się do prac organizacyjnych.
 
Konferencje
            W dniach 4-9 września 2003, r. odbywać się będzie w Sydney kolejny 63. Międzynarodowy Kongres Farmacji FIP i posiedzenie Rady tej organizacji. Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne będzie na nim reprezentowane przez prof. Janusza Plutę.
            W bieżącym roku odbędzie się w Trieście (Włochy) Międzynarodowe sympozjum Pharma BioTec Europe, Współorganizatorem tego spotkania jest Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, które będzie na nim reprezentowane przez prof. dr hab. Aleksandra Chmiela.
            W dniach 18-20 maja 2003 r. odbywały się w Szczyrku XXI Dni Farmacji Szpitalnej. Miejscem konferencji było Centrum Kongresowe "Orle Gniazdo". Wzięło w niej udział około 740 osób reprezentujących środowisko farmaceutów zatrudnionych w aptekach szpitalnych i firmach farmaceutycznych. Głównymi sponsorami imprezy były firmy: Aventis, Polpharma i Glaxo SmithKline.
            W dniach 6-8 czerwca 2003 r. odbyło się w Niedzicy XII Ogólnopolskie Sympozjum Historii Farmacji, organizowane przez krakowską sekcję Zespołu Sekcji Historii Farmacji PTFarm.
 
Sprawy organizacyjne
            Prof. Aleksander Mazurek będzie reprezentował Towarzystwo na dorocznym kongresie EUFEPS oraz będzie współprzewodniczył Internetional Meeting on Pharmaceutics, Biopharmaceutych and Pharmaceutical Technology, spotkaniu, które odbędzie się w dniach 15-18 marca 2004 r. w Norymberdze.
            Powołano pełnomocnika prezesa do spraw współpracy zagranicznej, którym została mgr Ewa Zygadło, a funkcje tę będzie sprawowała społecznie. Do głównych zadań pełnomocnika należeć będzie koordynowanie spraw związanych ze współpracą zagraniczną Towarzystwa oraz nadzorowanie bieżącej korespondencji międzynarodowej.
            W nawiązaniu do pisma z Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Prezydium zgłosiło następujące kandydatury do pracy: w Komisji Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: prof. dr hab. Janusza Plutę, prof. dr hab. Aleksandra Mazurka; w Komisji Farmakopei Polskiej: prof. dr. hab. Witolda Wieniawskiego,
prof. dr hab. Barbarę Filipek.
            Prezydium wystosowało adres gratulacyjny w związku z powołaniem pana Leszka Sikorskiego na stanowisko ministra zdrowia.
            W nawiązaniu do pisma ministra zdrowia Prezydium zgłosiło dwie kandydatury: prof. dr hab. Darię Orszulak Michalak i prof. dr hab. Barbarę Filipek do grupy ekspertów, których zadaniem będzie ocena farmakologiczna projektów nowelizacji wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wykazu leków stosowanych w chorobach przewlekłych.
 
Sprawy finansowe
            Poddano analizie przygotowane przez Biuro ZG PTFarm sprawozdanie z realizacji budżetu Towarzystwa w 2003 r. Po dyskusji, w której podkreślano, że Towarzystwo prowadzi oszczędną politykę finansową, dokument został przyjęty i skierowany na najbliższe posiedzenie Zarządu Głównego.
            Na posiedzenie Zarządu Głównego skierowano również bilans finansowy Towarzystwa za 2002 r., przygotowany przez główną księgową Biura. Dokument ten, zgodnie z wymogami prawno-finansowymi został 27 marca br. przekazany do Urzędu Skarbowego w Warszawie.
            W związku z zakończeniem prac związanych z przygotowaniem bilansu finansowego za rok 2002, Prezydium przyznało 5.000 zł na fundusz nagród dla Działu Finansowego Biura ZG PTFarm.
            Opłacono składkę członkowską w Międzynarodowym Towarzystwie Farmacji Onkologicznej dla dr K. Chmal-Jagiełło, mgr T. Czekaj, dr H. Jankowiak-Gracz, mgr M. Kałużnego, dr J. Łazowskiego, dr A. Wieli-Hojeńskiej i mgr E. Tobolskiej-Klimek.
            Wyrażono zgodę na przystąpienie Zespołu Sekcji Studenckich PTFarm "Młoda Farmacja" do Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Farmacji (EPSA) oraz opłacono składkę członkowską w tym stowarzyszeniu.
            Wstrzymano sprawę związaną z dofinansowaniem Oddziału Katowickiego PTFarm do czasu pełnego wyjaśnienia nieprawidłowości w dokumentacji tego oddziału.
            Zrefundowano koszty poniesione przez Oddział Krakowski PTFarm w związku z organizacją 150 rocznicy zapalenia pierwszej lampy naftowej oraz organizacją sesji poświęconej patronowi polskiej farmacji Ignacemu Łukasiewiczowi.
            Dofinansowano udział prof. R. Olędzkiej w IX Międzynarodowej Konferencji Żywieniowej, która odbędzie się w dniach 1-4 października 2003 r. w Rzymie; udział mgr. P. Tomaszewskiego z Akademii Medycznej w Warszawie w 63. Międzynarodowym Kongresie Farmacji FIP, który odbędzie się w Sydney w dniach 4-9 września 2003 r.; udział dr. J. Łazowskiego w 63. Międzynarodowym Kongresie Farmacji FIP; na wniosek Zespołu Sekcji Studenckich "Młoda Farmacja" - uczestnictwo dwóch studentów w 49 Kongresie Międzynarodowej Federacji Studentów Farmacji (IPSF), który odbędzie się na przełomie sierpnia i września br. w Singapurze; udział doc. dr. hab. G. Nowaka w International Congress of Biological Psychiatry, który odbędzie się w Sydney w dniach 9-13 lutego 2004 r.; udział dwóch gości z Rumunii w XII Ogólnopolskim Sympozjum Historii Farmacji w Niedzicy, w dniach 5-8 czerwca 2003 r.; działalność statutową Oddziału Krakowskiego PTFarm na wydatki związane z organizacją zebrań naukowych.
 
Sprawy wydawnicze
            Omawiano sprawy związane z publikacją numerów szkoleniowych "Farmacji Polskiej" oraz sposób opracowywania zamówionych tekstów, a także zawartość merytoryczną zeszytów. Stwierdzono, że powinny one zawierać również elementy dydaktyczne, a więc przypomnienie podstaw wiedzy z danej dziedziny, a także omówienia programów specjalizacyjnych przyjętych przez Ministerstwo Zdrowia. Potwierdzono konieczność współpracy z firmami farmaceutycznymi, które za możliwość umieszczenia reklam oraz artykułów o własnych produktach leczniczych i wyrobach medycznych współsponsorowałyby wydawanie materiałów do kształcenia podyplomowego. Firma Boehringer Ingelheim sfinansowała częściowo nr 9/2003, a Servier Polska zdecydowała się sfinansować 2 zeszyty szkoleniowe, również firma Hasco-Lek zadeklarowała zamieszczenie w tych zeszytach swoich reklam. Ustosunkowano się do dwóch już opublikowanych zeszytów (nr 5 i 9/2003). Omawiano kwestię przygotowania rocznika 2004 materiałów szkoleniowych i stwierdzono, że układ tekstów powinien stać się bardziej przejrzysty i logiczny.
            Podjęto decyzję o poszerzeniu składu Zespołu Programowego Wydawnictw Szkolenia Podyplomowego, którego zadaniem jest nadzór nad merytoryczną zawartością poszczególnych numerów. W składzie zespołu znaleźli się specjaliści z wielu dziedzin nauk farmaceutycznych: mgr Dorota Duliban, prof. dr hab. Renata Jachowicz, prof. dr hab. Barbara Filipek, prof. dr hab. Roman Kaliszan, mgr Zbigniew Niewójt, prof. dr hab. Daria Orszulak-Michalak, prof. dr hab. Janusz Pluta, mgr Zofia Ulz, prof. dr hab. Witold Wieniawski, prof. dr hab. Marek Wesołowski, prof. dr hab. Maria Wolbiś.
            Dyskutowano na temat zarzutów ze strony Zespołu Sekcji Historii Farmacji dotyczących eliminowania z łamów "Farmacji Polskiej" tematyki historycznej w związku z powstaniem koncepcji wydawania numerów szkoleniowych. Stwierdzono, że publikacje o tematyce historycznej będą nadal publikowane w części ogólnej pisma.
            Duże zatroskanie spowodował spadek sprzedaży "Farmacji Polskiej". Obecny poziom sprzedaży czasopisma nie pokrywa kosztów jego wydawania. Uzgodniono, że na przełomie września i października zostanie zwołane posiedzenie komitetu redakcyjnego części ogólnej "Farmacji Polskiej", aby jego członkowie mogli się wypowiedzieć co do priorytetów dotyczących publikacji materiałów oraz przedstawić swoje propozycje prowadzące do zwiększenia atrakcyjności czasopisma, co pozwoliłoby na wzrost jego sprzedaży.
            Zakończono prace nad wydaniem VI "Farmakopei Polskiej" i prowadzone są rozmowy z autorami na temat wznowienia "Polskiego Prawa Farmaceutycznego". Przewiduje się, że w sierpniu rozpocznie się sprzedaż "Farmakopei Polskiej", a we wrześniu "Prawa Farmaceutycznego".
            Zdecydowano o publikacji w Dziale Wydawnictw PTFarm dwóch wersji plakatu poświęconego Ignacemu Łukasiewiczowi, upamiętniającego 150 rocznicę zapalenia pierwszej lampy naftowej. Zrefundowano koszty poniesione w związku ze zbieraniem materiałów do projektu jednej z wersji plakatu.
 
Sprawy związane z organizacją XIX Naukowego Zjazdu PTFarm
            Ustalono, że XIX Naukowy Zjazd PTFarm odbędzie się w dniach 22-24 września 2004 r. we Wrocławiu, a jego obrady zlokalizowane będą prawdopodobnie w Hali Ludowej, w której znajduje się odpowiednia liczba sal oraz zaplecze niezbędne do organizacji tej imprezy. Mankamentem tego rozwiązania jest jego bardzo wysoki koszt.
            Powołano Komitet Organizacyjny w składzie: przewodniczący:prof. dr hab. A.A. Kubis, wiceprzewodniczący: dr O. Gubrynowicz, dr S. Han, sekretarz: mgr W. Musiał, skarbnik: dr J. Meler, przewodnicząca Komisji do spraw Wydawniczych: prof. dr hab. J. Biernat, przewodnicząca Komisji do spraw Imprez Towarzyszących: dr J. Palczewska, przewodniczący Komisji do spraw Organizacyjnych: prof. dr hab. W. Cisowski, przewodniczący Komisji do spraw Gości Zagranicznych: prof. dr hab. M. Woźniak, przewodniczący Komisji do spraw Zakwaterowania: dr St. Ryng, a także Komitet Naukowy pod przewodnictwem prof. dr. hab. Janusza Pluty.
 
Sprawy różne
            Prezydium na wniosek dr Elwiry Telejko postanowiło skierować pismo do prezesa Naczelnej Izby Aptekarskiej mgr. R. Hechmanna w sprawie wspólnego opracowania nowelizacji lub nowego tekstu Kodeksu Etyki Aptekarza RP. W piśmie będą zawarte szczegółowe uzasadnienia i przemyślenia.
            Ustosunkowano się do artykułu prof. J. Masiakowskiego opublikowanego na łamach "Aptekarza" pt.: "Realizacja programu Tempus pod znakiem zapytania". Wyrażono zdziwienie, że czasopismo takie jak "Aptekarz" publikuje artykuł, który w sporej części mija się z prawdą. Wyrażono obawy czy tego typu publikacje dobrze służą zawodowi.

Szukaj
OK
Sekcje ogólnopolskie
Młoda Farmacja
Oddziały terenowe
Kliknij na mapę aby przejść do listy oddziałów lokalnych PTFarm.
Nasze wydawnictwa
  1. Farmacja Polska
  2. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna
  3. Acta Poloniae Pharmaceutica
  4. Urzędowy Wykaz Produktów
    Leczniczych
  5. Farmakopea Polska
  6. Almanach
  7. Weterynaria
Archiwum wydawnicze


Copyright PTF 2007 Nota prawna Polityka prywatności Projekt i wykonanie: Enigmatis