Strona główna Mapa serwisu
Farmakopea Polska XI do nabycia w Polskim Towarzystwie Farmaceutycznym   ***    Do nabycia Urzędowy Wykaz 2017   ***    Szkolenia internetowe   ***    Do nabycia prenumerata Farmacji Polskiej na 2017 r.   ***    już w sprzedaży "Farmaceutyczne standardy sporządzania mieszanin do żywienia pozajelitowego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego    ***   
Newsletter
Jeśli chcesz otrzymywać na bieżąco informacje z życia PTFarm zapisz się do naszego biuletynu informacyjnego.
OK
Strefa Wewnętrzna
Aby uzykać dostęp do materiałów wewnętrznych zaloguj się używając swojej nazwy użytkownika i hasła.
OK
Przypomnienie hasła
O Towarzystwie
Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne ma 60 lat


Home Page » Działalność » Działalność bieżąca » Prace prezydium i ZG PTFarm (archiwum) » Prace prezydium i ZG PTFarm w XIX i XX kadencji » Prace prezydium i ZG PTFarm od lipca do grudnia 2003 r.
Prace prezydium i ZG PTFarm od lipca do grudnia 2003 r.
Prace prezydium i ZG PTFarm od lipca do grudnia 2003 r.
 
Sprawy szkolenia przeddyplomowego
            Trwa akredytacja wydziałów farmaceutycznych. W pracach komisji akredytacyjnej bierze aktywny udział prezes PTFarm prof. dr hab. Janusz Pluta. Wydziały Farmaceutyczne śląskiej Akademii Medycznej oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego przeszły ją pomyślnie. W najbliższym czasie zostanie poddany ocenie Wydział Farmaceutyczny AM w Białymstoku i dalsze, w miarę napływu odpowiednich dokumentów.
            W okresie sprawozdawczym odbyły się cztery posiedzenia Ogólnopolskiej Sekcji Akademickiej PTFarm, w której skład wchodzą dziekani polskich wydziałów farmaceutycznych. Spotkania poświęcone były aktualnym i przewidywanym problemom naukowo-dydaktycznym wydziałów farmaceutycznych oraz oddziałów analityki medycznej. Postanowiono między innymi zabiegać o utrzymanie w standardach nauczania 375 godzin na ćwiczenia specjalistyczne z metodologii badań naukowych, stanowiących gwarancję realizacji części doświadczalnej pracy magisterskiej; zwrócić się do Ministerstwa Edukacji Narodowej i Szkolnictwa z wnioskiem o zmianę wymogu minimalnej proporcji pomiędzy liczbą samodzielnych i niesamodzielnych pracowników naukowych z 1:40 do np. 1:80;zwrócić się do MENiS z wnioskiem o wprowadzenie kierunku kosmetologia do wykazu studiów. Powołano również zespół do spraw opracowania standardów nauczania na tym kierunku studiów; powołać zespół do spraw opracowania zasad prowadzenia oraz programu sześciomiesięcznej praktyki objętej standardami nauczania na kierunku studiów farmacja; powołać zespół do spraw opracowania regulaminu kształcenia podyplomowego (specjalizacyjnego i ciągłego) farmaceutów, zapoznać się z pracami powołanych zespołów na grudniowym posiedzeniu.
            Zespół Sekcji Historii Farmacji skierował do Prezydium pismo z propozycją zwiększenia liczby godzin przeznaczonych na zajęcia z historii farmacji i etyki w ramach kształcenia przeddyplomowego. Pismo zostało skierowane według kompetencji do Sekcji Akademickiej. Zgodnie z informacją przewodniczącego Sekcji - prof. Jana Pachecka, sprawa była omawiana na posiedzeniu Sekcji, a o rezultacie dyskusji wnioskodawca zostanie poinformowany stosownym pismem.
            Ogólnopolska Sekcja Akademicka odpowiedziała na pytanie prof. Barbary Błońskiej-Fajfrowskiej - przewodniczącej Sejmowej Komisji Zdrowia, dotyczące stopnia przygotowania wydziałów farmaceutycznych do kształcenia osób z niepełnosprawnością narządu ruchu oraz do tworzenia grup integracyjnych. Pewne warunki budowlane, umożliwiające kształcenie tych osób, są spełnione jedynie w CM UJ w Krakowie. Istnieje jednak sporo wątpliwości merytorycznych dotyczących zarówno samego procesu kształcenia (ćwiczenia praktyczne), jak i możliwości pracy tych osób w zawodzie.
            Prof. Jan Pachecka poinformował, że na stronach internetowych MENiS pojawił się projekt rozporządzenia w sprawie rodzajów tytułów i dyplomów magisterskich oraz wzorów dyplomów. Projekt zawiera listę kierunków, których absolwentom przysługiwać będzie specyficzny tytuł magisterski. Niestety, na liście tej nie figuruje kierunek farmacja (zgodnie z projektem rozporządzenia, absolwenci studiów farmaceutycznych będą się legitymować tytułem magistra, a nie - jak dotąd - magistra farmacji). Prezydium zobowiązało prof. J. Pachecka, by w imieniu PTFarm przygotował pismo do Ministerstwa Edukacji Narodowej i Szkolnictwa, dotyczące określenia specyficznego tytułu magisterskiego dla absolwentów studiów farmaceutycznych. Warto dla tego stanowiska uzyskać poparcie Naczelnej Izby Aptekarskiej. 
 
Sprawy szkolenia podyplomowego - specjalizacje i szkolenia ciągłe
            Prace organizacyjne Komitetu Akredytacyjnego Jednostek Szkolących CMKP, w których czynnie uczestniczą przedstawiciele PTFarm, są już w końcowej fazie. Przygotowano szczegółowe programy dla większości specjalizacji. Istnieje szansa, że do końca stycznia 2004 r. proces akredytacji zostanie zakończony i w marcu będzie można rozpocząć wiosenna sesję specjalizacyjną. PTFarm będzie otrzymywać do zaopiniowania zatwierdzone już przez CMKP programy specjalizacji. Należy podkreślić, że materiały te są bardzo obszerne, a termin oceny będzie bardzo krótki (informacja z listopada 2003 r.)
            2 grudnia 2003 r. skierowano do dyrektora CMKP pismo, w którym PTFarm informuje, że przedstawiciele Towarzystwa jako specjaliści brali czynny udział w pracach związanych z opracowaniem szczegółowych programów specjalizacji. W związku z tym Towarzystwo nie zgłasza żadnych uwag do przesłanych projektów. Wyrażono również przekonanie , że opracowane programy zostaną szybko wdrożone i będą służyły podnoszeniu kwalifikacji zawodowych polskich farmaceutów.
            Od stycznia 2004 r. zostanie wprowadzony obowiązek ciągłego szkolenia farmaceutów. Udział aptekarzy w konferencjach i zjazdach naukowych będzie punktowany. W tej sytuacji Towarzystwo będzie zobowiązane do wydawania stosownych certyfikatów. Prezydium uznało, że wspólnie z Naczelną Izbą Aptekarską należy przygotować projekt punktacji przysługującej w ciągłym szkoleniu oraz centralny wzór certyfikatu, który będzie następnie przekazywany organizatorom konferencji.
            Zespół Sekcji Historii Farmacji zwrócił się z pismem dotyczącym konieczności uwzględnienia historii farmacji w kształceniu podyplomowym farmaceutów, a spotkania naukowe z tej dziedziny powinny zostać uwzględnione w punktacji dotyczącej szkoleń ciągłych. Prezydium zdecydowało, że należy zaapelować do dziekanów wydziałów farmaceutycznych, by jednostki szkolące zawarły tematy z dziedziny historii farmacji w programach organizowanych szkoleń. Z tą propozycją zwrócono się do Ogólnopolskiej Sekcji Akademickiej PTFarm.
            Z Ministerstwa Zdrowia wpłynęło podpisane przez minister E. Kralkowską zaproszenie do udziału w konferencji uzgodnieniowej dotyczącej szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej. Prezydium zdecydowało, że zwróci się z prośbą o udział w tej konferencji do prof. B. Gutkowskiej, która odpowiada w Towarzystwie za sprawy legislacyjne.
            Prezydium zatwierdziło listę kandydatów do zespołu ekspertów opracowującego programy kursów szkolenia ciągłego farmaceutów w następującym składzie: Farmakoterapia - prof. dr hab. Sylwia Fidecka (AM w Lublinie), Technologia postaci leku - prof. dr hab. Roman Dobrucki (AM w Poznaniu), Farmacja apteczna - dr Elwira Telejko (AM w Białymstoku),Farmacja szpitalna - dr Krystyna Chmal-Jagiełło (Apteka Szpitalna CM UJ w Krakowie),Farmacja kliniczna - dr Anna Wiela-Hojeńska (AM we Wrocławiu), Lek roślinny - prof. dr hab. Wojciech Cisowski (AM we Wrocławiu),Farmakologia - prof. dr hab. Barbara Filipek (CM UJ w Krakowie), Biotechnologia farmaceutyczna - prof. dr hab. Aleksander Chmiel (UM w Łodzi),Farmakoekonomika - prof. dr hab. Jerzy Brandys (CM UJ w Krakowie), Nowoczesne metody zarządzana apteką i hurtownią - dr Krystyna Chmal-Jagiełło (Apteka Szpitalna CM UJ w Krakowie).
 
Współpraca z zagranicą
            Prof. dr hab. Janusz Pluta jako oficjalny przedstawiciel Towarzystwa wziął udział w dorocznym kongresie Międzynarodowej Federacji Farmaceutycznej (FIP) i uczestniczył w posiedzeniach Rady tej organizacji. W sumie odbyły się 3 posiedzenia Rady FIP. Uchwalono podniesienie składki członkowskiej o 3%. Stworzono stanowisko członka-obserwatora FIP - organizacji członkowskiej z prawem do udziału w posiedzeniach wszystkich gremiów Federacji, bez uprawnień do głosowania. Omawiano działalność for farmaceutycznych popieranych przez FIP (w tym EuroPharm Forum) i przyjęto kilka stanowisk, istotnych przede wszystkim dla środowisk aptekarskich.
            Prezydium zapoznało się ze sprawozdaniem z XII Dorocznego Spotkania EuroPharm Forum, które odbyło się w dniach 9-12 października 2003 r. Na spotkaniu podjęto decyzję o zmianie struktury składek członkowskich Forum. Postanowiono, że roczna składka członkowska w latach 2004-2006 będzie corocznie zwiększana o 8%, a minimalna składka od organizacji członkowskiej ulegnie zwiększeniu ze 100 do 700 dolarów. Polska, a także Republika Czeska, Słowenia i Węgry, została przesunięta z krajów grupy D do grupy B w wysokości kładek, co oznacza stuprocentowy wzrost składki i jej zwiększenie z 1.600 do 3.200 dolarów w 2004 r. Składka ta jest opłacana wspólnie przez NIA i PTFarm. Podczas spotkania odbyły się także warsztaty robocze poświęcone realizacji poszczególnych programów EuroPharm Forum, z których żaden nie jest realizowany w Polsce. W dyskusji nad wysokością składki na posiedzeniu Prezydium zwracano uwagę, że istnieje pewna liczba organizacji międzynarodowych, do których PTFarm wstąpiło wcześniej jako przedstawiciel całości zawodu, a ich obszar działania dotyczy raczej spraw zawodu aptekarskiego. W tej sytuacji należy zastanowić się nad sensem przynależności Towarzystwa do organizacji tego rodzaju i ponoszenia stosunkowo wysokich kosztów. Uznano, że w tej sytuacji należy przeprowadzić rozmowę z prezesem Naczelnej Izby Aptekarskiej i w oparciu o wspólne ustalenie podjąć ostateczną decyzję dotyczącą tej sprawy.
            Prof. Aleksander Mazurek wziął udział w zjeździe Europejskiej Federacji Nauk Farmaceutycznych (EUFEPS), który odbył się w październiku br. w Paryżu. Należy nadmienić, że prof. A. Mazurek jest oficjalnym przedstawicielem PTFarm w tej organizacji, zatem całkowity koszt pobytu został pokryty ze środków Towarzystwa.
            Prof. Witold Wieniawski brał udział w Międzynarodowej Konferencji Harmonizacji Wymagań dla Leków, która odbyła się w listopadzie br. w Osace. Prezydium częściowo dofinansowało koszty jego pobytu w Japonii.
            Do Biura ZG PTFarm wpłynęła informacja o planowanym na przełom kwietnia i maja 2004 r. II Światowym Kongresie Nauk Farmaceutycznych FIP. Federacja przesłała Towarzystwu również adres swojej strony internetowej i hasło umożliwiające korzystanie z zawartych tam zasobów.
            Pełnomocnik prezesa PTFarm do spraw współpracy z zagranicą, mgr Ewa Zygadło, przedstawiła główne założenia planowej współpracy zagranicznej Towarzystwa. Przy zachowaniu dotychczasowych form, należy włączyć do niej nowe elementy, np. udział w programie Leonardo da Vinci czy współpracę z Ośrodkiem Informacji Naukowej w Brem polegającą na tworzeniu programu dotyczącego informacji o leku.
            Prezydium zdecydowało o rozpowszechnieniu informacji o konkursie pod patronatem Międzynarodowej Federacji Farmaceutycznej, w którym nagradzani będą farmaceuci - praktycy realizujący programy opieki farmaceutycznej. Informacja ta zostanie przekazana na wydziały farmaceutyczne.
 
Sprawy organizacyjne
            Sąd Koleżeński PTFarm rozpatrzył sprawę z powództwa mgr Barbary Nowak - byłej przewodniczącej Oddziałowej Komisji Rewizyjnej w Katowicach przeciwko mgr. Piotrowi Klimie - prezesowi Oddziału Katowickiego PTFarm. Mgr Klima został ukarany karą upomnienia i na czas określony (do końca bieżącej kadencji władz PTFarm) zawieszony w pełnieniu funkcji prezesa oddziału i odwołał się od tej decyzji. Sąd Koleżeński II instancji pod przewodnictwem prof. Zbigniewa Fijałka na posiedzeniu 12 grudnia 2003 r. utrzymał w mocy tę decyzję.
            Prezydium powierzyło prof. Witoldowi Wieniawskiemu i prof. Janowi Pachecka zredagowanie pisma do ministra zdrowia w sprawie powołania farmaceuty na wakujące po ministrze Tokarczuku stanowisko wiceministra. Od pewnego czasu przedstawiane są różne kandydatury, jednak dotychczas żadna z wymienianych osób nie objęła tej funkcji.
            Uroczyście obchodzono 150 rocznicę zapalenia pierwszej lampy naftowej. W oddziałach odbyły się uroczyste posiedzenia, często tak jak we Wrocławiu zorganizowane wspólnie z samorządem zawodowym. Zorganizowano okolicznościowe wystawy oraz inne ciekawe formy obchodów tej uroczystości. Zarząd Główny wydał jeden rocznicowy plakat oraz drugi - wspólnie z Muzeum Farmacji CM UJ i Oddziałem Krakowskim PTFarm. Należy podkreślić, że projekt organizowania tych obchodów na poziomie terenowym okazał się słusznym rozwiązaniem.
            Rozpoczęto techniczne przygotowania związane z nowo zatwierdzoną Odznaką Honorową PTFarm. Na posiedzeniu Prezydium w listopadzie br. przyjęto jedną z zaprojektowanych wersji medalu. Na najbliższym posiedzeniu Zarząd Główny powinien zatwierdzić projekt i rozdzielić terenowo liczbę przyznanych medali. Medal będzie wręczony po raz pierwszy na XIX Naukowym Zjeździe PTFarm.
            Mgr Artur Owczarek - przewodniczący Zespołu Sekcji Studenckich PTFarm "Młoda Farmacja" przedstawił sprawozdanie z działalności Zespołu w ciągu ostatniego roku. W omawianym okresie odbyły się 4 posiedzenia zarządu, w których uczestniczyli przedstawiciele studentów wszystkich wydziałów farmaceutycznych w kraju. Sprawozdanie to zostało złożone również w formie pisemnej i jest do wglądu w Biurze ZG PTFarm.
            Prezes Fundacji Nauki Polskiej przysłał informację o przyznaniu 24 października br. prestiżowej nagrody Fundacji w dziedzinie nauk przyrodniczych i medycznych prof. Romanowi Kaliszanowi, którego kandydaturę wysunęło Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne (informacja z listopada br.).
            Przyjęto uchwałę powołującą dyrektora Biura ZG na organizatora Walnego Zgromadzenia Delegatów PTFarm w 2004 r. i ustalającą zakres jego obowiązków.
            Prezydium ustanowiło limity odznaczeń PTFarm, które będą wręczane z okazji XIX Naukowego Zjazdu Towarzystwa. Zdecydowano, że należy przyznać:20 Odznak Honorowych PTFarm, 10 Medali im. I. Łukasiewicza, 5 tytułów Członka Honorowego Towarzystwa. Powyższe limity zostaną przedstawione na najbliższym posiedzeniu Zarządu Głównego. Do przyznania odznaczeń i dokonania wyboru spośród wniosków, które zostaną zgłoszone, będzie powołana specjalna kapituła.
 
Nagrody
            Zakończono ostatni etap Ogólnopolskiego Konkursu Prac Magisterskich. 21 października 2003 r. odbyła się na warszawskim Wydziale Farmaceutycznym konferencja zamykająca Konkurs. Uczestniczyło w niej kilkoro członków Prezydium. Wszystkie zakwalifikowane do finału prace reprezentowały bardzo wysoki poziom. Jury zgodnie i jednomyślnie przyznało następujące nagrody: I miejsce: mgr Adam Sobczak z AM w Warszawie za pracę pt.: Analiza domeny receptorowej Pex 5p oddziałującej z oksydazą acylo-CoA w drożdżach Saccharomyces Cerevisiae; II miejsce: mgr Agnieszka Jarmołowicz z AM w Poznaniu za pracę pt.: Wpływ niektórych leków na biotransformację metotreksatu; III miejsce (ex aequo): mgr Arkadiusz Gruchlik z AM w Katowicach za pracę pt.: Alternatywne składanie mRNA VEGF w nerce szczura i mgr Kamila Wojas z AM w Lublinie za pracę pt.: Generacja i hodowla komórek dendrytycznych - porównanie różnych procedur badawczych. Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, wspólnie z firmą Servier Polska i Gazetą Farmaceutyczną, ufundowało nagrody oraz sfinansowało koszty organizacyjne konferencji. Konferencja była sukcesem Zespołu Sekcji Studenckich "Młoda Farmacja", który po raz pierwszy był jej organizatorem. Prof. Janusz Pluta poinformował, że finał przyszłorocznego Konkursu odbędzie się we Wrocławiu i poprzedzi XIX Naukowy Zjazd PTFarm. Jednocześnie zobowiązano prof. Marka Wesołowskiego do ogłoszenia na posiedzeniu Sekcji Akademickiej PTFarm terminu zgłaszania do Konkursu prac nagrodzonych w tegorocznych wydziałowych konkursach prac magisterskich - zgłoszenia powinny napływać w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2004 r. 
 
Wizyty, spotkania, brano udział
            Prof. Janusz Pluta uczestniczył jako gość w walnym zebraniu Stowarzyszenia Farmaceutów Szpitalnych. Prezesem Stowarzyszenia została mgr H. Karwat. Organizacja ta liczy obecnie 40 członków deklarujących chęć współpracy z Polskim Towarzystwem Farmaceutycznym.
            30 lipca 2003 r. odbyło się spotkanie członków Prezydium z prof. dr hab. Barbarą Błońską-Fajfrowską - przewodniczącą Sejmowej Komisji Zdrowia. W czasie spotkania omawiano aktualne sprawy zawodowe farmaceutów oraz kierunki dotyczących farmacji prac Komisji.
            W dniach 26-28 czerwca 2003 r. przedstawiciele Towarzystwa brali udział w obchodach X-lecia działalności w Polsce firmy AMERSHAM HEALTH - POLSKA, które odbyły się w obiekcie Uroczysko-Zaborek nad Bugiem.
            3 listopada 2003 r. prezes Towarzystwa prof. J. Pluta, dyrektor Biura dr J. Szewczyński oraz kierownik Działu Wydawnictw PTFarm p. H. Plata złożyli wizytę prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych prof. M. Pirożyńskiemu. W czasie spotkania poruszano kwestie związane ze współpracą Urzędu z Towarzystwem. Obie strony zdecydowane są rozwijać dalszą, wzajemnie korzystną współpracę.
            5 grudnia 2003 r. przedstawiciele Towarzystwa uczestniczyli w uroczystości wręczenia nagród Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. W zakresie nauk przyrodniczych i medycznych nagrodę otrzymał prof. Roman Kaliszan z Akademii Medycznej w Gdańsku. Należy nadmienić, że jego kandydaturę przedstawiło Fundacji Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne.
 
Sympozja, konferencje, posiedzenia
            27 lipca 2003 r. odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji Zdrowia, w którym uczestniczył prof. Aleksander Mazurek. Omawiano sprawy polskiego przemysłu farmaceutycznego i rejestracji leków. Posiedzenie zostało zerwane przez posłów z powodu braku przygotowania do tematu ze strony rządowej (w Ministerstwie Zdrowia nie ma obecnie osoby, która mogłaby profesjonalnie prowadzić sprawy farmacji). Nie ustalono kierunków działań i nie podjęto żadnych konkretnych decyzji. Komisja miała ponownie spotkać się w tej sprawie we wrześniu br. Prof. Mazurek dodatkowo zwrócił uwagę na fakt, że członkowie władz PTFarm nie są informowani o posiedzeniach Komisji Zdrowia. Prof. Barbara Błońska-Fajfrowska poinformowała, że towarzystwa naukowe z zasady nie są zapraszane na posiedzenia tej Komisji, poczyni jednak starania, by przekazywano zaproszenia dla konkretnych, pojedynczych osób.
            W dniach 18-19 września 2003 r. odbyło się w Gdańsku Jelitkowie Ogólnopolskie Sympozjum Bromatologiczne PTFarm pod hasłem . Przewodniczącym komitetu organizacyjnego był prof. dr hab. Piotr Szefer (AM w Gdańsku). Tematem wiodącym sympozjum była "Wartość zdrowotna i zanieczyszczenia żywności". W spotkaniu wzięło udział 150 uczestników, którzy zaprezentowali 134 prace dotyczące szeroko pojętej problematyki żywnościowej. Doniesienia zostały opublikowane w specjalnym suplemencie do czasopisma "Bromatologia i Chemia Toksykologiczna".
            W dniach 2-5 października br. odbyło się w Gdańsku Sobieszewie IV Ogólnopolskie Spotkanie Farmacji Onkologicznej. Organizatorem spotkania był dr Jerzy Łazowski - przewodniczący Ogólnopolskiej Sekcji Farmacji Onkologicznej PTFarm.
            Trwa cykl konferencji "Moja apteka w Unii Europejskiej", organizowanych przez Instytut Wspierania Inicjatyw Gospodarczych pod patronatem PTFarm i "Gazety Farmaceutycznej". Odbyło się już 5 spotkań - w Krakowie, Kielcach, Lublinie i 2 w Katowicach. Spotkania, których w sumie ma być około 10 cieszą się dużym zainteresowaniem aptekarzy.
            W dniach 15-18 października 2003 r. odbyło się w Krakowie Międzynarodowe Spotkanie Chemii Medycznej, którego organizatorem była prof. Katarzyna Kieć-Kononowicz z CM UJ. Patronat honorowy nad konferencją objęło Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne. Wzięli w niej udział przedstawiciele Austrii, Niemiec, Węgier, Włoch i Polski.
            W dniach 19-22 listopada 2003 r. w Kościelisku koło Zakopanego odbyła się II Ogólnopolska Konferencja "Polscy wytwórcy wyrobów leczniczych i produktów medycznych przed wejściem Polski do Unii Europejskiej". Głównym organizatorem konferencji, w której wzięło udział wielu przedstawicieli przemysłu farmaceutycznego był Oddział Łódzki oraz Ogólnopolska Sekcja Biotechnologii Farmaceutycznej PTFarm, a sprawami organizacyjnymi zajmowali się prof. Aleksander Chmiel i dr Jan Hołyński. W ramach kosztów organizacyjnych spotkania zostaną opublikowane materiały konferencyjne zawierające teksty wszystkich wystąpień.
            Przyjęto sprawozdanie merytoryczne i finansowe z organizacji XXI Dni Farmacji Szpitalnej, które odbyły się w maju 2003 r. w Szczyrku. Prezydium złożyło gratulacje i podziękowania organizatorom tej konferencji, która stała się dużym forum spotkań pracowników aptek szpitalnych. Należy nadmienić, że konferencja zakończyła się stosunkowo wysoką nadwyżką finansową.
 
XIX Naukowy Zjazd PTFarm
            Zdecydowano ostatecznie, że XIX Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego odbędzie się w dniach 22-24 września 2004 r. we Wrocławiu. Obradom będzie towarzyszyć hasło "Farmacja - tradycja i nowoczesność", a przebiegać będą w Hali Ludowej.
            Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego prof. Aleksander Kubis poinformował, że prace Komitetu prowadzone są z dużą intensywnością. Opracowano szczegółowy terminarz działań oraz zakresy prac. Powołano sekcje naukowe Zjazdu, a większość z nich ma już przewodniczących. Nadal trudne do rozwiązania są sprawy finansowe. Koszty organizacyjne (np. wynajem, Hali Ludowej) są wysokie. Organizatorzy poszukują sponsorów oraz innych źródeł finansowania imprezy. Dotychczas chęć sponsorowania Zjazdu wyraziły jedynie dwie firmy farmaceutyczne.
            Ustalono, że wszystkie streszczenia referatów i doniesień oraz pozostałe materiały zjazdowe powinny być wydrukowane do 1 czerwca 2004 r. Wstępnie zdecydowano, że opłata zjazdowa powinna wynieść 400 zł, lecz ta kwestia wymaga decyzji Zarządu Głównego.
            W najbliższym czasie Komitet Organizacyjny zaproponuje tematykę referatów plenarnych oraz wykaz gości krajowych i zagranicznych.
 
Opinie
            Prezydium zapoznało się z projektem nowelizacji ustaw farmaceutycznych przygotowanym przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej działający przy Naczelnej Izbie Aptekarskiej. Po przedyskutowaniu projektu, w sierpniu 2003 r, opracowano oficjalne stanowisko PTFarm dotyczące tej inicjatywy ustawodawczej. W stanowisku zawarto zapis, ze Towarzystwo zgadza się nie ze wszystkimi zapisami projektu nowelizacji, a do poszczególnych punktów będzie się mogło odnieść w stosownym czasie - po wejściu projektu pod obrady Sejmowej Komisji Zdrowia.
 
Wydawnictwa
            Sfinalizowano sprawę sprzedaży VI wydania Farmakopei Polskiej, o którą Towarzystwo zabiegało od kilku miesięcy. Podpisano umowę, na mocy której PTFarm będzie przechowywać cały nakład Farmakopei i stopniowo rozprowadzać go do odbiorców po otrzymaniu od nich zamówień. Prezydium złożyło podziękowania kierownikowi Działu Wydawnictw i innym osobom za intensywny wysiłek włożony w uzyskanie przez PTFarm prawa do druku i rozprowadzania Farmakopei.
            PTFarm powraca do wydawania Polskiego Prawa Farmaceutycznego, nadal w formie skoroszytowej. Wstępnie przygotowana przez mgr Marię Głowniak i współpracowników publikacja liczy około 800 stron, prace przygotowawcze zostały zakończone, a druk zaplanowano na styczeń 2004 r. Przewidywany jest nakład 2.500 egzemplarzy, które będą sprzedawane przez Dział Wydawnictw.
            Na wniosek prof. Witolda Wieniawskiego Prezydium zdecydowało, aby czasopisma "Acta Poloniae Pharmaceutica" oraz "Bromatologia i Chemia Toksykologiczna" były przekazywane nieodpłatnie wydziałom farmaceutycznym. Do Biura ZG wpływają podziękowania z wydziałów za przesłane im gratisowe egzemplarze i gratisową prenumeratę obu czasopism.
            Jedno z posiedzeń Prezydium poświęcone było tej części "Farmacji Polskiej", która zajmuje się materiałami szkoleniowymi dla farmaceutów. Numery te nadal będą ukazywać się w ramach rocznika "Farmacji Polskiej", z podtytułem "Farmacja po dyplomie" (tytuł ten został już zarejestrowany zgodnie z sugestiami Prezydium). Docelowo stosunek liczby numerów szkoleniowych do ogólnych będzie wynosić 1:1. W numerach szkoleniowych nadal publikowane będą materiały szkoleniowe dotyczące 4 głównych dziedzin: farmacji aptecznej (obejmujące również teksty dotyczące farmakoterapii, leku roślinnego i receptury aptecznej), farmacji szpitalnej i analizy farmaceutycznej. Planowane jest również publikowanie materiałów z dziedziny farmacji przemysłowej (dotyczących między innymi GMP i problemów produkcji leku jałowego). Opublikowana zostanie także pewna liczba prac z zakresu bromatologii. W 2004 r. ukaże się 8-10 numerów szkoleniowych, które mimo obaw Zespołu Sekcji Historii Farmacji w żaden sposób nie naruszają części społecznej "Farmacji Polskiej", gdyż miejsce na teksty dotyczące spraw zawodowych pozostanie w pozostałych 14-16 numerach.
            Prezydium omawiało możliwości zapełnienia teki redakcyjnej numerów szkoleniowych przez środowisko naukowe wydziałów farmaceutycznych - wydawanie tej części "Farmacji Polskiej" możliwe jest bowiem jedynie dzięki współpracy z tym środowiskiem. Omawiano również politykę wydawniczą numerów szkoleniowych - wybór autorów i tematów, zamawianie i zatwierdzanie tekstów do druku.
            Prezydium omawiało propozycję dr Elżbiety Rutkowskiej z Zakładu Farmacji Stosowanej AM w Białymstoku dotyczącą wydania w formie książkowej jej pracy doktorskiej "Polityka władz państwowych w Polsce wobec aptek i aptekarstwa w latach 1944-1951". Zgodnie ze wstępną kalkulacją, koszt wydania 500 egzemplarzy książki byłby dość wysoki. Po dyskusji Prezydium zdecydowało, że publikacja tej pozycji przez Dział Wydawnictw PTFarm byłaby korzystna, jednak Towarzystwo nie może pokryć pełnych kosztów jej wydania, może natomiast rozważyć przyznanie na ten cel dofinansowania. Zaproponowano, by autorka zainteresowała swoją publikacją Naczelną Izbę Aptekarską i samorządy zawodowe z terenów, których praca dotyczy, a także poszukała innych sponsorów. Po otrzymaniu informacji o dodatkowych źródłach finansowania wydania tej pozycji sprawa zostanie ponownie rozpatrzona.
            Prezydium postanowiło zwołać kolegia redakcyjne trzech czasopism wydawanych przez PTFarm, celem omówienia strategii wydawniczej na 2004 rok oraz weryfikacji składów osobowych tych gremiów.
 
Sprawy finansowe
            Prezydium przyznało Oddziałowi Wrocławskiemu PTFarm dotację celową w wysokości 50 tys. zł na wydatki związane z organizacją XIX Naukowego Zjazdu Towarzystwa.
            Dr Iwona Arabas i dr Jadwiga Brzezińska z Zespołu Sekcji Historii Farmacji przesłały do Biura ZG potwierdzenie swojego czynnego udziału w Międzynarodowym Kongresie Historii Farmacji i zwróciły się do Prezydium o przyznanie im refundacji opłaty za uczestnictwo w tym kongresie oraz kosztów podróży. Prezydium przyznało obu osobom dotację regulaminową z uwagą, że w przyszłości o dofinansowanie kosztów udziału w zagranicznej imprezie naukowej powinna ubiegać się tylko jedna ze współautorek doniesienia.
            Na wniosek prof. Bożenny Gutkowskiej Prezydium przyznało Oddziałowi Warszawskiemu PTFarm dotację z przeznaczeniem na działalność statutową.
            Prezydium wyraziło zgodę na opłacenie składki członkowskiej PTFarm w Międzynarodowym Towarzystwie Historii Farmacji w wysokości 150 Euro.
            W wyniku dyskusji nad wnioskiem prof. Małgorzaty Sznitowskiej z katedry Farmacji Stosowanej AM w Gdańsku, która wystąpiła do Prezydium z prośba o sprzedanie jej Katedrze 8 egzemplarzy Farmakopei Polskiej z 50% rabatem, Prezydium zdecydowało, że każda katedra farmacji stosowanej w Polsce otrzyma gratisowo 1 egzemplarz Farmakopei.
            Prezydium wyraziło zgodę na pokrycie kosztów udziału prof. Aleksandra Chmiela w spotkaniu prezydium Europejskiego Stowarzyszenia Biotechnologii Farmaceutycznej (EAPB) w Berlinie ze środków przeznaczonych na działalność Ogólnopolsiej Sekcji Biotechnologii Farmaceutycznej PTFarm.
            Prezydium przyznało Zespołowi Sekcji Studenckich "Młoda Farmacja" dofinansowanie udziału trzech jego członków w sympozjum naukowym Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Farmacji (EPSA), które odbyło się w dniach 15-19 października 2003 r. w Strasbourgu.
            Na wniosek prof. Marka Wesołowskiego Prezydium przyznało Oddziałowi Gdańskiemu PTFarm dotację z przeznaczeniem na działalność statutową.
            Prezydium zdecydowało o opłaceniu składki członkowskiej w Międzynarodowej Federacji Farmaceutycznej w wysokości 5.941 Euro.
            Wydawnictwo Lekarskie PZWL zwróciło się do PTFarm z prośbą o dofinansowanie wydania publikacji zawierającej pytania egzaminacyjne z farmakologii (pod redakcją prof. Romana Kaliszana). Po dyskusji Prezydium zdecydowało o wsparciu finansowym tej publikacji.
            Na wniosek dr. Krzysztofa Kmiecia Prezydium podjęło decyzję w sprawie ewentualnego wydania opracowanego przez niego katalogu ekslibrisów farmaceutycznych. Autor znalazł sponsorów, którzy są skłonni częściowo dofinansować wydanie publikacji. Prezydium wyraziło zgodę na wsparcie finansowe oraz wydanie tej pozycji przez Dział Wydawnictw PTFarm. Autor zdecydował się na wydanie albumu w Wydawnictwie UJ, w związku z tym zostanie przyznana jedynie dotacja.
 
Sprawy administracyjne i różne
            Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zwolnił wynajmowane wcześniej przez Instytut Leków pomieszczenia w budynkach PTFarm. Wiąże się to z ograniczeniem dochodów Towarzystwa z najmu pomieszczeń. Pokoje wcześniej zajmowane przez redakcję "Farmacji Polskiej" zostały wynajęte firmie "Cevit", która wynajmuje również pomieszczenia w budynku A oraz garaż. Do wynajęcia przewidziane są również pozostałe garaże i piwnice, w których wcześniej jednak należy przeprowadzić remont.
            W związku z wewnętrzną awarią wodociągu zostały zalane pomieszczenia na parterze budynku B (Klub Farmaceuty i kuchnia). Sprawa została zgłoszona do Biura Ubezpieczeń "Warta", które ubezpiecza budynki Towarzystwa. Straty zbadał ekspert "Warty" i uznał, że są wysokie. Zostaną one zrefundowane przez ubezpieczyciela po wykonaniu remontu na własny koszt PTFarm. Remont przeprowadzono we wrześniu, rozszerzając jego zakres o salę konferencyjną z zapleczem.
            Prezydium zobowiązało dyrektora Biura ZG do przeanalizowania aktualnego stanu zatrudnienia pracowników i dostosowania go do aktualnego zapotrzebowania. Jeszcze w tym roku należy zlikwidować niektóre stanowiska, a inne zastąpić umowami okresowymi.
            Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Farmaceutycznych przysłała do PTFarm tekst swojego stanowiska, w którym wyraża niepokój ograniczeniem liczby leków nowej generacji na polskich listach leków refundowanych. Przewodniczący Zespołu Ekonomiki, Organizacji i Zarządzania PTFarm dr Tadeusz Szuba przesłał na ręce prof. J. Pluty pismo, w którym prezentuje zdanie przeciwne do zawartego we wspomnianym wyżej stanowisku Federacji i ustosunkowuje się do projektu nowelizacji ustawy Prawo Farmaceutyczne.

Szukaj
OK
Sekcje ogólnopolskie
Młoda Farmacja
Oddziały terenowe
Kliknij na mapę aby przejść do listy oddziałów lokalnych PTFarm.
Nasze wydawnictwa
  1. Farmacja Polska
  2. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna
  3. Acta Poloniae Pharmaceutica
  4. Urzędowy Wykaz Produktów
    Leczniczych
  5. Farmakopea Polska
  6. Almanach
  7. Weterynaria
Archiwum wydawnicze


Copyright PTF 2007 Nota prawna Polityka prywatności Projekt i wykonanie: Enigmatis