Strona główna Mapa serwisu
Farmakopea Polska XI do nabycia w Polskim Towarzystwie Farmaceutycznym   ***    Do nabycia Urzędowy Wykaz 2017   ***    Szkolenia internetowe   ***    Do nabycia prenumerata Farmacji Polskiej na 2017 r.   ***    już w sprzedaży "Farmaceutyczne standardy sporządzania mieszanin do żywienia pozajelitowego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego    ***   
Newsletter
Jeśli chcesz otrzymywać na bieżąco informacje z życia PTFarm zapisz się do naszego biuletynu informacyjnego.
OK
Strefa Wewnętrzna
Aby uzykać dostęp do materiałów wewnętrznych zaloguj się używając swojej nazwy użytkownika i hasła.
OK
Przypomnienie hasła
O Towarzystwie
Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne ma 60 lat


Home Page » Działalność » Działalność bieżąca » Prace prezydium i ZG PTFarm (archiwum) » Prace prezydium i ZG PTFarm w XIX i XX kadencji » Prace prezydium i ZG PTFarm od grudnia 2003 r. do marca 2004 r.
Prace prezydium i ZG PTFarm od grudnia 2003 r. do marca 2004 r.
Prace prezydium i ZG PTFarm od grudnia 2003 r.
                                               do marca 2004 r.
 
Sprawy szkolenia przeddyplomowego
            Ogólnopolska Sekcja Akademicka PTFarm kontynuuje prace nad doskonaleniem procesu dydaktycznego wydziałów farmaceutycznych. Uczestniczący w jej pracach prof. J. Pluta ocenia, że w bieżącej kadencji Sekcja jest bardzo aktywna, co jest między innymi zasługą jej przewodniczącego prof. J. Pachecka. Bez podejmowanych w ramach Sekcji wspólnych ustaleń dziekanów wydziałów farmaceutycznych niemożliwe byłoby sprawne wprowadzenie licznych, bardzo istotnych zmian dotyczących kształcenia przeddyplomowego (ostatnią taką zmianą jest włączenie stażu zawodowego w program studiów farmaceutycznych, co zaowocuje tym, że każdy magister farmacji będzie legitymować się samodzielnym prawem wykonywania zawodu aptekarza).Sekcja Akademicka nadal występuje o przywrócenie tytułu zawodowego magistra farmacji (w świetle obecnie obowiązujących przepisów absolwent studiów farmaceutycznych otrzymuje tytuł magistra, bez rozszerzenia). Prof. M. Wesołowski rozmawiał w tej sprawie z przewodniczącym Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego prof. Błażejowskim, planowane jest też spotkanie z prof. Błażejowskim członków Sekcji Akademickiej.
            Omawiano sprawy związane z opracowaniem standardów nauczania na kierunku studiów kosmetologia. Postanowiono wystąpić do ministra zdrowia z wnioskiem o wpisanie kierunku kosmetologia do wykazu kierunków studiów.
            Zapoznano się z pracami zespołu do spraw opracowania zasad prowadzenia oraz programu sześciomiesięcznej praktyki zawodowej w aptece otwartej oraz częściowo w aptece szpitalnej.  
 
Szkolenie podyplomowe
            Dyskutowano nad założeniami szkolenia podyplomowego, które są obecnie wprowadzane w życie. W związku z usunięciem z Prawa farmaceutycznego zapisu wymagającego zatrudnienia w aptece przynajmniej jednej osoby posiadającej specjalizację, należy oczekiwać ograniczenia liczby osób ubiegających się o tytuł specjalisty w dziedzinie farmacji aptecznej. Lukę tę ma wypełnić szkolenie ciągłe. Zawód farmaceutyczny w swojej części aptekarskiej staje się polem doświadczalnym w dziedzinie wykluczania zeń osób nie uzupełniających na bieżąco swojej wiedzy. Aptekarstwo staje się zatem zawodem zaufania publicznego, w którym kwalifikacje będą przez samorząd zawodowy potwierdzane co pięć lat. PTFarm i izby aptekarskie powinny zatem wspólnie opracować zasady procesu przekazywania wiedzy doszkalającym się farmaceutom.
            Duże znaczenie w procesie szkolenia ciągłego ma akredytacja jednostek szkolących, to jest wydziałów farmaceutycznych. Aktualnie przekazywane są uczelniom arkusze akredytacyjne opracowane przez Ministerstwo Zdrowia. Ramowy program szkolenia ciągłego został już podpisany przez ministra zdrowia. CMKP opracowuje natomiast programy szczegółowe. W tym celu powołano konsultantów - specjalistów w poszczególnych dziedzinach farmacji. Opracowane programy 18 kursów są obecnie w stadium uzgodnień międzyresortowych, przekazano je także do zapoznania się izbom aptekarskim. Szkolenia mogą być organizowane przez towarzystwa naukowe i samorząd zawodowy, jednak organizatorzy muszą być akceptowani przez wydziały farmaceutyczne - w formie umowy wydziału z organizatorem szkolenia (wymóg ten dotyczy także kursów internetowych). Szkolenia osobiste potwierdzać będzie samorząd zawodowy, a karty szkolenia będą podpisywane przez prezesów okręgowych izb aptekarskich.
            Postanowiono zaproponować prezesowi NRA powołanie wspólnego ciała, które zajmie się koordynacją spraw organizacyjnych związanych ze sprawami szkolenia ciągłego.
            Organizatorzy spotkań z przedstawicielami Stowarzyszenia Integracji Instytucji Edukacyjnych zwrócili się do PTFarm z prośbą o współpracę. Stowarzyszenie dysponuje własnymi funduszami, toteż udział Towarzystwa jako współorganizatora spotkań nie będzie wiązać się z nakładami finansowymi, natomiast członkowie PTFarm znajdą się w składzie komitetu programowego tego przedsięwzięcia.
            Kontynuowane są szkolenia z cyklu "Apteka w Europie", organizowane przez Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Gospodarczych pod patronatem PTFarm. W bieżącym roku odbędą się spotkania w Białymstoku, dwukrotnie w Lublinie, po trzy razy w Łodzi i Warszawie.  
 
Sprawy organizacyjne
            Prof. J. Pluta reprezentował Towarzystwo na Krajowym Zjeździe Aptekarzy, na którym między innymi wybrano nowe władze samorządu zawodowego. Prezesem Naczelnej Rady Aptekarskiej został mgr Andrzej Wróbel, wiceprezesami mgr M. Głowniak, dr W. Giermaziak i dr D. Ignyś. Nowo wybrany prezes samorządu zawodowego był specjalnym gościem posiedzenia Prezydium 28 stycznia 2004 r. Prezydium złożyło mu gratulacje z okazji wyboru na tak prestiżową funkcję, wymieniono również wzajemne zapewnienia o gotowości do współpracy. Konkretne propozycje dotyczące wspólnych działań będą wysuwane w trakcie kolejnych spotkań. Zdecydowano również, że prezes NIA będzie zapraszany na wszystkie posiedzenia Zarządu Głównego PTFarm, a prezes Towarzystwa na posiedzenia Naczelnej Rady Aptekarskiej.
            Organizatorzy konferencji "Polscy Wytwórcy Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych przed wejściem Polski do Unii Europejskiej", która odbyła się w Kościelisku w listopadzie 2003 r. poprosili o nagrodzenie osób najbardziej zaangażowanych w jej przygotowanie. Zdecydowano o przyznaniu nagród p. J. Sztekmilerowi, dr. J. Hołyńskiemu i prof. A. Chmielowi. Ustalono też, że pozostałą kwotę nadwyżki finansowej z organizacji tej konferencji należy podzielić w równych częściach między Oddział Łódzki i Ogólnopolską Sekcję Biotechnologii Farmaceutycznej PTFarm.
            Rozpatrywano treść pisma skierowanego do ZG przez Wydawnictwo Medyczne "Borgis", zwracającego uwagę na fakt popełnienia plagiatu przez jednego z uczestników konferencji "Polscy Wytwórcy Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych przed wejściem Polski do Unii Europejskiej". W materiałach konferencyjnych zamieszczono artykuł innych autorów, będący przedrukiem z jednego z czasopism naukowych, podpisany nazwiskiem uczestnika konferencji. Prezydium wysłuchało informacji organizatora spotkania prof. A. Chmiela o podjętych w tej sprawie krokach, które zostały zaakceptowane. Przy tej okazji prof. J. Pluta zwrócił uwagę na brak w Towarzystwie komisji etycznej, która powinna zajmować się sprawami tego rodzaju. Prezydium zdecydowało, że Walnemu Zgromadzeniu Delegatów zostanie przedstawiony wniosek o powołanie tego rodzaju komisji.
            Prezydium omawiało coraz bardziej rozpowszechniające się zjawisko wprowadzania w życie opieki farmaceutycznej przez hurtownie i firmy farmaceutyczne, które wiążą jej realizację z "programami lojalnościowymi". Praktyki te budzą niepokój środowiska, bowiem nie zawsze są zgodne z zasadami etyki zawodowej. Warto dodać, że na Zachodzie opieką farmaceutyczną zajmują się samorządy zawodowe na zasadzie "wartości dodanej". Istniejącą w naszym kraju lukę w tym, zakresie hurtownie i firmy wypełniają w sposób najwygodniejszy dla siebie.
            Oceniono stopień zaangażowania prac związanych z realizacją zaleceń Walnego Zgromadzenia Delegatów z 2001 r. Uznano, że w większości przypadków zalecenia te zostały zrealizowane. Postanowiono przekazać szczegółowe informacje w powyższej sprawie na ostatnim posiedzeniu Zarządu Głównego tej kadencji.
            Na wniosek Oddziału Warszawskiego delegowano dr. W. Zalewskiego do udziału w pracach Komitetu Technicznego Materiałów Medycznych, Biomedycznych i Stomatologicznych. Skierowano do Głównego Inspektora Farmaceutycznego prośbę o podjęcie starań w sprawie wydania publikacji dotyczącej zasad przygotowania cytostatyków w aptece szpitalnej.
            Przyjęto informację, że rząd RP odrzucił obywatelski projekt pakietu ustaw farmaceutycznych stwierdzając, że w kształcie, w jakim zostały przedstawione, burzyłyby obowiązujący porządek prawny. Współuczestnictwo towarzystw naukowych i organizacji zawodowych w tworzeniu aktów prawnych jest niezgodne z przepisami unijnymi i konstytucją RP.
            Prezes Towarzystwa prof. J. Pluta brał udział w posiedzeniu zarządu Oddziału Katowickiego PTFarm, zdominowanym całkowicie sprawami związanymi z orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego, na mocy którego jego dotychczasowy prezes nie może pełnić funkcji prezesa oddziału do końca bieżącej kadencji Zarządu Głównego. Prof. J. Plucie w tej wizycie towarzyszył przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej mgr J. Kruszczyński. Postanowiono, że obowiązki prezesa tego oddziału przejmie dr Kazimiera Klementys (dotychczasowa wiceprezes).  
 
Współpraca z zagranicą
            Zawieszono członkostwo PTFarm w EuroPharm Forum. Decyzja ta związana jest z koniecznością podziału uczestnictwa w organizacjach międzynarodowych pomiędzy PTFarm i NRA.
            Prezydium delegowało prof. J. Plutę w charakterze przedstawiciela PTFarm na Kongres Nauk Farmaceutycznych FIP w Kyoto.
            Podjęto decyzję w sprawie opłacenia składki członkowskiej PTFarm w EUFEPS w kwocie 1.450 Euro.  
 
Patronaty - współorganizacje
            Na wniosek zainteresowanych Prezydium ZG PTFarm postanowiło objąć patronatem: wydanie biografii I. Łukasiewicza pióra J. Sozańskiego (wydawca - Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego), przyznano także na ten cel dotację finansową. Zakupiono również 100 egzemplarzy tej publikacji; program bezpiecznego stosowania leków "Apteka Rodzinna" realizowany przez Unię Farmaceutów - Właścicieli Aptek; sesję farmaceutyczną Ogólnopolskiego Kongresu Naukowego Młodych Medyków, przewidując jednocześnie nagrodę dla autora szczególnie nowatorskiej pracy wygłoszonej w tej sesji; sympozjum firmy Neuro NMB dotyczące rozprowadzania przez firmę technologii i produktów. Przychylono się do prośby organizatorów o rozpowszechnienie informacji o tym wydarzeniu; "Dni Polskiej Farmacji: organizowane przez "Gazetę Farmaceutyczną", zobowiązując się jednocześnie do uczestnictwa w kosztach organizacyjnych.
            Zdecydowano o współorganizowaniu: IV Multidyscyplinarnej Konferencji Nauki o Leku, która odbędzie się w Gdańsku-Sobieszewie w dniach 17-19 maja br, przyznając jednocześnie na ten cel dotację. W konferencji weźmie udział prof. B. Gutkowska; szkoleń organizowanych przez Stowarzyszenie Integracji Przedsiębiorstw "Edukacja" (dysponujące na ten cel środkami z funduszy unijnych). Przedstawiciel PTFarm uczestniczyć będzie w Radzie Programowej Stowarzyszenia.  
 
Sprawy finansowe
            Postanowiono dofinansować:udział mgr. P. Tomaszewskiego (AM Warszawa) w Światowym Kongresie Nauk Farmaceutycznych FIP w Kyoto; udział mgr D. Haznar (AM Wrocław) w konferencji naukowej w Sewilli (10-12 maja 2004 r.), na której zainteresowana zaprezentuje dwa doniesienia; udział prof. W. Wieniawskiego w spotkaniu Komisji Farmakopei Europejskiej, które odbędzie się we Francji; udział prof. R. Jachowicz (CM UJ) w konferencji poświęconej technologii postaci leku, która odbędzie się w Sewilli w dniach 10-12 maja br. Opłacono składki: w Międzynarodowej Federacji Studentów Farmacji (IPSF) w wysokości 130 Euro za członkostwo Zespołu Sekcji Studenckich "Młoda Farmacja", uczestnictwa 7 osób w Międzynarodowym Towarzystwie Farmacji Onkologicznej (ISOPP) w wysokości 600 Euro. Prezydium zwróciło jednocześnie uwagę, że indywidualne składki członkowskie w międzynarodowych towarzystwach naukowych są zazwyczaj opłacane indywidualnie przez osoby zainteresowane. Umorzono przeterminowane należności w wysokości 11.694 zł od odbiorców wydawnictw PTFarm w latach 1997-1998.Dyskutowano nad projektem budżetu PTFarm na 2004 r. Po wnikliwej ocenie dokumentu uznano, że w pełni gwarantuje Towarzystwu realizację działalności statutowej. Przygotowano projekt uchwały, który zostanie zaprezentowany Zarządowi Głównemu. Rozpatrzono 5 próśb o pomoc finansową skierowanych przez rodziców dzieci z ciężkimi schorzeniami., Postanowiono przyznać niewielkie dotacje. Postanowiono, że pomoc finansową związaną z udziałem studentów w międzynarodowych przedsięwzięciach naukowych może odbywać się jedynie za pośrednictwem zarządu Zespołu Sekcji "Młoda Farmacja". Zarząd tego zespołu powinien również pozyskiwać dla swojej działalności innych sponsorów.  
 
Wydawnictwa
            Prezydium ZG PTFarm na wniosek pełnomocnika prezesa do spraw wydawniczych prof. W. Wieniawskiego zdecydowało, że: nadal będą ukazywać się wszystkie publikacje periodyczne Towarzystwa - "Acta Poloniae Pharmaceutica", "Bromatologia i Chemia Toksykologiczna" oraz "Farmacja Polska" - ta ostatnia jako dwutygodnik z podziałem na numery ogólne i szkoleniowe. Od bieżącego roku część szkoleniowa "Farmacji Polskiej" ukazywać się będzie z podtytułem "Farmacja po dyplomie". Pokrywanie kosztów publikacji czasopism będzie odbywać się na zasadzie dotacji ustalonych w projekcie budżetu PTFarm na 2004 r. Redaktorami naczelnymi czasopism do końca bieżącej kadencji Zarządu Głównego będą jak dotychczas: w "Acta Poloniae Pharmaceutica" - prof. A. Mazurek, w "Bromatologii i Chemii Toksykologicznej" - prof. A. Wędzisz, w "Farmacji Polskiej" za numery ogólne odpowiadać będzie dr J. Łazowski, a za część "Farmacja po dyplomie" p. H. Plata. Umowy z redaktorami naczelnymi zostaną zawarte wstępnie do końca czerwca 2004 r. ze stawkami płatności jak w roku ubiegłym. Kolegia redakcyjne czasopism, których członkowie będą otrzymywać zwrot kosztów przejazdu na posiedzenia, będą się składać z następującej liczby osób: Acta Poloniae Pharmaceutica" - 12, w tym 6 z Polski, "Bromatologia i Chemia Toksykologiczna" - 8, "Farmacja Polska" część ogólna - 12;"Farmacja po dyplomie" – 12. Ceny czasopism wydawanych przez PTFarm będą kształtować się na ubiegłorocznym poziomie: "Farmacja Polska" - 222 zł, "Acta Poloniae Pharmaceutica" - 196 zł, "Bromatologia i Chemia Toksykologiczna" - 96 zł. Dopłata do "Acta Poloniae Pharmaceutica" kształtować się będzie na poziomie 120 tys. zł, do "Bromatologii i Chemii Toksykologicznej" - 40 tys. zł, prawdopodobna dopłata do obu części "Farmacji Polskiej" wyniesie 100 tys. zł. Przyjęto z zadowoleniem, że firma Servier Polska postanowiła wspomóc działania wydawnicze Towarzystwa poprzez pokrycie kosztów publikacji dwóch numerów "Farmacji po dyplomie" w 2004 r.
            Omawiano sprawy organizacyjne i programowe czasopism "Acta Poloniae Pharmaceutica" i "Bromatologia i Chemia Toksykologiczna". Zwracano uwagę na to, że brak impact factor dla "Acta Poloniae Pharmaceutica" wynika ze zbyt małej sprawności redakcji czasopisma. Uznano, że jeżeli nie zostanie dla niego określony wskaźnik cytowań - liczba prac przesyłanych do publikacji może się znacznie zmniejszyć.; Prezydium zdecydowało, że należy w tej sprawie podjąć rozmowy z redaktorem naczelnym pisma - prof. A. Mazurkiem. Natomiast prof. J. Pachecka jako przewodniczący Ogólnopolskiej Sekcji Akademickiej PTFarm powinien na posiedzeniu Sekcji zwrócić uwagę na sprawę kierowania do "Acta Poloniae Pharmaceutica" dobrych prac oraz cytowania już opublikowanych. Zdecydowani, że informacja ta powinna być przekazana dziekanom do ewentualnego rozpropagowania na uczelniach.
            Rozważono propozycję prof. M. Wesołowskiego, który uznał, że sens wydawania "Bromatologii i Chemii Toksykologicznej" w języku polskim jest niewielki. Pismo to powinno ukazywać się w języku angielskim. Zdecydowano, że propozycja ta zostanie przekazana redaktor naczelnej czasopisma prof. A. Wędzisz.
            Prof. W. Wieniawski zaproponował, by w "Farmacji po dyplomie" publikowane były materiały wydawane przez zagraniczne organizacje o zbliżonym do PTFarm profilu działania. Na XIX Naukowy Zjazd PTFarm należałoby zaprosić zagranicznego gościa, z którym można by takie sprawy omówić i podjąć odpowiednie decyzje. Do Biura Zarządu Głównego napływają podziękowania z katedr farmacji stosowanej wydziałów farmaceutycznych za przekazane nieodpłatnie egzemplarze Farmakopei Polskiej VI.
            Przygotowano do druku nowe wydanie "Polskiego Prawa Farmaceutycznego" pod redakcją mgr M. Głowniak. Druk zostanie ukończony w marcu 2004 r., a w kwietniu rozpocznie się rozprowadzanie tej publikacji.
            Prowadzone są rozmowy w sprawie ewentualnego wydania nowej edycji "Urzędowego Wykazu Środków Farmaceutycznych". 
 
Konferencje, sympozja
            Trwają prace związane z organizacją XXII Dni Farmacji Szpitalnej - największej dorocznej konferencji szkoleniowej pracowników aptek szpitalnych. Tegoroczna konferencja odbędzie się ponownie w Szczyrku w dniach 31 maja - 2 czerwca. Prezydium powołało dr. J. Szewczyńskiego na organizatora tego spotkania.
            Zespół Sekcji Historii Farmacji organizuje XIII Ogólnopolskie Sympozjum Historii Farmacji, które odbędzie się w Horyńcu-Zdroju. Organizatorem Sympozjum jest mgr Lidia Czyż.
            Ogólnopolska Sekcja Biotechnologii Farmaceutycznej PTFarm rozpoczęła przygotowania organizacyjne do dorocznej konferencji dotyczącej aktualnych problemów przemysłu farmaceutycznego. Wstępnie ustalono, że konferencja odbędzie się w listopadzie br. w Kościelisku. Organizatorzy chcą zmienić dotychczasową formułę tego spotkania.
            Ogólnopolska Sekcja Bromatologiczna poinformowała swoich członków i sympatyków, że tegoroczne spotkanie odbędzie się we Wrocławiu w ramach XIX Naukowego Zjazdu PTFarm.
            Ogólnopolska Sekcja Farmacji Onkologicznej organizuje kolejne, V Spotkanie Farmacji Onkologicznej, które odbędzie się w październiku br. w Zakopanem. Sekcja współorganizuje również polsko-niemieckie spotkanie farmacji onkologicznej, które odbędzie się w dniach 11-12 czerwca br. w Słubicach i Frankfurcie nad Odrą. 
 
XIX Naukowy Zjazd PTFarm
            Trwają prace związane z organizacją XIX Naukowego Zjazdu PTFarm, który obradować będzie we Wrocławiu w dniach 22-24 września br. pod hasłem "Farmacja - Tradycja i nowoczesność".
            Na uroczystości otwarcia Zjazdu przewidziane są 2 referaty - wystąpienie prof. R. Kaliszana i sponsorowanego przez firmę Servier gościa zagranicznego. Rozesłano już II komunikat - w chwili obecnej trwa oczekiwanie na wpłaty uczestników i streszczenia doniesień. Prezydium zdecydowało, że członkowie honorowi Towarzystwa otrzymają materiały zjazdowe na koszt organizatorów, a Zarząd Główny sfinansuje ich przejazd do Wrocławia i jeden nocleg - tak, by mogli być obecni na uroczystości otwarcia Zjazdu. Finansowanie ich ewentualnego dalszego udziału w Zjeździe odbywać się będzie na koszt macierzystych oddziałów.
            Prezydium zdecydowało, że zagranicznymi gośćmi Zjazdu, zaproszonymi na koszt Zarządu Głównego będą prezes FIP, przewodniczący EUFEPS, przewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Farmacji (IPSF) oraz przewodniczący stowarzyszeń farmaceutycznych Litwy, Białorusi i Ukrainy. Zdecydowano również, że goście specjalni zaproszeni do wygłoszenia wykładów na obradach sekcji naukowych Zjazdu powinni być finansowani przez sponsorów - ich zaproszenia nie powinny być wliczane w koszty organizacji Zjazdu, nie powinien ich też pokrywać Zarząd Główny.
            Zdecydowano, że udział w uroczystości otwarcia Zjazdu osób, które będą na niej udekorowane odznaczeniami Towarzystwa będzie finansowany przez ich macierzyste oddziały, z wyjątkiem osób, którym Walne Zgromadzenie nada członkostwo honorowe PTFarm - ich udział w tej uroczystości zostanie sfinansowany przez Zarząd Główny.
            Prezydium zdecydowało, że na uroczystości otwarcia Zjazdu zostaną wręczone nagrody za najlepsze prace habilitacyjne obronione w 2002 i 2003 r. Nagrody będą równorzędne, w kwocie 5.000 zł, w liczbie równej liczbie wydziałów farmaceutycznych w Polsce. Rozważana jest możliwość przyznawania nagród za prace habilitacyjne raz w kadencji - przy okazji Zjazdu Naukowego PTFarm.
            W przeddzień Zjazdu odbędzie się uroczysty finał Ogólnopolskiego Konkursu Prac Magisterskich.
            Prezydium zobowiązało przewodniczącego komitetu organizacyjnego Zjazdu prof. A. Kubisa do wystąpienia do Wrocławskiego Wydziału Farmaceutycznego o podpisanie umowy dotyczącej akredytacji Zjazdu jako imprezy punktowanej w szkoleniu ciągłym farmaceutów i wystawienie dla jego uczestników stosownych certyfikatów. 
 
Walne Zgromadzenie Delegatów
            Zdecydowano, że Walne Zgromadzenie Delegatów odbędzie się 25 czerwca br. w siedzibie Towarzystwa. Wezmą w nim udział z głosem stanowiącym delegaci wybrani na walnych zebraniach członków oddziałów, a z głosem doradczym członkowie ustępujących władz i członkowie honorowi jeżeli nie zostaną wybrani na delegatów oraz zaproszeni goście. Delegaci będą wybierani według następującego klucza: na pierwszych 150 członków oddziału przypada 1 delegat i na każdych kolejnych 50 - kolejny 1 delegat. Liczbę członków przyjmuje się według stanu na dzień 31 grudnia 2003 r. zgodnie z danymi z dokumentacji finansowej oddziałów przekazanymi do Działu Finansowego Biura ZG.

Przyjęto harmonogram prac związanych z organizacją Walnego Zgromadzenia.
Przyjęto ramowy projekt porządku obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów:
 • Otwarcie Zgromadzenia przez prezesa PTFarm
 • Przyjęcie protokołu ze Zgromadzenia w 2001 r.
 • Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Delegatów
 • Wybór Komisji Uchwał i Zaleceń oraz Komisji Skrutacyjnej
 • Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego
 • Rozpatrzenie wniosku Głównej Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu
 • Wybór prezesa Zarządu Głównego
 • Wybór 8 członków Prezydium Zarządu Głównego
 • Wybór 3 członków Głównej Komisji Rewizyjnej i 2 ich zastępców
 • Wybór 12 członków Sądu Koleżeńskiego
 • Sprawy organizacyjne
 • Przyjęcie uchwał Zgromadzenia
 • Wolne wnioski. 

Szukaj
OK
Sekcje ogólnopolskie
Młoda Farmacja
Oddziały terenowe
Kliknij na mapę aby przejść do listy oddziałów lokalnych PTFarm.
Nasze wydawnictwa
 1. Farmacja Polska
 2. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna
 3. Acta Poloniae Pharmaceutica
 4. Urzędowy Wykaz Produktów
  Leczniczych
 5. Farmakopea Polska
 6. Almanach
 7. Weterynaria
Archiwum wydawnicze


Copyright PTF 2007 Nota prawna Polityka prywatności Projekt i wykonanie: Enigmatis