Strona główna Mapa serwisu
Farmakopea Polska XI do nabycia w Polskim Towarzystwie Farmaceutycznym   ***    Do nabycia Urzędowy Wykaz 2017   ***    Szkolenia internetowe   ***    Do nabycia prenumerata Farmacji Polskiej na 2017 r.   ***    już w sprzedaży "Farmaceutyczne standardy sporządzania mieszanin do żywienia pozajelitowego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego    ***   
Newsletter
Jeśli chcesz otrzymywać na bieżąco informacje z życia PTFarm zapisz się do naszego biuletynu informacyjnego.
OK
Strefa Wewnętrzna
Aby uzykać dostęp do materiałów wewnętrznych zaloguj się używając swojej nazwy użytkownika i hasła.
OK
Przypomnienie hasła
O Towarzystwie
Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne ma 60 lat


Home Page » Struktura organizacyjna » Ogólnopolskie Sekcje Naukowe i Zespoły Sekcji » Ogólnopolska Sekcja Historii Farmacji
Ogólnopolska Sekcja Historii Farmacji

Aktualności

XVII Sympozjum Historii Farmacji odbędzie sie w Stargardzie w dniach 24-27 maja 2018 r. 

Tematyka:

1. Drogi aptrekarzty do niepodległosci Polski: walka, pomoc walczacym, praca społeczna i organiczna

2. Aptekarze jako twórcy otoczenia: apteka, dom, ogród itp

3.Varia

 

Archiwum

Protokół zebrania sprawozdawczo-wyborczego

Sprawozdanie z działalności Sekcji Historii Farmacji w kadencji 2013-2017

 

XXIV Sympozjum Historii Farmacji odbędzie się w Bydgoszczy w dniach 28-29 maja 2015 r.

Program sympozjum

 

Sympozjum Rośliny w Farmacji

W dniach 27 kwietnia - 2 maja 2013 roku odbędzie się XXII Sympozjum Historii Farmacji „Rośliny w Farmacji”, w Ciechanowcu.

 

O  Sekcji - historia

W dniu 11 czerwca 1956 roku, w siedzibie Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, odbyło się posiedzenie organizacyjne Sekcji Historii Farmacji zwołane z inicjatywy prezesa Towarzystwa prof. Stanisława Krauze. Podczas zebrania powołano Zarząd Sekcji w następującym składzie: prof. Robert Rembieliński przewodniczący; dr Witold Włodzimierz Głowacki, zastępca; dr Leszek Krówczyński, sekretarz; mgr Anna Kuliniczowa, skarbnik; oraz członkowie: dr Stanisław Proń, dr Wojciech Roeske, red. mgr Edmund Szyszko. Ponadto - zgodnie z uchwałą plenarnego posiedzenia Zarządu Głównego PTFarm z dnia 10 marca 1956 roku - na członków sekcji powołano zarządy wszystkich oddziałów Towarzystwa

            „Zielonym światłem” dla dyscypliny historii farmacji stało się utworzenie przy Akademii Medycznej w Łodzi w 1959 roku pierwszej w Polsce Katedry Historii Farmacji.

            Powołana w 1956 roku Sekcja Historii Farmacji PTFarm wykazywała od samego początku ożywioną działalność. Celem jej było popularyzowanie dziejów aptekarstwa polskiego, wpajanie w młode pokolenie farmaceutyczne szacunku do zawodu i jego tradycji, ukazywanie wkładu farmacji w ogólnonarodową kulturę polską.

            Sekcja Historii Farmacji nawiązała współpracę z pokrewnymi zrzeszeniami, takimi jak: Polskie Towarzystwo Historyczne, Polskie Towarzystwo Historii Medycyny (obecnie Historii Medycyny i Farmacji), Academie Internationale d’Histoire de la Pharmacie w Hadze (gdzie zostali przyjęci na członków dwaj polscy historycy farmacji: doc. dr hab. Robert Rembieliński i dr Witold Włodzimierz Głowacki). W następnych latach w poczet członków Międzynarodowej Akademii Historii Farmacji przyjęto także: prof. dr hab. Wojciecha Roeske, prof. dr hab. Barbarę Kuźnicką, dr farm. Leszka Ekierta, dr hab. Halinę Lichocką (1999), dr hab. Anitę Magowską (2003), dr Beatę Wysakowską (2007). We wrześniu 2009 roku do tego Gremium powołano dr hab. Iwonę Arabas, dr hab. Zbigniewa Belę, dr Krzysztofa Kmiecia i dr Jana Majewskiego.

Prof. Barbara Kuźnicka jest członkiem – korespondentem międzynarodowej organizacji Arbeitsgemeinschaft Etnomedizin. Członkami Towarzystwa Historii Medycyny w Grodnie (Białoruś) są: dr farm. Katarzyna Hanisz, dr farm. Jan Majewski i prof. Sławoj Kucharski ten ostatni posiada tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Medycznego w Grodnie, natomiast dr J. Majewski i prof. S. Kucharski są honorowymi członkami Białoruskiego Towarzystwa Historii Farmacji i Medycyny.

            Natomiast w 1956 roku, Sekcja Historii Farmacji PTFarm. została przyjęta do międzynarodowego zrzeszenia Union Mundiale de Société d’Histoire Pharmaceutique, z siedzibą w Rotterdamie.

            W kolejnych latach zaczęły powstawać okręgowe sekcje historyczne przy niektórych Oddziałach PTFarm oraz stowarzyszeniach naukowych. Jako jedna z pierwszych powstała Sekcja Historii Farmacji w Katowicach (1959). Następnie utworzono podobne sekcje przy Oddziałach PTFarm w Białymstoku, Łodzi, Opolu i w Warszawie.

            Obecnie prawie we wszystkich Oddziałach PTFarm działają Sekcje Historii Farmacji.

            Powołanie do życia Zespołu Sekcji Historii Farmacji Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego miało miejsce na VII Naukowym Zjeździe PTFarm. w Krakowie 1964 roku (27-29 września). Znalazło to odbicie w zmianach Statutu PTFarm. Wprowadzone zostały pewne innowacje w dotychczasowej strukturze sekcji naukowych: dla koordynacji prac badawczych powołano przy Zarządzie Głównym PTFarm Zespoły Sekcji, a przy Oddziałach terenowych PTFarm mogły powstać Sekcje poszczególnych dyscyplin.

Zespół zrzesza ok. 250 historyków farmacji w 10 Sekcjach terenowych przy Oddziałach PTFarm, działajacych w: Białymstoku, Bydgoszczy, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie i Warszawie. Zespół należy do Międzynarodowego Towarzystwa Historii Farmacji – International Society for History of Pharmacie Każdego roku sprawozdanie z działalności Zespołu ukazuje się w Biuletynie tego Towarzystwa NEWS.

            Zespół integruje polskich historyków farmacji, naukowców oraz sympatyków tej dziedziny i inspiruje prace badawcze z zakresu historii farmacji. Również organizuje sympozja i konferencje naukowe. Podtrzymuje wieloletnią współpracę z zagranicznymi historykami farmacji, zapraszając na konferencje i sympozja naukowe oraz prowadzi wymianę publikacji i referatów.

            Od początku lat 90-tych XX wieku Zespół Sekcji Historii Farmacji PTFarm organizuje coroczne Sympozja Historii Farmacji  zawsze z innym tematem wiodącym i w innej miejscowości. Czasami mają one charakter międzynarodowy, np. z Litwą, Czechami czy Słowacją. Jubileuszowe XX Sympozjum odbyło w się Zakopanem, w 2011 roku.

           

Pierwsze Sympozjum Historii Farmacji PTFarm zostało zorganizowane w 1971 roku w Katowicach (8-9 października 1971 r.), a dwudzieste, jubileuszowe w Zakopanym  (2- 5 czerwca 2011 r.) zostało zorganizowane przez Sekcję Historii Farmacji PTFarm Oddział w Krakowie .

            Obrady Sympozjum poprzedzone są każdorazowo zebraniami Zespołu Sekcji Historii Farmacji PTFarm. podsumowującymi działalność Sekcji Historii Farmacji w minionym przedziale czasowym w poszczególnych Oddziałach PTFarm. W okresie sprawozdawczo-wyborczym dokonuje się wyboru władz Zespołu.

            Kolejnymi przewodniczącymi Zespołu byli: prof. Robert Rembieliński (1964-1973), dr Franciszek Nowak (1973-1977), doc. dr hab. Witold Włodzimierz Głowacki (1977-1982), doc. dr hab. Henryk Pankiewicz (1982-1986), dr hab. Władysław Szczepański (1987-2004) i dr farm. Jan Majewski (od 2004).

            Na każdym z Sympozjów wygłaszano od 20 do 30 referatów, w dużej mierze o tematyce regionalnej. Nie zabrakło jednak wystąpień ujmujących całościowo określony temat. W okresie między poszczególnymi Sympozjami Sekcji Historii Farmacji odbywały się konferencje bądź zebrania naukowe połączone z posiedzeniami Zespołu Sekcji Historii Farmacji. Zespół Sekcji Historii współpracuje z Polskim Towarzystwem Historii Medycyny i Farmacji, którego członkowie wchodzą w skład Zarządu Głównego tego Towarzystwa, ponadto współpracuje z Instytutem Historii Nauki PAN oraz z Zespołem Historii Farmacji przy Sekcji Historii Chemii i Farmacji tego Instytutu. Ostatnio wspólnie (9 XII 2011) organizuje Przegląd prac magisterskich z zakresu historii farmacji (obecnie VI edycja).    

            Z okazji 50-lecia powstania Sekcji Historii Farmacji, Zespół zorganizował w Warszawie (27 X 2007) konferencję naukową. Wygłoszono w niej dziewięć referatów, dotyczących tworzenia się i działalności Sekcji Historii Farmacji PTFarm i prezentujących sylwetki najbardziej zasłużonych członków Sekcji. Uroczystość była połączona z laudacją na cześć prof. dr hab. Henryka Romanowskiego z okazji 65-lecia jego pracy zawodowej. Uroczyście obchodzone były Jubileusze 80. urodzin Kolegów: prof. Dionizego Moski (3 X 2008); dr. hab. farm. Aleksandra Drygasa (5 II 2010) i mgr farm. Ireny Kałłaur (26 X 2011).

            Członkowie Sekcji Historii Farmacji są autorami ciekawych książek bądź wydawnictw popularyzujących zagadnienia związane z tematyką historyczną. Corocznie ukazuje się około 10. nowych książek lub opracowań historycznych. Z nowych form wydawniczych, które ukazują się z inspiracji Zespołu, publikowane są referaty wygłaszane na corocznych Sympozjach w formie PAMIĘTNIKA. Pierwsze takie wydawnictwo wydane zostało w 1999 roku, jako materiały VIII Sympozjum Historii Farmacji w Poznaniu.

               Członkowie Sekcji Historii Farmacji są bardzo aktywnymi działaczami na rzecz rozwoju muzealnictwa farmaceutycznego i utrzymywania go na wysokim poziomie. W siedzibach poszczególnych muzeów organizują konferencje i sympozja naukowe popularyzujące ważne wydarzenia i zasłużone dla dziejów farmacji postaci wybitnych farmaceutów.

            W ostatnich latach stopień doktora habilitowanego w zakresie historii farmacji uzyskali: Dionizy Moska (1993) - w roku następnym uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego Śląskiej Akademii Medycznej; Władysław Szczepański (1999), Aleksander Drygas (2000), Anita Magowska (2002), Zbigniew Bela (2006) i Iwona Arabas (2007). Ostatni dwoje są tytularnymi prof. UJ – Z. Bela i PAN - I. Arabas.

            Ciekawą formą upamiętnienia dziejów farmacji są podejmowane działania na rzecz powstania Słownika Biograficznego Farmaceutów Polskich. Staraniem doc. dr hab. Bazylego Leszczyłowskiego (1914-2005) została powołana Fundacja wspomnianego Słownika (2000). Zarządem kierował doc. B. Leszczyłowski do śmierci, natomiast od początku prof. Michał H. Umbreit, pozostaje Przewodniczącym Rady Fundacji.

            Zespół Sekcji Historii Farmacji stanowi platformę spotkań historyków farmacji z całego kraju, a także z zagranicy. Stara się w pewnej mierze, nadać właściwy kierunek pracy poszczególnym sekcjom i reprezentuje interesy historyków w Zarządzie Głównym PTFarm.

             

Szukaj
OK
Sekcje ogólnopolskie
Młoda Farmacja
Oddziały terenowe
Kliknij na mapę aby przejść do listy oddziałów lokalnych PTFarm.
Nasze wydawnictwa
  1. Farmacja Polska
  2. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna
  3. Acta Poloniae Pharmaceutica
  4. Urzędowy Wykaz Produktów
    Leczniczych
  5. Farmakopea Polska
  6. Almanach
  7. Weterynaria
Archiwum wydawnicze


Copyright PTF 2007 Nota prawna Polityka prywatności Projekt i wykonanie: Enigmatis